Nieuwsbrief 3 – november 2021

Een nieuw bericht in uw mailbox over het versoepelen of het juist aanscherpen van de huidige coronamaatregelen roept verschillende reacties op. De één vindt het verstandig. Een ander vindt dat de school juist strengere maatregelen moet treffen. Weer een ander is van mening dat de school best tegen bepaalde opgelegde maatregelen in mag gaan.

Het is een vergelijkbaar beeld met wat we in de gehele samenleving zien. Ook binnen onze ouderpopulatie wordt verschillend gedacht over de ernst van corona en de bestrijding ervan. Dat is ook begrijpelijk, want niet iedereen ervaart deze crisis hetzelfde en neemt dingen op dezelfde manier waar. Daarom is het ook goed dat iedereen daar een eigen opvatting over mag hebben. Het is belangrijk dat we die verschillende meningen van elkaar respecteren en naast elkaar laten bestaan. Maar nog belangrijker is om vooral te kijken hoe we samen schouder aan schouder kunnen blijven staan in de huidige omstandigheden. Dat is in het belang van de leerlingen, de ouders en de school.
Tegelijkertijd is het wel zo dat de school in deze coronacrisis een eigen verantwoordelijkheid heeft. We hebben de taak om een zo veilige mogelijke omgeving te realiseren voor leerlingen én personeelsleden. Daarbij moeten we ook zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk voortgang kan vinden. We maken daarin onze afwegingen, maar wel binnen de maatregelen die voor de scholen gelden. Natuurlijk houden we daarbij ook rekening met de plaatselijke omstandigheden, voor zover daar ruimte voor is. Dat is echt niet altijd gemakkelijk, want wij kunnen ook niet altijd alle gevolgen overzien. Daar is veel wijsheid voor nodig die we echt niet altijd van onszelf hebben. Wat we nodig hebben is het gebed of de Heere licht en wijsheid wil geven om de juiste beslissingen te kunnen nemen en of we samen mogen blijven staan voor en achter onze school.

Verdriet

In de familie van juf Sandra Kodde is groot verdriet gekomen. Afgelopen woensdag is haar schoonvader overleden. We wensen haar met de familie van harte de troost en ondersteuning van de Heere om dit ook te kunnen verwerken.

 

Ziekte en afwezigheid

In de achterliggende periode zijn verschillende personeelsleden getroffen door het coronavirus of moesten in quarantaine. Gelukkig zijn ze weer (bijna) hersteld en in staat om hun werk te doen.
Het zorgde er wel voor dat de vervanging van de groepen onder grote druk stond en niet altijd gelukte. Daarover meer onder het kopje Vervanging.

Geboren

Eliana Nijsse (2a) heeft een broertje gekregen. Hij heeft de naam Joas gekregen.

Ook bij Joas de Witte (2a) is een baby geboren. Hij heeft een zusje gekregen die de naam Hanne heeft gekregen.
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst bij de opvoeding van de kinderen.

 

Afscheid

Op 3 december hoopt Jannafien Blok (groep 2b) afscheid te nemen van onze school. Samen met haar ouders en jongere broertje Jan-Onno verhuist Jannafien in december naar een ander werelddeel: Guinnee-Bissau (Afrika). De ouders van Jannafien zijn benoemd als veldwerkers voor stichting Kimon en hopen in Buba ondersteuning te bieden aan het project ‘Jedidja’. Dit project biedt hulp aan gehandicapte kinderen en ondersteunt in het coördineren en geven van trainingen voor kinderevangelisatie. Met als uiteindelijk doel: wijs kinderen de Weg, het evangelie aan kinderen in Guinee-Bissau. Graag verwijzen we u naar de website van familie Blok waar u meer kunt lezen over hun missie: www.josenjolena.nl

Er zal in de komende jaren geregeld (digitaal) contact zijn met Jannafien en haar ouders, zodat Jannafien contact kan blijven houden met haar vriendjes en vriendinnetjes uit 2b.

 

Besteding zendingsgeld 29 november en 6 december

We willen graag een steentje bijdragen aan dit mooie project en het zendingsgeld wat uw zoon/dochter op maandag 29 november en maandag 6 december meeneemt, overmaken aan stichting Kimon.

 

Recent ben ik gekozen voor de IR. Mij is gevraagd om mezelf in deze nieuwsbrief voor te stellen. Mijn naam is Johan Hoogerland. Als vader van 3 schoolgaande kinderen vind ik het waardevol om actief mee te denken over de manier waarop de school haar identiteit vormgeeft. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als loopbaancoach. Ik begeleid en adviseer mensen in hun loopbaan en/of terugkeer op arbeidsmarkt. Samen met de andere IR leden hoop ik een nuttige bijdrage te kunnen leveren.

Als een leerkracht door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om het werk voor de groep te kunnen doen, zoeken we altijd naar een invaller. Daarbij maken we gebruik van een zogenaamde vervangingspool van Colon waar veel reformatorische scholen bij zijn aangesloten. Ook doen we er alles aan om het aantal verschillende invallers in een groep zo beperkt mogelijk te houden. Als dat niet lukt, zoeken we altijd een interne oplossing met als doel dat de groep uiteindelijk toch vervangen wordt. Daarin gaan we echt tot het uiterste.
Toch hebben verschillende groepen in de achterliggende weken ervaren dat het ons op dit moment niet meer lukt om het aantal verschillende invallers te beperken. Sterker, we hebben in de achterliggende week twee groepen vrij moeten geven omdat er geen vervangers beschikbaar waren en we ook intern echt geen oplossingen meer hadden. U vraagt zich mogelijk af hoe dat dan komt. Dat heeft te maken met het volgende:

 • Het aantal verzuimmeldingen op school is flink toegenomen door corona. Personeelsleden die klachten hebben of in quarantaine zitten, kunnen niet naar school.
 • Het aantal beschikbare invallers van onze vervangingspool van Colon is heel beperkt. Invallers die klachten hebben of in quarantaine zitten, kunnen niet invallen. Ook hebben verschillende invallers een vast dienstverband op een van de scholen gekregen. 

We kunnen daar als school zelf niets aan veranderen. Maar mogelijk kunt u dat wel! Kent u of bent u iemand met ervaring in het basisonderwijs. Heeft u geen zin in een vaste baan, maar wilt u wel onze en/of andere scholen helpen bij vervanging? Lees dan de onderstaande advertentie goed door en neem contact op met mij of met Erika van Kruiningen. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken!

 

We verwachten niet dat de huidige vervangingsproblematiek op heel korte termijn is opgelost. De kans blijft dus op dit moment nog vrij groot dat we geen vervanging kunnen vinden voor een groep en deze vrij zullen moeten geven. Uiterlijk ‘s morgens om 7.30 uur weten we of vervanging gerealiseerd kan worden. Als we genoodzaakt worden een groep vrij te geven, dan zullen we dat uiterlijk om 7.35 uur per e-mail bekend maken.
We willen u daarom verzoeken om de komende periode rond die tijd uw mail in de gaten te houden. Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip!

Gezien de toename van het aantal besmettingen onder leerlingen en personeelsleden nemen we nog een aanvullende maatregel. Dat betreft ouders die hulp bieden bij onderwijsactiviteiten zoals ontdekkasteel, hulp bij handwerken/handvaardigheid in groep 5-6 en hulp bij crea in groep 7-8. We laten die activiteiten wel doorgaan, maar we vragen die ouders wel een mondkapje te dragen als ze zich verplaatsen in de school of als ze dichtbij een leerling komen. Zo hopen we het oplopen van het aantal besmettingen op school te voorkomen. 

De kern van goed onderwijs is de leerlingen te helpen in de ontwikkeling van hun talenten. Dat is niet alleen gericht op kennis met het hoofd, maar ook aandacht voor de gaven van het hart en de handen. Omdat iedere leerling zich op een eigen manier en tempo ontwikkelt, is het ook belangrijk om rekening te houden met die verschillen en aan te sluiten bij wat een kind al beheerst.

Op onze school hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. Dat is een organisatievorm waarbij leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep zitten en hetzelfde onderwijs krijgen aangeboden. Daarbij worden leerlingen wel ingedeeld in niveaugroepen. De vraag is wel in hoeverre we met die organisatie in staat zijn recht te doen aan de verschillen én aan te sluiten bij het beheersingsniveau van de leerlingen. We weten dat we een deel van de leerlingen overvragen, terwijl we ook een deel van de leerlingen niet de uitdaging bieden die ze nodig hebben.

 

Daarom hebben we tijdens twee studiedagen nagedacht hoe we het onderwijs eventueel anders op onze school zouden kunnen organiseren.
Tijdens de eerste studiedag op 20 mei ‘21 hebben we in beeld gebracht wat de leerlingen van onze school nodig hebben en vervolgens wat dat vraagt van de manier waarop we ons onderwijs vormgeven.

We hebben met elkaar vastgesteld dat we een brede persoonsontwikkeling belangrijker vinden dan alleen het werken aan cognitieve (verstandelijke kennis) leerdoelen. Dat betekent dat we in de toekomst meer kindgericht onderwijs willen geven dan leerstofgericht onderwijs.
Dat heeft wel consequenties voor de manier waarop de leerkrachten les geven en hoe we dat als school organiseren. We vinden het belangrijk dat we de leerstof betekenisvol maken voor de leerlingen. De leerkrachten vertellen daarbij niet wat de leerlingen moeten weten en hoe ze dat moeten doen, maar ze ondersteunen de leerlingen in de volgende stap van hun ontwikkeling en bieden mogelijkheden voor oplossingen die passen bij de manier waarop een kind leert.
Dat kan betekenen dat de leerlingen niet in een vaste groep onderwijs krijgt, maar dat de groeperingsvormen flexibel kunnen zijn. Leerlingen kunnen dan onderwijs krijgen in de groep die het best past bij hun niveau.

Op de tweede studiedag van 4 november ‘21 hebben we kennis gemaakt met onderwijsvormen die het onderwijs daadwerkelijk anders organiseren omdat ze kindgericht onderwijs geven. Daarbij hebben we twee deskundigen uitgenodigd die vanuit de praktijk hebben verteld waarom zij hun organisatievorm hebben veranderd en wat hun aanpak waardevol maakt voor de leerlingen. We hebben als team vooral gekeken welke aspecten uit hun aanpak we waardevol zouden vinden voor onze school. Aan het einde van deze tweede dag hebben we deze zogenaamde bouwstenen geïnventariseerd. 

 

De volgende stap is dat we zullen nagaan welke bouwstenen echt een meerwaarde bieden en welke organisatievorm daar het best passend is. Uiteraard zullen we bij het uitwerken van een passende onderwijsvorm ook ouders en leerlingen betrekken.
U gaat hier nog meer over horen.

In de agenda op de website stond dat er op woensdag 8 december een onderwijsdag van Colon zou zijn waarop de kinderen vrij zouden zijn. Die onderwijsdag vervalt. Op die dag worden de kinderen dus gewoon op school verwacht.

Op donderdag 25 november en op dinsdag 30 november zijn de contactavonden. 

Beide contactavonden zijn met name bedoeld om u te informeren over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). We baseren die informatie op datgene wat we observeren in de klas én op de analyse van een observatie- en signaleringsinstrument (Leerlijnen in groep 1-2 en ZIEN in groep 3-8). Deze instrumenten gebruiken we om meer inzicht te krijgen in het gedrag

van de kinderen.

Via Parro hebt u een uitnodiging gekregen, waarbij u zelf één of meer tijdstippen kon inplannen. Als u dat nog niet gedaan hebt, kan dat nog tot uiterlijk dinsdagmorgen 23 november. Dan sluit het rooster voor de contactavonden. Mocht u nog geen uitnodiging ontvangen hebben, stuur dan een mail naar: [email protected]

Vanwege de verscherpte corona-maatregelen, wordt u niet uitgenodigd om naar school te komen voor een 10-minutengesprek, maar krijgt u via de mail een link toegestuurd waarmee een digitale ontmoeting tot stand komt. We vinden het wel fijn om u ook te kunnen zien tijdens de 10-minutengesprekken.

Via deze link hebt u een korte handleiding om aan Google meet deel te kunnen nemen. Mocht het ondanks die handleiding niet lukken om deel te nemen aan de digitale meeting, neemt de leerkracht telefonisch contact met u op.

Op donderdagavond 23 december staat een Kerstbijeenkomst gepland. Deze viering zal die avond helaas niet met alle leerlingen en ouders in de kerk kunnen plaatsvinden, vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Net als bij de Pinksterviering wordt het programma opgenomen en later (op donderdagavond 23 december) uitgezonden. Alle groepen gaan, in de week voorafgaand aan de uitzending, afzonderlijk naar de Elimkerk om teksten op te zeggen en aangeleerde liederen te zingen. We hopen dat we op deze manier toch weer gezamenlijk stil kunnen staan bij een belangrijk heilsfeit. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de uitzending van het kerstprogramma. 

In schoolweek 8 en 9 is er ruim aandacht geschonken aan het lezen van kinderboeken. Er waren verschillende activiteiten in die 2 weken om het lezen te promoten. Woensdag 3 november hebben we met z’n allen op school het ontbijt genuttigd. Dat was erg gezellig. Tijdens het ontbijt kwam er iemand iets vertellen over zijn of haar beroep. Dat sloot mooi aan op het thema van de boekenweken ‘Worden wat je wil’. In de tweede boekenweek zijn er 2 kinderboekenschrijvers op bezoek geweest: Eeuwoud Koolmees en Janco Bunt-Koster. Ze vertelden over iets over hun hobby: het schrijven van kinderboeken. Leuk om te horen hoe zij op ideeën komen om een boek te gaan schrijven! Verder was er dinsdagmiddag 9 november in elke groep een zogenaamd leesfeest, waarbij in spelvorm aandacht aan lezen werd gegeven of waarbij leerlingen de gelegenheid kregen om lekker languit weg te dromen met een eigen gekozen boek. Om u een indruk te geven van de activiteiten die plaatsvonden ziet u nog wat foto’s hieronder.

 

 

Alle leerlingen van groep 4 tot en met 6 krijgen binnenkort hun eigen chromebook. Eerder maakten ze één of enkele keren per week gebruik van de chromebooks uit de chromebookkar. Dit betekent niet meteen dat het gebruik ineens veel meer zal toenemen, maar kan het gebruik wel beter afgestemd worden op lesmomenten waarbij de chromebooks meerwaarde hebben. Zo zijn de groepen niet meer afhankelijk van de momenten dat de chromebookkar beschikbaar is, maar kunnen ze op ieder gewenst moment het gebruik van chromebooks inzetten. Zo kunnen de leerkrachten de leerlingen chromebooks nu ook laten gebruiken bij open opdrachten en wanneer er extra oefening nodig is. De ervaringen in de groepen 7 en 8 worden benut door ook in de groepen 4 tot en met 6 de sociale media af te sluiten, door mailen alleen intern toe te staan en te controleren en door mee te kijken op de leerlingschermen. Hiermee zorgen we ervoor dat de chromebooks doelgericht ingezet worden zonder dat er juist leertijd verloren gaat. De chromebooks gaan met de leerlingen mee tot en met groep 8. Daarin zit tegelijkertijd een stukje eigenaarschap, omdat ze op deze manier leren om zorg te dragen voor hun eigen spullen.

Het jaar van kinderburgemeester Kris zit er bijna op en dat betekent dat er een opvolger wordt gezocht. Op onze school zijn er tal van kandidaten die dit filmpje met veel belangstelling hebben bekeken. Op donderdag 2 december komt kinderburgemeester Kris, samen met burgemeester Gerben Dijksterhuis langs op onze school om uitleg te geven over deze functie. We zijn benieuwd wie zich uiteindelijk kandidaat stelt. Er mag dan gesolliciteerd worden, waarvan 3 kinderen op vrijdag 17 december een presentatie mogen komen geven. Een jury zal dan bepalen wie er het meest geschikt is als nieuwe kinderburgemeester. Deze persoon wordt tijdens een raadsvergadering geïnstalleerd en ontvangt de ambtsketen. Hierbij de link naar de flyer.

 

Elk jaar doen we mee met de SlimmerIQuiz. Ook dit jaar mochten we meedoen aan de Zeeuwse finale in Middelburg. Team 1: Willemijn Blok, Ruben Sanderse en Nout Schelling kregen een mooie derde plaats. Team 2: Annalyn Meeuwsen, Emma Jacobse en Xander van Gurp wonnen deze finale en mochten afgelopen week (woensdag 17 november) meedoen aan de landelijke finale in Amsterdam. Daar waren 17 teams aanwezig. Vanwege Corona werd Amsterdam omgeruild voor een kleuterlokaal, waar we online aan de quiz konden deelnemen. We hebben er een feestje van gemaakt, zoals u ziet! We kregen de eerste prijs voor creativiteit en originaliteit. Daarnaast hebben ze een mooie zesde plaats gekregen. Fantastisch gedaan en van harte gefeliciteerd Annalyn, Emma en Xander!

Najaar 2021

Herfstvakantie

Het moment van dit schrijven valt in de herfstvakantie, een goede gelegenheid om te ontspannen en de balans op te maken. Zowel persoonlijk als maatschappelijk.

Waar gaat het met de wereld naar toe? En met ons land? En hoe dient onze scholengroep zich te verhouden tot de toenemende politieke druk op het bijzonder onderwijs? Zijn we straks wettelijk verplicht om alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen te accepteren? En zijn wij dan voldoende toegerust om daar goed mee om te gaan? Vragen te over…    

 

Corona

Ondertussen neemt het aantal besmettingen weer toe. We zien ook dat haarden zich clusteren in de randstedelijke gebieden én in de zgn. Biblebelt. Daarmee komt onze gezindte nog meer onder het vergrootglas. Er worden weer beperkende maatregelen verwacht, mogelijk zelfs strenger in de genoemde regio’s.

Laten we in ieder geval hopen en bidden dat de scholen open mogen blijven, ook omdat kinderen aangeven het contact met klasgenootjes te missen tijdens een lockdown periode.

 

Extra budget

In mijn vorige stukje vermeldde ik dat het Ministerie van OC&W extra budget beschikbaar heeft gesteld om de vermeende ‘corona-achterstanden’ bij kinderen weg te werken. Van dat geld hebben we veel extra personeel kunnen benoemen, vooral in ondersteunende functies. Overigens laten diagnostische toetsen zien dat die achterstanden op cognitief niveau gelukkig meevallen. Meer dan ooit hebben we wel aandacht te geven aan het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen. 

 

Personeel

Vanwege bovenstaande ontwikkeling is de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen. We mogen ons gelukkig prijzen dat we nog steeds in de basisformatie kunnen voorzien (zeker in vergelijking met andere regio’s in het land!), maar de vervangingscapaciteit is helaas niet toereikend. Daarom nogmaals de oproep om in uw eigen netwerk te ‘werven’ voor werken in het onderwijs!

 

Toetredende scholen

Per DV 1 januari a.s. treden 3 nieuwe scholen toe tot de VCPOZ: De Bornput te Oostdijk, De Zandbaan te Rilland en Den Akker te Waarde. Hiermee groeit onze scholengroep naar 15 scholen (verdeeld over 9 Zeeuwse gemeenten) met in totaal ca. 2500 leerlingen.

Langs deze weg verwelkomen we de 3 nieuwe teams. We zijn er blij mee dat steeds meer scholen kiezen voor het motto van de VCPOZ: ‘Samen dragen’. 

 

Persoonlijk

In mijn privéleven ben ik lid van een kerkenraad. Vanuit diepe verwondering meld ik nu dat de Heere heeft betoond van onze vacante gemeente af te weten, door opnieuw een eigen herder en leraar te schenken. Hoe bemoedigend ook voor het nageslacht!

Graag eindig ik daarom met de 3 letters die Bach ooit gebruikte aan het eind van zijn orgelwerken: S.D.G.!

 

A.J. Verwijs, bestuurder VCPOZ 

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda