Nieuwsbrief 1 – september 2022

De eerste twee weken van het schooljaar liggen bijna weer achter ons. We hebben met elkaar een goede start gemaakt. Wat is het eigenlijk bijzonder dat geen van de stoelen leeg bleef. Alle leerlingen konden weer naar school komen. Ook in ieder lokaal was een meester of juf. Bijna alle personeelsleden konden hun werk doen. Wat blijkt daaruit dat de Heere voor ons zorgt. We zijn in alles afhankelijk van Gods zegen. Zeker als we ons realiseren welk verantwoordelijk werk op de school wordt verricht. Met elkaar mogen we de leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling. Het belangrijkste daarbij is een bijdrage te leveren in hun vorming tot zelfstandige persoonlijkheden die zich laten leiden door het Woord van God. In de missie van ons schoolplan hebben we dat als volgt verwoord: ‘Op onze school streven we ernaar de leerlingen te vormen tot christelijke burgers die in de eerste plaats gericht zijn op het hemelse Koninkrijk, maar daarnaast ook zijn geïntegreerd in onze huidige samenleving en daarbij dienstbaar zijn aan hun medeburgers.’
Dat vraagt van ons als opvoeders dat we onderwijzen, getuigen en heenwijzen. Een grote verantwoordelijkheid die we nooit in eigen kracht de juiste invulling kunnen geven. De zegen van de Heere is daarbij onmisbaar. Dat kunnen we alleen als we die taak voorbereiden en uitvoeren met ‘gevouwen handen’. Niet alleen van het personeel, maar van alle betrokkenen. Gebed voor alle opvoeders die bijdragen in de vorming, maar ook voor de kinderen die het onderwijs mogen ontvangen!
Wilt u dat werk ook opdragen in uw gebed? Daar is iedereen goed mee!

In de afgelopen periode zijn er twee collega’s in het huwelijk getreden.
Juf Andrianne is op 8 juli getrouwd met Mijndert Eskes en meester Tom Geuze is op 26 augustus getrouwd met Marianne. We wensen beide bruidsparen van harte Gods zegen toe in hun huwelijk.

Na de zomervakantie zijn we gelukkig weer met een compleet team het schooljaar gestart. Daarbij hebben we een aantal nieuwe gezichten. Meester Jonathan de Braal is begonnen in groep 4a en juf Carolien Koppert in groep 5b. Ook juf Anique Adriaanse heeft een start gemaakt als onderwijsassistent. We hopen dat ze allemaal snel gewend zijn op onze school en in ons team!

We zijn bijzonder blij en dankbaar dat Yara van Belzen (groep 6a) haar plekje op school weer kon innemen na de zomervakantie. Wie had dat kunnen denken na het ernstige ongeluk wat haar overkwam? Wat is God goed geweest én wat is gebleken dat Hij een Hoorder is van de gebeden. Ze is weer zo ver hersteld dat ze (een deel van) de ochtenden naar school kan komen. De verwachting is dat ze na een tijdje weer volledig naar school kan komen.
Op 18 augustus is bij de familie Heger een zoontje (Lenn) geboren. Lenn is het broertje van Bjorn (groep 4a) en Jenthe (groep 3a). Er zijn bij Lenn nierproblemen geconstateerd, maar er is nu sprake van een positieve ontwikkeling. Voor de toekomst zijn er nog veel onzekerheden wat betreft het functioneren van zijn nieren.
Bij familie De Koster (‘s Heer Abtskerke) werd eveneens een jongetje geboren. Hij kreeg de naam Tinus. Tinus is het broertje van Klaas (groep 6a), Alice (groep 4b), Gert (groep 2a) en Marloes (groep 1a). We willen beide gezinnen feliciteren met de gezinsuitbreiding. Gods hulp toegewenst in de opvoeding.

Ook dit jaar biedt onze school stageplaatsen voor studenten van het Hoornbeeck College en PABO de Driestar.
Vanuit het Hoornbeeck College komt Julia Bijnagte stagelopen. Meester Tom hoopt haar te begeleiden. Anique Adriaanse volgt de BBL-opleiding. Juf Cora begeleidt haar. Voor de tweede periode van dit jaar verwachten we nog andere OA-studenten.
Vanuit PABO de Driestar hebben we dit jaar zeven aanstaande leraren in de school, die verschillende leerroutes volgen.
Dianne van Damme (P4) hoopt haar LIO-stage te gaan doen vanaf januari. Dit zal een periode in groep 6 zijn en een periode in groep 7. Middels Parro zult u hier verder over geïnformeerd worden. Andrianne Eskes hoopt dit cursusjaar ook haar LIO-stage in haar eigen groep te doen en hiermee haar studie af te ronden. Carolien Koppert volgt net als Andrianne de duale route van de PABO en werkt in groep 5b. Nellianne Moerdijk (P1), Jonathan van de Vreede (P1) en Timon de Looff (P3) hopen dit jaar vier keer twee of drie weken stage te lopen in verschillende groepen. Pieter Bolle (P2) volgt een route waarbij hij elke week twee dagen op onze school stage loopt. Al deze aanstaande leraren worden begeleid door de teamleiders, mentoren en de schoolopleider. De schoolopleider is bij vragen het eerst aanspreekpunt. In onze school is dit juf Lenneke Jacobse.

Het is heel begrijpelijk dat u uw kind, met name als het in groep 1 of 2 zit, naar school komt brengen. U kunt dan tegelijkertijd nog even de leerkracht spreken, als u dat wenst. We doen wél een oproep aan die ouders om niet te lang in het klaslokaal te blijven praten, zodat de juf op tijd kan beginnen met haar groep. We willen graag echt om vijf voor half negen de deuren van de lokalen sluiten om met het ontvangstgesprek of met de dagopening te kunnen beginnen. Als u aan het begin van de dag onvoldoende tijd hebt om de juf te spreken, dan wil de leerkracht graag een afspraak maken op een ander moment om met u door te spreken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Op donderdag 22 september en dinsdag 27 september zijn de ouderluistergesprekken gepland. Dan bent u in de gelegenheid informatie over uw zoon/dochter aan de nieuwe leerkracht(en) te komen geven. Graag laten onze collega’s zich door u informeren over uw kind, zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen. We vinden uw informatie in ieder geval heel waardevol!
We hebben dit schooljaar weer twee avonden gepland voor de ouderluistergesprekken omdat vorig bleek dat er gelukkig weer veel animo was om informatie over uw kind te delen met de groepsleerkracht(en).
De uitnodiging voor de ouderluistergesprekken is al via Parro verstuurd. U kunt zelf een gespreksmoment inplannen. Als u voor meerdere kinderen een ouderluistergesprek wilt voeren, kunt u die via Parro na elkaar inplannen.
We vragen u ook om, voorafgaand aan het ouderluistergesprek, deze vragenlijst in te vullen en die mee te nemen naar school. Als u niet voor het ouderluistergesprek naar school komt, willen we u wél vragen de vragenlijst in te vullen en digitaal naar de groepsleerkracht te sturen. Bij voorbaat dank daarvoor!

Vóór de zomervakantie hebt u aanwijzingen gekregen over het gebruik van de Parro-app. Er is u vervolgens ook gevraagd naar uw privacy-voorkeuren. Bij de privacy-voorkeuren is er een optie bijgekomen waar we uw mening nog over willen weten. De optie ‘beeldmateriaal binnen eigen klas’ is aan Parro toegevoegd. De vraag aan álle ouders is dus om bij die extra optie nog te kiezen voor ‘ja’ of ‘nee’.
Van driekwart van de ouders hebben we de informatie wat betreft de privacy-voorkeuren, maar om goed met de privacy om te gaan hebben we de voorkeuren van álle ouders nodig.
Bij dezen de oproep aan iedereen om z.s.m. in Parro nog één of alle opties wat betreft de privacy te beantwoorden. Bij voorbaat dank daarvoor!

Dinsdagmiddag 20 september gaat de eerste talentenmiddag van start. Wat houdt dit ook alweer in? Bijna iedere dinsdagmiddag worden in de school allerlei workshops gegeven voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Kinderen mogen zelf een keuze maken uit workshops die gegeven worden. Deze workshops zijn gericht op het werken met de handen, het hart en het hoofd. We gaan vooral praktisch aan de slag, waarbij we het lerende element (in de vorm van ervaren) niet achterwege laten.
De leerlingen maken déze week een keuze uit verschillende workshops. Daarna worden ze ingedeeld bij een activiteit (workshop) waar ze voor gekozen hebben. Tot de kerstvakantie zijn er 2 workshops. Elke workshop duurt 5 dinsdagmiddagen. Omdat groep 3 nog maar net is begonnen, doen zij tot de kerst nog niet mee. Daarna zullen zij ook meedraaien met de talentenmiddagen.
De groepen 4 en 5 worden gemengd en kunnen kiezen uit de volgende onderwerpen: het orgel, maken van een escaperoom (plusproject), kunst (tekenen, verven, schetsen), werken met klei, klussen (schilderen/schuren), sport (hockey) en natuur (verschillen seizoenen).
De groepen 6 tot 8 worden ook gemengd en kunnen kiezen uit de volgende onderwerpen: programmeren (plusproject), bloomproject oceanen (plusproject), koken/bakken, Minimal Art, duursport, de agrarische sector en techniek.
Bij sommige onderwerpen staat ‘plusproject’. PLusleerlingen worden in periode 1 in elk geval ingedeeld in een plusproject. Ouders van de plusleerlingen zijn over deze nieuwe invulling van de plusgroep al voor de vakantie geïnformeerd. Uiteraard mogen andere leerlingen dit ook kiezen.
Als u als ouder in de komende periode een opmerking, vraag of evaluatiepunt heeft, spreek dan gerust de betreffende leerkracht. We vinden het ook fijn om te horen hoe enthousiast jullie kinderen zijn en met welke verhalen ze thuiskomen. We zouden dit erg op prijs stellen!

Elk schooljaar willen we als school financieel bijdragen aan het zendingswerk. Dit schooljaar ondersteunen we de zendingswerkers, die namens de ZGG, naar Ecuador zijn uitgezonden.
Het project wat we willen gaan steunen is onder te verdelen in 4 deelprojecten:

Wonen en leven
Zendingswerkers (en hun gezinnen) wonen in gehuurde huizen. Soms staan deze huizen in een beveiligde wijk, of zijn er veiligheidsmaatregelen nodig. Voor het verblijf in Ecuador moeten ook meerdere visa en vergunningen worden aangevraagd. Zendingswerkers moeten vaak veel geduld opbrengen om dit geregeld te krijgen.

Reizen
Het zendingswerk is niet altijd plaatselijk en daarvoor zijn lange en vele reizen nodig om het werk te kunnen doen. Reiskosten die door de zendingswerkers gemaakt worden (ook als ze met verlof gaan) kosten heel veel geld. Ook de cursussen en trainingen zijn daarbij inbegrepen.

Onderwijs
ZGG hecht veel waarde aan het belang van goed Nederlands onderwijs aan de missionkids en wanneer zij op verlof naar Nederland komen willen ze zo min mogelijk leerachterstand hebben. Daarom wordt vaak lesgegeven door een onderwijsondersteuner met materialen van de Wereldschool of gaat men naar een plaatselijke school.

Ecuadoraanse werkers
Het zendingswerk in Ecuador wordt niet alleen door ZGG-werkers gedaan. Ze worden ondersteund door een Ecuadoraanse evangelist in Quevedo en een Ecuadoraanse predikant in Guayaquil. Voor sacramentsbedieningen worden ook Ecuadoraanse gereformeerde predikanten uitgenodigd.
Aan bovenstaande deelprojecten willen wij als school, samen met de kinderen, graag ons steentje bijdragen.

Zoals in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar én in de Schoolgids stond vermeld, willen we dit jaar het ‘innen’ van de bijdrage voor de zending en Woord&Daad anders gaan organiseren. De leerlingen nemen niet meer wekelijks contant geld mee naar school, maar u kunt per schooljaar eenmalig een bijdrage overmaken voor ‘goede doelen’.
Onder ‘goede doelen’ verstaan we Zending Gereformeerde Gemeenten, stichting Woord en Daad, stichting Mbuma en stichting Mefiboseth (onderwijs aan Joëlyn en Lyana Golla).
We verdelen het geld wat voor deze doelen binnenkomt als volgt: ZGG 45%, Woord en Daad 45%, Mbuma 5% en Mefiboseth 5%.
We begrijpen dat er aan deze wijziging bezwaren kleven. We betreuren het ook dat kinderen niet meer wekelijks op school wat geld (misschien wel van hun eigen spaargeld) geven voor een goed doel. Al is dat op school nu niet meer mogelijk; u kunt thuis uw kind(eren) wel leren om wekelijks wat geld weg te leggen voor de genoemde doelen. Op deze manier blijven ze wel betrokken op het zendingswerk.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0328 3037 55 t.n.v. VCPOZ ‘s-Gravenpolder o.v.v. Goede doelen.

Sinds afgelopen voorjaar is er op het schoolterrein een schooltuintje gerealiseerd. Meester Ko Schipper en juf Jeanine Kesselaar hebben het initiatief genomen voor dit project. Er is een ontwerp gemaakt en leerlingen van de klusklas hebben de helpende hand geboden bij de aanleg én het onderhoud van de schooltuin. Na de zomervakantie zijn de eerste vruchten van de schooltuin geoogst. Dat waren heerlijke mini-tomaatjes.

Vanuit de GGD kregen we twee nieuwsbrieven die we graag aan u doorsturen. Daarin wordt u geïnformeerd over nieuwe verpleegkundigen voor de Borselse scholen en over het doel van het ondersteuningsteam.
Nieuwsbrief 1 gaat over de jeugdverpleegkundigen
Nieuwsbrief 2 gaat over het Ondersteuningsteam
Het leek ons ook goed om te vermelden dat Jolanda Goeree de verpleegkundige is, die aan onze school verbonden wordt.

Op maandagavond 3 oktober D.V. is er een informatieavond voor ouders van groep 3 leerlingen. De ouders van beide groepen krijgen nog een aparte uitnodiging voor deze avond, maar dan weet u vast dat deze informatieavond er aan komt en kunt u deze avond vrijhouden als u belangstelling hebt.

In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar geven we u informatie over de natuurexcursies. 

De kinderen van groep 3 en 4 hopen in de maanden september/oktober weer op herfstexcursie te gaan. Dit doen ze in groepjes van 4 à 5 kinderen met een natuurouder. Ze lopen vanuit school met de groep naar het parkje naast de Elimkerk. Groep 3 heeft als thema ‘regenwormen’ en groep 4 ‘slakken’. Alle kinderen krijgen een boekje met allerlei (eenvoudige) opdrachten. Op deze manier proberen we de kinderen kennis én vooral verwondering bij te brengen voor Gods schepping. Ook is het voor hen fijn om met andere kinderen in de natuur bezig te zijn.
Namens de leerkrachten en natuurouders willen we u vragen om de kinderen oude laarzen/schoenen aan te laten doen.
We hopen dat de kinderen straks kunnen terugkijken op een leerzame en fijne excursie en dat ze zich steeds meer zullen verwonderen over de natuur…
De kinderen van groep 5 t/m 8 hopen dit schooljaar op voorjaarsexcursie te gaan. Daarover volgt D.V. in het voorjaar meer informatie. 

Al geruime tijd zijn de woensdag- en de vrijdagmorgen bestemd voor de zogeheten gruiten. Deze dagen eten de leerlingen na de morgenpauze hun zelf meegenomen groente of fruit op. Voor leerlingen in de bovenbouw is een appel of stuk komkommer niet altijd voldoende. Zij mogen dan, naast het stuk groente of fruit, ook iets anders meenemen.
We zien steeds vaker dat er gezond getrakteerd wordt tijdens een verjaardag, fijn! Als u op één van de gruitdagen wilt laten trakteren, is het in elk geval fijn wanneer dit een gezonde traktatie is.
Vanuit de gemeente is veel aandacht voor gezond eten en drinken. Zo deden we vorig jaar mee aan de ‘Borsele drinkt water week’. Ook dit jaar zijn er weer een groot aantal goede initiatieven, waarvan we er één onder uw aandacht willen brengen, namelijk: ‘Trommel zonder rommel’. Een leuke flyer vol tips en weetjes over hoe je op een leuke manier de overeet-trommel van je kind kunt vullen met gezonde voeding.
Daarnaast zijn wij als school de praktijkwerkplek voor Jeanet Zuidweg, die een studie Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool volgt. Zij zal onderzoek doen binnen onze school naar gezonde voeding/tussendoortjes en een aantal aanbevelingen doen.

Binnenkort is het kinderboekenweek. Het is de bedoeling om daar jaarlijks aandacht aan te geven vanwege het belang wat we hechten aan het lezen. Dit jaar is het thema is Gi-ga groen. Niet alleen op school wordt er aandacht aan gegeven, maar na schooltijd is er nog veel meer te beleven. Er zijn in de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Oosterschelde een aantal activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen. Van harte welkom!

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda