Nieuwsbrief 2 – oktober 2022

In de natuur om ons heen is te zien dat de herfst is ingetreden. De temperaturen dalen, de dagen worden korter, bladeren vallen af en er is, na de droge en hete zomer, veel regen gevallen. God is trouw aan Zijn belofte dat koude en hitte, zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden!
Wat een kleurenpracht is er te zien aan bomen en struiken!

Wat een rijke schakering aan kleuren is er te zien in de herfst. Dat geldt niet alleen voor de herfst.
In de zomer zijn er veel verschillende tinten groen te zien. In de herfst bereiden bomen zich voor op de komende winter en verliezen hun bladeren, maar niet voordat ze de allermooiste kleuren krijgen. Tijdens de lente en zomer overheerst de kleur groen omdat er veel bladgroen in de bladeren zit, maar in de herfst verdwijnt de overheersende groene kleur en komen er andere kleuren tevoorschijn. Wat blijkt ook hieruit de grootheid van onze Schepper!
In de Bijbel worden veel kleuren genoemd. Vaak hebben kleuren een betekenis. Er is veel verscheidenheid aan kleuren. Zo is er ook veel verscheidenheid aan gaven en talenten bij kinderen. Dan is het onze opdracht om aan die verscheidenheid aan gaven tegemoet te komen. Dat was een belangrijke reden om de talentenmiddag in te voeren. In de volgende nieuwsbrief willen we u in een inkijkje geven in de activiteiten die worden georganiseerd op de talentenmiddagen. Eind volgende week krijgen de leerlingen een week vakantie. Wellicht bent u in de gelegenheid om met uw kind(eren) de natuur in te gaan en te genieten van alles wat God geeft!
Een fijne vakantie gewenst!

Juf Dieneke van Middelkoop heeft enkele weken geleden een flinke val gemaakt met haar fiets en heeft rugletsel opgelopen met als gevolg dat ze veel pijn heeft gehad. Gelukkig is de pijn nu dragelijk en helpt de pijnstilling. We hopen en bidden dat ze haar werk op school na de herfstvakantie weer op kan gaan pakken. Vanuit de vervangingspool hebben we juf Janneke Otte bereid gevonden twee dagen per week voor haar in te vallen. 

Eind september werd bij de familie van Belzen een zusje geboren: Ziva Noémi. Ziva is het zusje van Yara (groep 6a) en Elin (groep 3b). Wat een vreugde in dit gezin na een intensieve en spannende periode met Yara. We wensen de ouders veel wijsheid en Gods zegen toe in de opvoeding!
Na de herfstvakantie komen er 2 nieuwe leerlingen op school. Ralph Jan en Anne Jet van der Velden zitten nu nog op de Johannes Calvijnschool in Krimpen aan de IJssel, maar hopen per 31 oktober bij ons op school te komen. Ralph Jan komt in groep 4b en Anne Jet in groep 2c. Jullie zijn van harte welkom op onze school en we hopen dat jullie het snel gewend zijn in de nieuwe groep! 

Vorig jaar hebben we u geïnformeerd dat we stapsgewijs Parro gaan gebruiken. Voor de planning van de contactavonden gebruiken we Parro al enkele jaren. Daarbij kunt u zelf een gesprek inplannen. We horen terug van ouders dat ze dit heel fijn vinden. In enkele groepen wordt Parro ook al gebruikt voor nieuwsberichten vanuit de groep, in plaats van de reguliere groepsnieuwsbrief die we rondom elke vakantie verstuurden. We zitten in een overgangsfase wat betreft het gebruik van Parro, maar het is de bedoeling dat na de herfstvakantie alle groepen Parro gaan gebruiken voor de contacten met u, als ouder. Niet alleen zult u nieuwsberichten ontvangen via Parro, maar ook bijvoorbeeld de vraag om mee te gaan met een excursie of activiteit.

Voor u als ouder verandert er ook wat. Na de herfstvakantie verzoeken we u een ziekmelding via Parro te doen. In deze handleiding staat hoe u dat gemakkelijk kunt doen. Daarnaast kunt u Parro gebruiken om contact op te nemen met de groepsleerkracht óf met een andere ouder. 

De week voorafgaand aan de herfstvakantie, hebben we ‘benoemd’ tot de week ‘Veilig in het verkeer’. In die week (van 17 t/m 21 oktober) wordt er op school aandacht gegeven aan de veiligheid in het verkeer. In alle groepen wordt er een les gegeven of een activiteit gedaan die daarop betrekking heeft. U vraagt zich misschien af waarom we in die week daar speciaal aandacht voor vragen. De reden daarvan is dat het eind oktober al weer goed te merken is dat het ‘s morgens, als de leerlingen naar school komen, steeds later licht wordt. Dan is het belangrijk dat leerlingen goed zichtbaar zijn in het verkeer. Dát aspect zal in die week in ieder geval aan de orde komen.
Het is ook goed dat er thuis aandacht is voor de veiligheid in het verkeer. U kunt thuis bijv. een online fietscheck doen, waarmee de fiets van uw zoon of dochter op 15 punten wordt gecontroleerd.

In het kader van veiligheid in het verkeer willen we ook het belang benadrukken van de aanbevolen rijrichting bij het brengen en ophalen van leerlingen, via de Hazelaarstraat. We werden door een ouder er op geattendeerd dat niet iedereen zich houdt aan dat dringende advies. Kort geleden leverde dat gevaarlijke situaties op. Het gebeurde dat ouders door de Hazelaarstraat wegrijden nadat ze een kind hebben afgezet, terwijl er ook auto’s de Hazelaarstraat inrijden. Het gevolg daarvan was bijvoorbeeld dat er mensen over het trottoir wegreden en dat er links ingehaald werd. Kortom: Dat is niet veilig! Dat willen we voorkomen. De rijrichting voor het halen en brengen staat afgedrukt in de Schoolgids, maar voor alle duidelijkheid staat het ook nog in deze nieuwsbrief. 

Wilt u zich a.u.b. houden aan de rijrichting die op de plattegrond staat aangegeven?!


Aanbevolen rijrichting voor auto’s bij het halen en brengen van kinderen
De rode pijlen geven de rijrichting vanaf Langeweg aan
De gele pijlen geven de rijrichting vanaf wijk Oostgaarde aan

Een andere ouder meldde dat het ook voorkomt dat auto’s in de Hazelaarstraat op een oprit gaan staan, met als gevolg dat de bewoner zelf niet weg kan rijden. Dat is heel vervelend voor betreffende bewoner. Als u uw kind naar school brengt, parkeer uw auto dan op een plaats waar dat kan en waar het geen hinder geeft voor een ander.

De ouders van groep 6b/7b en groep 7a zijn al via Parro geïnformeerd over de komende ouder-kind avond van dinsdag 1 november. Deze avond is gelinkt aan de lessen mediawijsheid en is bestemd voor zowel ouders als leerlingen van bovengenoemde groepen. Deze avond wordt verzorgd door een spreker van Driestar Educatief, Sjaak Jacobse. Het doel van deze avond is de bewustwording rond het gebruik van media in relatie tot onderwijs en tot de thuissituatie. Daarnaast probeert hij Bijbels genormeerde antwoorden te geven op vele vragen rond mediaontwikkeling. Thema’s als: niet van de wereld, wel in de wereld, tijdsbesteding, vriendschappen en groepsdruk, mediaopvoeding, seksuele opvoeding, eenheid kerk, school en gezin komen aan de orde.

Op maandagavond 14 november is er voor de ouders van groep 8 een informatieavond gepland. Deze avond heeft als doel om u als ouder te informeren over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Op deze avond krijgt u antwoord op vragen als: Welke rol speel ik als ouder in het advies? Hoe baseert de basisschool haar advies? Hoe moet ik mijn kind aanmelden voor het VO? Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij mij als ouder, welke bij de leerkracht en welke bij het VO? Via Parro wordt u als ouder van een leerling in groep 8 hierover verder geïnformeerd. 

Op het moment van dit schrijven hebben we een “netelig” probleem op school. In enkele groepen is er hoofdluis geconstateerd. Gelukkig wordt dit thuis direct aangepakt.
Wanneer u hoofdluis ontdekt bij uw kind, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden bij de leerkracht of bij juf Cora Schipper, zodat ook wij tijdig luisouders kunnen regelen voor een (her)groepscontrole. Op dit moment is er een dringend tekort aan luisouders. Wie kan en wil ons hierbij helpen?
U kunt dan een mailtje sturen naar
[email protected].

De ROV organiseert voor ouders en opvoeders een boeiend congres op donderdag 10 november in Gouda. Hierbij vindt u de uitnodiging. Voor leden is het congres (incl. lunch) geheel gratis.
Nog geen lid? Tijdens de aanmelding kunt u dit regelen. De ROV heet u van harte welkom!

De contactgroep Hoogbegaafdheid van Helpende Handen organiseert in november 2022 een regionale ouderbijeenkomst over het thema:

Tussen hoogvliegers en onderduikers; hoe komt mijn kind op school tot bloei?

De avond is bedoeld voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Op D.V. woensdag 9 november is er een bijeenkomst in de Elimkerk.
In deze link vindt u meer informatie over die ouderbijeenkomst.

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben onlangs een flyer van Bons mee gekregen met een overzicht van de naschoolse activiteiten die voor dit schooljaar staan gepland. Het zijn leerzame, uitdagende en leuke activiteiten waar de leerlingen zich voor op kunnen geven. Deze naschoolse activiteiten zijn destijds opgezet om de leerlingen van de verschillende scholen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. We zien in de praktijk dat dat nog niet zoveel gebeurt, omdat veel leerlingen zich alleen opgeven voor activiteiten die op de eigen school plaatsvinden. Enerzijds is dat te begrijpen omdat leerlingen dan in een voor hen vertrouwde omgeving zijn. Anderzijds zou het ook wel goed zijn dat ze eens wat verder kijken en in een andere omgeving kennismaken met dorpsgenootjes. Dat kan heel verrijkend zijn. Er is volop keus voor een verantwoorde activiteit, waarbij leerlingen veel kunnen leren en ontdekken.

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.v.

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda