Nieuwsbrief 1 – september 2023

De eerste week van het nieuwe schooljaar ligt alweer achter ons. Alle leerlingen kwamen weer naar school en geen stoel bleef leeg. We mochten weer starten met onze activiteiten die gericht zijn op de vorming van de leerlingen. Wat bijzonder is dat eigenlijk. Maar ook wat een verantwoordelijke taak.
Op vrijdag 25 augustus zijn we het jaar met het team gestart en hebben we met elkaar nagedacht over een gedeelte vanuit Psalm 78. Daarin kwam naar voren dat Bijbelse vorming een belangrijke taak is. Het is een opdracht van de Heere Zelf die Hij gelegd heeft op de schouders van de opvoeders; de ouders, de school en de kerk. Van ons wordt gevraagd om de grote daden van de Heere door te geven met als doel dat de kinderen hun hoop op God zouden stellen, Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren. Het zal duidelijk zijn dat we dat niet in eigen kracht kunnen, maar daarin afhankelijk zijn van de zegen van de Heere. Daarom is uw gebed zo belangrijk, ook voor het onderwijs op onze school. Mogen we daarop rekenen?
Dit jaar is ook een bijzonder jaar, want we gaan een jubileum vieren. Op 1 november 2023 bestaat onze school 100 jaar. Wat een lange periode. In al die jaren werd iedere dag de Bijbel geopend en mochten de woorden van de Heere worden doorgegeven. Reden genoeg om daar met elkaar bij stil te staan en de Heere te danken voor alles wat Hij heeft gegeven. Dat willen we ook doen in een herdenkingsbijeenkomst die zal plaatsvinden op woensdagavond 1 november 2023 en waar iedereen voor wordt uitgenodigd. Deze datum kunt u dus al reserveren. Meer informatie over allerlei activiteiten die zullen plaatsvinden in verband met dit jubileum zal in de komende weken worden gegeven.

Veel teamleden konden na de vakantie met hun werk starten en daar zijn we dankbaar voor. Helaas kon juf Dieneke van Middelkoop wegens ziekte niet starten. Verder onderzoek en een operatie is nodig. We wensen haar veel sterkte. Voor haar groep is voor de eerste weken vervanging gevonden. Juf Lisa Dingemanse hoopt de donderdag en vrijdag voor de klas te staan.
Juf Cornellie Huissen moest in de vakantie ook een operatieve ingreep ondergaan. Hoewel het herstel voorspoedig verloopt, kon zij ook niet starten met haar werk. Ook haar wensen we beterschap. Ook voor haar groep is vervanging gevonden. Meester Peter Gunst neemt een aantal dagen de gehele groep en Juf Thea van Belzen neemt ook een dag voor haar rekening.
Meester Sjako Flipse onderging in de vakantie ook een operatieve ingreep. Gelukkig mocht hij ook een verblijdend bericht ontvangen geen sprake was van een kwaadaardige tumor. Ook zijn herstel verloopt voorspoedig. Hij zou tot de herfstvakantie nog enkele uren per week gym geven, maar dat is helaas niet meer mogelijk. We hebben dan ook definitief afscheid van hem genomen. Voor de gymlessen hebben we intern een passende oplossing gevonden.
Juf Arianda de Visser is weer zover hersteld dat ze kon starten in groep 3 en begint met de woensdagochtenden. We wensen haar ook een verder herstel toe. Juf Tamara is bijna volledig gestart. Juf Mariëlle Ruissen neemt de woensdag tijdelijk van haar over.

Bij juf Suzanne en George van der Ree is op 31 juli  een zoon geboren! Jaimes. Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst bij de opvoeding.

We verwelkomen dit jaar twee nieuwe collega’s: juf Dianne van Damme en juf Rianne Vat. Juf Dianne heeft vorig jaar haar eindstage op onze school gelopen en gaat nu aan de slag als leerkracht van groep 3. Juf Rianne is leerkracht van groep 6a. We hopen dat ze snel gewend zijn op onze school!

Op de laatste vrijdag voor de vakantie is er bij familie Marijs een meisje geboren, Livia, zij is het zusje van Lars(8a) en Thies(6b). Ook in de vakantie zijn er bij verschillende gezinnen kinderen geboren. Op 25 juli is Norah geboren bij de familie De Witte. Norah is het zusje van Aron(3b). Bij de familie De Jonge is een Teun geboren. Hij is het broertje van Gijs(4b) en Saar(2a). Arne(4a) en Joas(2b) Ordelman hebben op 27 juli een zusje gekregen met de naam Marit. Op 2 augustus is er bij de familie de Ruijter ook een meisje geboren. Emily is het zusje van Ryan(5a) en Noa-Lynn(2b). In de laatste week van de vakantie op 25 augustus is er bij de familie Hoekman een jongetje geboren. Rowan is het broertje van Naomi(2b).
We willen de gezinnen feliciteren met de gezinsuitbreiding en Gods hulp toewensen in de opvoeding.

Sharlotte van der Ree is na de vakantie begonnen bij de JRK-groep in Kapelle. We wensen haar daar een fijne tijd toe en hopen dat ze snel gewend is op haar nieuwe school.

Ook dit jaar biedt onze school stageplaatsen voor studenten van het Hoornbeeck College en PABO de Driestar. Anique Adriaanse volgt de BBL-opleiding en is al een bekend gezicht in ons midden. Net als vorig jaar begeleidt juf Cora haar. Ook Romeo Niewenhuijse komt als OA-student in onze school. Voor de tweede periode van dit jaar verwachten we nog andere OA-studenten.
Vanuit PABO de Driestar hebben we dit jaar ook aanstaande leraren in de school.
Carolien Koppert hoopt dit cursusjaar haar LIO-stage in haar eigen groep te doen en hiermee haar studie af te ronden. Net als Carolien volgt Jolanda van de Wege de duale route van de PABO. Zij werkt in groep 4. Debora Kleinjan, Julia Fluit (beiden P1) en Bart Geluk (P3) hopen dit jaar elke week twee dagen op onze school te ‘werkplekleren’. Al deze aanstaande leraren worden begeleid door de teamleiders, mentoren en de schoolopleider. De schoolopleider is bij vragen het eerste aanspreekpunt. In onze school is dit juf Lenneke Jacobse.

Op dinsdag 12 september zijn de ouderluistergesprekken gepland. Dan bent u in de gelegenheid informatie over uw zoon/dochter aan de nieuwe leerkracht(en) te komen geven. Graag laten onze collega’s zich door u informeren over uw kind, zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen. We vinden uw informatie in ieder geval heel waardevol! De uitnodigingen voor de ouderluistergesprekken zijn via Parro verstuurd. U kunt zelf een gespreksmoment inplannen. Als u voor meerdere kinderen een ouderluistergesprek wilt voeren, kunt u die via Parro na elkaar inplannen. We merkten bij de eerste inschrijvingen dat er veel animo is voor deze gesprekken. Daar zijn we blij mee. Om iedereen de gelegenheid te geven de leerkrachten te spreken, hebben we ook op dinsdag 19 september een extra uur ingepland voor deze gesprekken.
We vragen u ook om, voorafgaand aan het ouderluistergesprek, deze vragenlijst in te vullen en die mee te nemen naar school. Als u niet voor het ouderluistergesprek naar school komt, willen we u wél vragen de vragenlijst in te vullen en digitaal naar de groepsleerkracht te sturen. Bij voorbaat dank daarvoor!

Op maandagavond 25 september is er een informatieavond voor ouders van groep 3 leerlingen. Via Parro is dit al gecommuniceerd. De ouders van beide groepen krijgen nog een aparte uitnodiging voor deze avond, maar dan weet u vast dat deze informatieavond er aan komt en kunt u deze avond vrijhouden als u belangstelling hebt.

Zoals bekend starten de lesactiviteiten op school om 8.25 uur. Om te zorgen dat dan ook echt begonnen kan worden, gaat de bel om 8.22 uur, zodat de leerlingen tijd hebben om binnen te komen en hun jas op te hangen. In de groepen 1 en 2 brengen de ouders vaak hun kinderen nog naar binnen. Regelmatig hebben de ouders ook nog wat te delen met de juf van hun kind. Dat is ook waardevol. Om die reden gaat voor de kleutergroepen de deur al om 8.15 uur open.
Tegelijk is het ook zo dat we in alle groepen echt om 8.25 uur willen beginnen. Daarom brengen we dit aan het begin van het nieuwe schooljaar nog een keer onder uw aandacht. Zorg ervoor dat uw kind om 8.25 uur in de klas is en zorg dat een gesprekje met de leerkracht op dat moment afgerond is. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dinsdagmiddag 26 september gaat de eerste talentenmiddag van start. Vanuit de evaluatie na de positieve ervaring van vorig jaar is er veel wat we vast kunnen houden, ook voeren we enkele wijzigingen door. Kinderen mogen nog steeds zelf een keuze maken uit workshops die gegeven worden. Deze workshops zijn gericht op het werken met de handen, het hart en het hoofd. We gaan vooral praktisch aan de slag, waarbij we het lerende element (in de vorm van ervaren) niet achterwege laten. De leerlingen worden nadat ze hun keuze hebben aangegeven ingedeeld bij een activiteit (workshop) waar ze voor gekozen hebben. Tot de kerstvakantie zijn er 2 workshops. Elke workshop duurt 4 dinsdagmiddagen. Na de kerstvakantie zijn er nog 3 workshops van elk 4 middagen. Mogelijk worden dat niet de dinsdagen, maar andere middagen.
Omdat groep 3 zich verder gaat richten op thematisch onderwijs zullen zij niet meedoen met de talentenmiddagen.
De groepen 4 en 5 worden gemengd en de groepen 6 tot 8 worden ook gemengd. Net als vorig cursusjaar zal er weer aandacht zijn voor ‘plusprojecten’. Dit jaar beginnen alle leerlingen eerst om 13.00 uur  in hun eigen groep, waarna ze naar de workshop gaan waar ze ingedeeld zijn. De leerlingen sluiten de middag vervolgens weer af om 14.50 uur in hun eigen groep.

De kinderen van groep 3 en 4 hopen in de maanden september/oktober weer op herfstexcursie te gaan. Dit doen ze in groepjes van 4 à 5 kinderen met een natuurouder. Ze lopen vanuit school met de groep naar het parkje naast de Elimkerk. Groep 3 heeft als thema ‘regenwormen’ en groep 4 ‘slakken’. Alle kinderen krijgen een boekje met allerlei opdrachten. Op deze manier proberen we de kinderen kennis en vooral verwondering bij te brengen voor Gods schepping. Ook is het voor hen fijn om met andere kinderen in de natuur bezig te zijn.
Namens de leerkrachten en natuurouders willen we u vragen om de kinderen oude laarzen/schoenen aan te laten doen. De groepsleerkracht laat u die exacte datum nog weten.
We hopen dat de kinderen straks kunnen terugkijken op een leerzame en fijne excursie en dat ze zich steeds meer zullen verwonderen over de natuur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hopen dit schooljaar op voorjaarsexcursie te gaan. Daarover volgt D.V. in het voorjaar meer informatie.

Pesten komt helaas op iedere school voor; ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daarom maken we op school gebruik van het pestprotocol.
Pesten gaat verder dan ruzie. We spreken van pesten als:

 • Het met opzet gebeurt.
 • Het gedrag structureel is (meer dan 2 á 3 x per maand)
 • Er een machtsverhouding is (de pester staat sterker dan het slachtoffer)

Pesten gebeurt vaak buiten het zicht van ouders en leerkrachten. Daarom hebben we elkaar nodig om pestgedrag zo snel mogelijk te traceren en passende maatregelen te nemen! Op school hebben we een zgn. ‘No-blame-groep’. Als u signalen van pestgedrag opvangt, willen we u dringend vragen om contact op te nemen met de juf of meester of één van de leden van die groep, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

De leden van de ‘No-blame-groep’ zijn:

Elk schooljaar willen we als school financieel bijdragen aan het zendingswerk. Zoals u in de schoolgids al kon lezen, ‘innen’ we sinds vorig cursusjaar de bijdrage voor de zending en Woord&Daad niet meer contant. U kunt per schooljaar eenmalig een bijdrage overmaken voor ‘goede doelen’. Onder ‘goede doelen’ verstaan we Zending Gereformeerde Gemeenten, stichting Woord en Daad, stichting Mbuma, stichting Mefiboseth (onderwijs aan Joëlyn en Lyana Golla) en stichting Kimon (onderwijs aan Jannafien en Jan-Onno Blok). In november hoopt de familie van Luik voor ZGG naar Ecuador te gaan.
We verdelen het geld wat voor deze doelen binnenkomt als volgt: ZGG 40%, Woord en Daad 45%, Mbuma, Mefiboseth en Kimon 5%.

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0328 3037 55 t.n.v. VCPOZ ‘s-Gravenpolder o.v.v. Goede doelen.

Misschien kent u me al, maar misschien ook niet. Daarom stel ik me graag aan u voor. Ik ben Jantine Jumelet (jeugd- en gezinsondersteuner). Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Borsele ben ik betrokken bij de basisscholen.

Wat houdt mijn werk op de basisscholen in?
Ouders, begeleiders en leerkrachten op de basisschool kunnen bij mij terecht voor onder andere:

 • laagdrempelig advies bij opvoed- en gezinsvragen;
 • vragen over (mogelijke) jeugdhulpverlening;
 • ondersteuning bij zorgen over uw kind of gezin.

Als u contact met me opneemt (06-18739748 of [email protected]), kan ik soms gelijk advies geven of uw vraag beantwoorden. We kunnen ook een afspraak maken, bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie, om samen verder in gesprek te gaan.

Wie zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Veel (groot)ouders helpen in de school rondom het onderwijs geven aan onze leerlingen en al die dingen die er rondom heen ook nodig zijn. Met al die hulp zijn we heel blij. We zoeken op dit moment nog (reserve)overblijfouders en ouders die ons willen helpen bij de natuurexcursies. Extra handen bij de luizencontrole na elke vakantie zou ook heel fijn zijn! Wilt u zich opgeven voor één van deze taken of hebt u er verder vragen over, stuurt u dan een mailtje naar juf Lenneke: [email protected]

Begin oktober is het weer  kinderboekenweek! Dit jaar is het thema is: ‘bij ons thuis’. Niet alleen op school wordt er aandacht aan gegeven, maar na schooltijd is er nog veel meer te beleven. Er zijn in de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Oosterschelde een aantal activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen. Van harte welkom! Hieronder een greep uit een aantal activiteiten. Er zijn meer activiteiten te vinden op deze flyer.

Een verjaardag vieren is iets waar de leerlingen plezier aan beleven. Daarom is het fijn dat in alle groepen aandacht wordt besteed aan de verjaardagen van de kinderen. In de eigen groep worden de jarige leerlingen toegezongen, waarna ze de leerlingen van hun groep en de meester of juf trakteren. Daarbij heeft het de voorkeur om iets gezonds te trakteren.

Tot op heden was het ook gebruikelijk dat de leerlingen daarna de mogelijkheid kregen om andere personeelsleden te trakteren. Hoewel dat natuurlijk een leuk gebaar is, hebben we toch besloten om te stoppen met het trakteren van andere personeelsleden. Bijna dagelijks komen leerlingen tijdens de pauze bij de personeelsleden langs. Dat zorgt ervoor dat gesprekken steeds onderbroken moeten worden. Daarbij trakteren niet alle leerlingen iets gezonds voor leerkrachten, wat tot gevolg heeft dat niet alle personeelsleden hun traktatie zelf nuttigen, maar aan anderen geven. Bovendien gaan leerlingen toch regelmatig de groepen langs die les hebben, wat als storend wordt ervaren.
Het is  niet zo dat we een traktatie voor het overige personeel niet waarderen, maar het is veel praktischer en duidelijker om de leerlingen alleen in hun eigen groep te laten trakteren. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de ouders niet ook nog eens iets aparts moeten kopen voor de personeelsleden. Dat bespaart weer wat extra moeite.
Tot aan de herfstvakantie wordt nog wel de mogelijkheid geboden aan de leerlingen om personeelsleden te trakteren als ze dat willen, maar na de herfstvakantie zullen we daarmee stoppen. 

Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en kunnen dus beter presteren op school. Al geruime tijd zijn de woensdag- en de vrijdagmorgen bestemd voor de zogeheten gruiten. Deze dagen eten de leerlingen na de morgenpauze hun zelf meegenomen groente of fruit op. Voor leerlingen in de bovenbouw is een appel of stuk komkommer niet altijd voldoende. Zij mogen dan, naast het stuk groente of fruit, ook iets anders meenemen.
We zien steeds vaker dat er gezond getrakteerd wordt tijdens een verjaardag, fijn! Als u op één van de gruitdagen wilt laten trakteren, is het in elk geval fijn wanneer dit een gezonde traktatie is.
Vanuit de gemeente is veel aandacht voor gezond eten en drinken. Naast andere initiatieven die zij nemen, delen we met u in ieder geval deze brochure, waarin leuke tips staan om ook in alle drukte of met een klein budget een gezonde (lunch)trommel te vullen voor uw kind.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda