Nieuwsbrief 10 – juli 2023

Deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar staat voor een deel in het teken van afscheid. Er wordt afscheid genomen van enkele leerkrachten. Eén ervan heeft een afscheidswoordje geschreven in deze nieuwsbrief. Zoals elk jaar verlaten ook nu weer heel wat leerlingen van groep 8 en enkele andere leerlingen onze school. Voor de meeste leerlingen geldt dat de basis voor een voortgezette opleiding is gelegd, als het goed is. Dat geldt niet alleen voor de basisvakken Rekenen, Taal en Burgerschapsvorming, maar zeer zeker ook voor de lessen in Bijbelse Geschiedenis. Alles bij elkaar hebben de schoolverlaters van de hoogste groep(en) misschien wel 1000 Bijbelverhalen gehoord in al die jaren. Dat Woord keert nooit ledig weder, maar het zal doen hetgeen Hem behaagt, zoals dat staat in Jesaja 55. Laten we voortdurend de Heere bidden én erop vertrouwen dat het Woord voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt. Dat Woord zal niet krachteloos en vruchteloos zijn! Verder wensen we iedereen die betrokken is bij onze school een goede zomervakantie toe!

Juf de Visser
Twee weken geleden werd juf Arianda de Visser met forse benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis. Een spannende periode volgde, waarbij het zelfs nodig werd dat ze op de IC-afdeling behandeld werd. Gelukkig kwam er verbetering in de situatie en mocht ze afgelopen woensdag weer thuis komen. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor. We hopen dat ze de komende dagen thuis weer volledig mag herstellen.

Afscheid
In vorige nieuwsbrieven is al uitvoerig ingegaan op het aanstaande afscheid van meester Sjako Flipse, juf Francina Wisse en juf Cathlien van Belzen. Alle drie waren ze veel jaren aan onze school verbonden. Daar komt volgende week een einde aan. We willen al deze collega’s nogmaals hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze voor onze school hebben gedaan en wensen ze van harte Gods zegen toe voor de onbekende toekomst!

(Gedeeltelijk) vertrek
In de achterliggende periode heeft meester Arco de Bonte voor één dag in de week een benoeming aanvaard als coach op De Verrekijker. Dat is een bovenschoolse Plusklas van de Kindwijs-scholengroep. We feliciteren hem met deze deeltijd-benoeming die goed past bij zijn ambities. We zijn er ook van overtuigd dat hij een positieve bijdrage zal gaan leveren aan het onderwijs van die doelgroep.  Gelukkig blijft hij de overige vier dagen bij ons op school werken als leerkracht in groep 6 en als ICT’er.

Wie niet bij ons op school blijft werken, is juf Thea. Zij heeft afgelopen week een benoeming aanvaard op de scholengroep Lithora in Zierikzee. Hoewel ze het op onze school prima naar haar zin heeft, had ze toch de behoefte om een school te zoeken die dichter bij haar persoonlijke identiteit staat en tegelijk ook dichterbij is voor wat betreft de afstand. Ze hoopt begin november op de nieuwe school aan de slag te gaan. Ook juf Thea feliciteren we met haar nieuwe benoeming.
Deze keus betekent voor de school wel dat we een betrokken collega en een ervaren teamleider bovenbouw gaan missen die een positieve bijdrage heeft geleverd aan onze schoolontwikkeling. Daar kan de nieuwe scholengroep haar voordeel mee doen.
We hopen dat we spoedig iemand kunnen benoemen voor deze belangrijke functie. 

Interim IB’er
Omdat we de vacature voor Intern begeleider groep 1 en 2 niet hebben kunnen vervullen, hebben we een interim IB’er benoemd op onze school. Het betreft de heer Rinus van der Werf uit ‘s-Gravenpolder. Hij is bovenschool IB’er voor de VCPOZ en is in de achterliggende jaren IB’er geweest in Krabbendijke en Yerseke. Hij heeft dus veel ervaring in die functie. Hij zal ons het komende jaar helpen, zolang er nog geen vaste IB’er is benoemd.
We heten hem van harte welkom en hopen dat hij na de vakantie een goede start zal maken op onze school.
Na de vakantie gaan we weer een wervingsprocedure starten voor de vacature van IB’er.

Na de zomervakantie hoopt Sven Louwes, vanaf ‘De Rank’ bij ons op school te komen in groep 2a. Van harte welkom, Sven. We hopen dat je het snel gewend bent op onze school én in de nieuwe groep!
Sinds enkele weken is er een ‘oud-leerling’ op school bijgekomen. Jannafien Blok zit weer als vanouds tussen haar klasgenootjes in groep 3b. Net of ze niet weggeweest is. Ze kon, bij wijze van spreken, zo vanuit het vliegtuig uit Afrika de bus instappen om de schoolreis mee te maken naar Blijdorp. Wat keek ze ernaar uit en wat heeft ze van de schoolreis genoten! Ook haar broertje, Jan-Onno, zit op school. Voor hem is het de eerste keer dat hij als leerling meedraait in een groep. De familie Blok hoopt enkele maanden vanuit Guinee Bissau op verlof te zijn in Nederland. Gedurende de verlofperiode blijven Jannafien en Jan-Onno de lessen volgen op onze school.  

Bij juf Christine Heijboer en haar man Izak (Vuurdoornstraat) is op dinsdag 20 juni een dochter (Sarah) geboren. Sarah is het zusje van Thomas (gr 8a), Naomi (gr 7a), Levi (gr 5b) en Job (gr 2a). Sarah is gelukkig weer thuis nadat ze, vanwege een infectie, enkele dagen is opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Er is nog een vermelding van een geboorte. Op 26 mei is Gijs Kesselaar geboren. Gijs is het broertje van Bas uit groep 1c.
We wensen beide gezinnen de woorden uit Ps. 115:13 en 14 toe: ‘Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. de Heere zal de zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen’.  

Al ruim een jaar geleden heb ik het besluit genomen om aan het eind van dit schooljaar te gaan stoppen met het werk op onze school. Als er kleínkinderen van leerlingen waar je les aangaf, naar school komen, wordt het tijd om te vertrekken…

Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest op de Koningin Julianaschool, komt er een eind aan mijn werkzame leven op school. Je groeit toe naar het moment van afscheid. Bij veel werkzaamheden in het achterliggende schooljaar dacht ik: ‘dat is de laatste keer dat ik dit doe’. Enerzijds zie ik ernaar uit om het werk neer te leggen en niet meer zo ‘op de klok te leven’. Anderzijds zal het ook best wennen zijn en zal ik de leerlingen en de collega’s gaan missen. En ook contacten met u, als ouders.
In augustus 1980 ben ik mijn onderwijsloopbaan begonnen. Dat was nog op de vorige locatie, in de Schoolstraat. Hieronder ziet u een foto van de eerste  groep waaraan ik lesgaf.
Dat was toentertijd een klas 3. Het was in de tijd dat de basisschool nog lagere school heette. Toen ik deze foto tevoorschijn haalde voor dit artikel, wist ik alle namen van de leerlingen uit mijn eerste klas nog zo op te noemen. Zo’n eerste groep zit in je geheugen gegrift. Ik weet ook nog dat ik er regelmatig over droomde. Een teken dat je er intens mee bezig was.

Alleen al aan de kleur haar van de meester is te zien dat het al heel wat jaren geleden is dat deze foto is gemaakt. Ik kan me ook nog herinneren dat in één van de eerste weken een meisje uit mijn groep, tegen me zei: ‘Meêster, m’n moeder ei je ezie’. Mijn vraag was: ‘Zo, en wat zei je moeder?’. ‘Da ju een joeng ventje was’, was het antwoord. Dat klopte; jong en onervaren was ik.
Aan het begin van mijn loopbaan op onze school had ik nooit kunnen denken dat ik zo lang op dezelfde school zou blijven werken. Dan merk je dat jouw leven in alles door God geleid wordt. Pas vroeg een ouder me: ‘Wat is er zoal veranderd in de tijd dat je werkte’?
Ik denk dat de kinderen ruim 40 jaar geleden in een ‘kleinere wereld’ en in een redelijk besloten gemeenschap leefden en opgroeiden. De meeste leerlingen speelden veel buiten na schooltijd. Er was nog geen beeldscherm waar ze achter konden kruipen. Er kwamen ook veel minder prikkels op hen af. Dat is allemaal wel veranderd in de loop van enkele tientallen jaren. Leerlingen zijn over het algemeen vluchtiger en moeten meer moeite doen zich te concentreren op hun taak.
Toch blijven leerlingen nieuwsgierig. Dat is hun natuur. Dat is niet veranderd in al die jaren. Daarbij moet je als leerkracht wel alle mogelijkheden benutten om die nieuwsgierigheid te wekken. Daarvoor zijn er nu ook digitale middelen in het onderwijs. Ik heb die digitalisering als een grote omschakeling ervaren, ook al ging die invoering geleidelijk. Een digibord geeft mooie mogelijkheden om leerlingen te boeien en te motiveren voor een opdracht of taak. Tegelijkertijd moeten we ook de gevaren ervan onder ogen zien.
Een andere verandering is de grootte van het team. Toen ik begon, werkten we met 6 personeelsleden; voor elke klas (1 t/m 6) één leerkracht. Er waren ook 3 kleuterjuffen, maar de kleuterschool was toen nog apart en is pas officieel in 1985 opgegaan in de basisschool. Nú staan er bijna 50 mensen op de personeelslijst!
Zo zouden er nog veel meer zaken te noemen zijn die nu heel anders gaan.
Tenslotte: Ik bewaar goede herinneringen aan de lange tijd dat ik in ‘s-Gravenpolder op de Koningin Julianaschool heb gewerkt als groepsleerkracht en als mede-leidinggevende.
Ik wens iedereen die dit leest de woorden uit Psalm 146:3 (berijming ds. C.J. Meeuse) van harte toe:

Zalig hij die stil kan wachten
op de hulp van Jakobs God,
die zijn hoop en zijn verwachten,
heel zijn weg en levenslot,
in de hand des HEEREN geeft,
steunt op God, Die eeuwig leeft.

Sjako Flipse

Vrijdag 14 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. De school gaat dan uit om 12:00. Dus ‘s middags zijn alle leerlingen al vrij. Voor hen begint dan eigenlijk de zomervakantie.
Op maandag 28 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht.

Eind vorige week kregen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Het geeft een indruk van de vorderingen in schoolse vaardigheden, maar ook van de manier waarop die vaardigheden tot stand zijn gekomen. Daarbij spelen bijvoorbeeld werkhouding, concentratie en zelfstandigheid een belangrijke rol. Als u naar aanleiding van het rapport nog vragen hebt aan de leerkracht, kunt u die deze week nog stellen.

Traditiegetrouw bedanken we aan het eind van het schooljaar alle vrijwilligers die het afgelopen schooljaar weer klaarstonden voor onze school. Als team zijn we erg blij dat u dit jaar geholpen heeft met allerhande activiteiten. Alles bij elkaar zijn er wel 130 vrijwilligers actief binnen en buiten onze school. Het gevaar bestaat om een groepje te vergeten als we alles zouden opsommen. Daarom doen we dat maar niet.
Als het goed is hebben alle helpers een bon gekregen als blijk van waardering. Een klein groepje ouders was aanwezig op de vrijwilligersavond, waarbij we hebben genoten van een barbecue. Aan het eind van deze gezellige avond namen we afscheid van een ‘oudgediende’, een vrijwilliger die al 15 jaar geen kinderen meer op school heeft, en toch al die jaren trouw bleef helpen!

Het afscheid van 48 leerlingen uit groep 8 en 2 leerlingen uit groep 7 staat voor de deur. Met het versturen van deze nieuwsbrief hebben we al één deel achter de rug, namelijk het afscheid nemen in boerenkleding. Een traditie die we graag in ere houden, waarbij leerlingen afgelopen vrijdag 7 juli in boerenkleding naar school kwamen en alle leerlingen van de school trakteerden op ijs.


Dinsdag 11 juli hebben we dan het officiële afscheid van groep 8. Als collega’s eten we dan samen met de leerlingen en hebben die avond een officieel programma waarbij IR-leden ook aanwezig zullen zijn. We hopen op een mooi afscheid en wensen alle schoolverlaters dat ze hun verdere leven in het spoor van Hem mogen wandelen. Want mét Hem kunnen we leven en sterven. We wensen alle schoolverlaters de woorden uit Psalm 121:7 toe: ‘De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.’
Die zegenwens geldt ook voor Lenz Ruissen (groep 1b) die na de zomervakantie volledig naar de JRK-groep op Kindcentrum ‘De Marel’ in Goes hoopt te gaan en voor Eliana Nijsse (groep 3a) die naar het SBO Samuël te Kapelle vertrekt. We wensen Lenz en Eliana een goede tijd toe op de nieuwe school.    

In de schoolgids die vandaag (vrijdag 7 juli) meegegeven is met de oudsten van elk gezin, staan twee plattegronden van de school. De plattegrond van de lokalen op de begane grond. is inmiddels gewijzigd. Via deze link vindt u de aangepaste plattegrond.

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda