Nieuwsbrief 2 – oktober 2023

Juf Dieneke van Middelkoop kan gelukkig weer verschillende taken oppakken binnen de school en is gestart met het geven van SoVa-trainingen. Het lukt nog niet haar taken in de groep op te pakken. Bovendien wacht nog een operatie in oktober, waardoor ze vervolgens naar verwachting weer enkele weken thuis zal zijn. We wensen haar een voorspoedig verder herstel! Gelukkig hebben we een vaste vervanger in de persoon van juf Lisa Dingemanse.
Ook Juf Cornellie Huissen is weer zover hersteld dat ze met haar werkzaamheden gestart is. We zijn blij dat ze komende week weer volledig haar taken zal kunnen doen.
Al eerder hebt u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat juf Thea van Belzen afscheid van ons neemt. Zij gaat haar loopbaan verder vervolgen op de scholengroep Lithora. Woensdag 18 oktober is haar laatste werkdag bij ons op school. We gaan haar missen als betrokken collega en juf en wensen haar veel zegen!
Onze managementassistent Renske Jansen heeft gemerkt hoe mooi het is om iets voor de leerlingen te kunnen betekenen. Daarom is zij gestart met de opleiding van onderwijsassistent en is met ingang van 1 oktober naast haar managementtaken werkzaam op onze school als onderwijsassistent in opleiding. We wensen haar veel succes bij deze nieuwe taak!

Beste ouders,

Via dit bericht in de Nieuwsbrief wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de vele goede wensen en waarderende woorden die ik kreeg bij mijn afscheid van de Koningin Julianaschool. Het is geen eigen verdienste dat ik zoveel jaren het werk kon doen op onze school. De Heere gaf daarvoor de kracht en de wijsheid.
Diverse kaartjes kwamen van gezinnen, waarvan ik aan zowel ouders als kinderen lesgegeven heb. Bij het lezen van die kaartjes, kwamen er heel wat herinneringen boven.
Velen van jullie wensen mij en Ria Gods zegen toe. Een mooie wens waarvan wij hopen dat die in vervulling gaat, want de zegen van de Heere maakt rijk (Spr. 10:22).

Tegelijkertijd wil ik jullie ook hartelijk dankzeggen voor het meeleven rondom mijn ziekenhuisopname. In de zomervakantie moest ik onverwacht een buikoperatie ondergaan, waarbij een deel van de dikke darm is verwijderd. Gelukkig bleek achteraf dat er een goedaardige poliep in de darm zat, zodat er geen nabehandelingen nodig zijn.
Ik had me een ander begin van de pensioentijd voorgesteld, maar toch ….. de Heere is goed voor mij. Met David mag ik wel zeggen: ‘Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden’ (Ps. 103:2).

Met hartelijke groet,
Sjako Flipse

Beste ouders en kinderen,

Bij mijn afscheid van de Kon. Julianaschool heb ik veel kaarten en attenties gekregen. Hartelijk dank daarvoor! Het doet me heel goed.
30 jaar heb ik bij jullie mogen werken. De Heere heeft veel gegeven. Mooie herinneringen blijven over.
Bedankt voor het vertrouwen en de hartelijkheid in al die jaren.
Het ga jullie goed!

Tot ziens en een vriendelijke groet,
(juf) Francina Wisse

In het gezin Braam is een zoontje geboren! Lowèn is het broertje van Elaine uit groep 6b. Bij de familie Looij is op 30 augustus een zoon geboren. Lauran is het broertje van Lindert (2a). Er is op 1 september een dochter geboren bij de familie De Koster. Ze is het zusje van Noa(2b).
Op 16 september is Tom geboren bij de familie Weststrate. Hij is het broertje van Eva(6b) en Boris(3a). Bij de familie Zuidijk is 23 september ook een zoon geboren, Lenn. Hij is het broertje van Lieke(3a). Op 3 oktober is bij de familie Blok een meisje geboren. Jovieve is het zusje van Jannafien (4b) en Jan-Onno (3b).
Allemaal van harte gefeliciteerd en wijsheid en vreugde toegewenst bij de opvoeding.

Nog een paar weken en de klok wordt weer verzet. Dat betekent ook dat het ’s morgens langer donker is. Het is daarom van belang om goed zichtbaar te zijn in het verkeer! Een perfecte reden om in de herfstvakantie de fiets van uw kind eens na te kijken op onder andere goede verlichting en reflectoren. Een handig hulpmiddel hierbij is de  online fietscheck, waarmee de fiets van uw zoon of dochter op 15 punten wordt gecontroleerd. 

Daarnaast krijgen we ook diverse signalen van zorg en frustratie over de veiligheidssituatie rondom de school. Enkele ouders, maar ook buurtbewoners geven aan dat ze zich storen aan het autoverkeer van ouders die hun kind(eren) brengen en halen. Auto’s die verkeerd worden geparkeerd en soms zelfs inritten blokkeren, auto’s die midden op de weg stoppen om hun kinderen uit- of in te laten stappen, maar ook auto’s die tegen de voorgestelde rijrichting inrijden en daardoor opstoppingen veroorzaken. Dat leidt tot onveilige situaties. In het kader van veiligheid in het verkeer willen we dit daarom opnieuw benadrukken. Tegelijk is het ook belangrijk om als school en ouders  te laten zien dat we op een respectvolle wijze deelnemen aan het verkeer in deze wijk. Laten we zorgen dat we elkaar en de wijk niet tot overlast zijn.

De juiste rijrichting voor het halen en brengen staat afgedrukt in de schoolgids! Vanaf de richting van de Langeweg rijdt het verkeer via de Hazelaarstraat naar de school en vanaf de wijk Oostgaarde rijdt het verkeer via de Jasmijnstraat naar school. Het verkeer terug richting de Langeweg gaat via de Magnoliastraat. Daardoor kunnen geen opstoppingen ontstaan in de Hazelaarstraat en de Jasmijnstraat. Zie de informatie daarover in de schoolgids blz. 36.

Binnenkort hopen we met de gemeente in gesprek te gaan over een efficiënte aanpak van de veiligheid in het verkeer rond de school. Als daar meer over bekend is, laten we het u weten.

Twee jaar geleden is vanuit Kibeo (nu Elorah) aangegeven dat zij signalen ontvingen dat behoefte zou zijn aan voor- en naschoolse opvang. We hebben toen onderzocht of in ons schoolgebouw ruimte is om zo’n voorziening te realiseren. Dat bleek niet het geval. 

Ondertussen is in de achterliggende periode de vraag van ouders gekomen of naast tussenschoolse opvang ook buitenschoolse opvang (voor en na school) gerealiseerd kan worden. Als zo’n vraag bij school wordt neergelegd, heeft de school ook de plicht om te onderzoeken of dat mogelijk is. Om die reden is overleg geweest met de christelijk reformatorische opvang Elorah en gekeken of in de school of dicht in de buurt van de school toch ruimte kan worden gevonden. Van belang is dan wel om in beeld te hebben hoeveel kinderen daar dan gebruik van zouden gaan maken.
Om die reden wordt een behoeftepeiling uitgezet onder alle ouders. Daarbij wordt meteen in beeld gebracht welke behoefte er is voor de peutergroep die in ons schoolgebouw is gehuisvest.
Als u behoefte hebt aan buitenschoolse opvang of gebruik wilt maken van de peutergroep, kunt u tot 15 oktober deze vragenlijst invullen.

Ja, je leest het goed, de opvoedkring krijgt een andere naam. Waarom? We hebben hiervoor gekozen omdat het tijdens de bijeenkomsten zowel gaat over (de opvoeding van) onze kinderen, als over onze rol als moeder. Het is heel fijn om elkaar te mogen ontmoeten, ervaringen te delen en met elkaar te spreken over opvoeden in Bijbels licht. Als we over Jochebed lezen in de Bijbel, zien we dat zij haar kindje Mozes aan de Heere mocht toevertrouwen. Door het geloof hielden Amram en Jochebed hun kindje drie maanden verborgen en daarna legden ze hem in het biezen kistje, in Gods voorzienigheid neer. Daar kunnen wij van leren. Hoe gaan wij met onze kinderen om?
Wil je daarover ook met ons nadenken? Dan ben je van harte welkom op onze open morgen op D.V. 18 oktober. Mettie de Braal zal dan met ons nadenken over het thema ‘Help, ik schiet tekort!’ Misschien een herkenbaar thema voor jou, misschien ook niet. Maar we hopen dat veel moeders aanwezig zullen zijn. Het is erg verrijkend om elkaar tot een hand en een voet te kunnen zijn. En neem je (klein)kind(eren) gerust mee, er is oppas in de zaal. Tot woensdag 18 oktober om 9.30 uur! Zie de flyer voor meer informatie.

In oktober organiseert Helpende Handen vier regionale ouderbijeenkomsten over het thema
Autisme en geloven: godsdienstige opvoeding en een plaats in de kerkelijke gemeente.
De avonden zijn bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie.
In deze link vindt u de uitnodiging en daarnaast meer informatie over deze bijeenkomsten.

Daarnaast organiseren ze in november vier bijeenkomsten over het thema
“Geloven – het verstand te boven?! Hoogbegaafdheid en geloof in gezin en gemeente“
Deze avonden zijn bedoeld voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren.
In deze link vindt u de uitnodiging en daarnaast meer informatie over deze bijeenkomsten.

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben onlangs een flyer van Bons mee gekregen met een overzicht van de naschoolse activiteiten die voor dit schooljaar staan gepland. Het zijn leerzame, uitdagende en leuke activiteiten waar de leerlingen zich voor op kunnen geven. Deze naschoolse activiteiten zijn destijds opgezet om de leerlingen van de verschillende scholen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. We zien in de praktijk dat dat nog niet zoveel gebeurt, omdat veel leerlingen zich alleen opgeven voor activiteiten die op de eigen school plaatsvinden. Enerzijds is dat te begrijpen omdat leerlingen dan in een voor hen vertrouwde omgeving zijn. Anderzijds zou het ook wel goed zijn dat ze eens wat verder kijken en in een andere omgeving kennismaken met dorpsgenootjes. Dat kan heel verrijkend zijn. Er is volop keus voor een verantwoorde activiteit, waarbij leerlingen veel kunnen leren en ontdekken.

Op woensdag 1 november a.s. is het 100 jaar geleden dat onze school is geopend.
Ter gelegenheid van dit jubileum is er een herdenkingsbijeenkomst in de Elimkerk.
Alle leerlingen met hun ouders worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
Ook oud-leerlingen en alle verdere belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.
Als u niet bij de jubileumbijeenkomst kunt zijn, is de bijeenkomst ook te volgen via gergemsgravenpolder.nl

Tevens worden alle oud-leerkrachten en oud-leerlingen en alle andere betrokkenen uitgenodigd voor een reünie die gehouden zal worden op vrijdag 17 november. Die reünie is van 18.30 – 22.00 uur en wordt gehouden in het schoolgebouw aan de Hazelaarstraat 5. We hopen velen van u te ontmoeten op de reünie! Voor de organisatie van de reünie én voor het uitdelen van de jubileummagazines, is het wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt! Aanmelden kan via de website van de school, www.kon-julianaschool.nl

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum verschijnt er een jubileummagazine. Tijdens de jubileumbijeenkomst op woensdag 1 november, worden de eerste magazines overhandigd aan enkele personen.
Op donderdag 2 november krijgen alle leerlingen een jubileummagazine mee naar huis.
Als u als ouder, oud-leerling of belangstellende ook een jubileummagazine wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor de reünie. Dan ligt er een exemplaar voor u klaar!
Bent u verhinderd om naar de reünie te komen en wilt u toch graag een jubileummagazine hebben, kunt u er één aanvragen via de website van de school. 

In de schoolgids die jullie allemaal gekregen hebben staat helemaal achterin een jaarkalender voor dit schooljaar. Het blijkt echter dat daar een paar foutjes in zitten, vandaar deze correcties van wat het wel moet zijn:

 • Meivakantie: donderdag 25 april t/m 10 mei
 • Zomervakantie: maandag 8 juli t/m 16 augustus
 • Ouder-kind avond mediawijsheid gr. 7: donderdag 19 oktober
 • Biddag: woensdag 13 maart
 • Kijkmorgen: woensdag 20 maart
 • Groep 1-8 vrij: donderdag 28 maart

Juf Carina Meijers was vorig schooljaar aftredend en gaf aan zich vanaf dit schooljaar te willen richten op andere taken. Het was altijd fijn dat je er was, bedankt voor je positieve inbreng! Juf Christine van Driel heeft nu de taak van haar overgenomen binnen de personeelsgeleding van de MR. Welkom, fijn dat je je beschikbaar stelde!
Nelleke Jacobse was aftredend binnen de oudergeleding. Er was geen tegenkandidaat en zij gaf aan binnen de MR haar werkzaamheden te willen blijven doen. Fijn! Bedankt voor alle administratieve en praktische werkzaamheden die je steeds weer op je neemt!
Op dv 11 december staat de volgende vergadering gepland. Hebt u vragen, stel ze gerust!

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda