Nieuwsbrief 3 – november 2022

Wat vindt u eigenlijk van onze school…?
Die vraag is niet onbelangrijk, want uw kind(eren) brengen een groot deel van de dag op school door. We verzorgen het onderwijs en dragen daarmee voor een belangrijk deel bij aan de vorming van uw kind(eren). Als ouder heeft u dan ook direct of indirect vrijwel dagelijks met de het functioneren van de school te maken.
Wij hopen natuurlijk dat u en uw kind(eren) onze school als positief ervaren. Toch kan het ook zijn dat u tegen dingen aanloopt die door u als minder positief ervaren worden. De vraag is dan wel of de school dat ook al weet. Dat is wel heel belangrijk, want voor knelpunten die we niet weten, kunnen we ook geen oplossing bieden. Bovendien zijn we gestart met onze voorbereidingen voor het nieuwe schoolplan 2023-2027. Dat is een plan waarin beschreven staat aan welke doelen de school de komende jaren gaat werken om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en te versterken. Het komende jaar loopt het huidige schoolplan af. Een prachtig moment om terug te kijken wat we hebben bereikt, maar ook vooruit te kijken wat nodig is om de komende jaren te realiseren. Daar willen we graag de ouders en de leerlingen bij betrekken.
Om de mate van tevredenheid helder te krijgen, willen we deze week weer een ouder-enquête uitzetten onder alle ouders. Daarnaast willen we binnenkort ook graag weer een ouderpanel organiseren. Dat is een bijeenkomst waarbij we als school in gesprek gaan met een groep van ongeveer 20 ouders van onze school. Met hen willen we dan in beeld krijgen wat goed gaat op school, maar ook welke dingen verbeterd kunnen worden. Dat is voor u als ouder natuurlijk een prachtige mogelijkheid om actief met ons mee te denken en voor de school een mogelijkheid om af te (blijven) stemmen op de verwachtingen van ouders. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Oudertevredenheidspeiling’ in deze nieuwsbrief.
Verder willen we ook peilen hoe de leerlingen zelf onze school ervaren. Onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen we een leerling-enquête uitzetten. Daarnaast zullen we ook een leerlingpanel organiseren waarbij we met ongeveer 12 leerlingen uit de bovengenoemde groepen in gesprek gaan over de vraag wat ze fijn vinden of juist niet fijn vinden.
Op deze manier hopen we duidelijk te krijgen wat de ouders en leerlingen van onze school vinden en die informatie ook mee te nemen in de plannen voor ons nieuwe schoolplan voor de volgende vier jaar.
Helpt u mee ook mee ons een zo goed mogelijk beeld te geven? Alvast bedankt!

Juf Dieneke van Middelkoop is na enkele weken afwezigheid vanwege een val op de fiets, weer voorzichtig begonnen met lesgeven in groep 5a. We hopen dat ze weer spoedig volledig haar werk voor de groep kan doen. Het was fijn dat juf Dieneke vanuit de vervangingspool bijna de gehele tijd vervangen werd door juf Janneke Otte. Dat zorgde voor rust en stabiliteit in de groep op de dagen dat juf Dieneke er niet was. Verder is er tot nu toe gelukkig weinig ziekte en uitval onder het personeel. Ook onder de leerlingen zijn er weinig zieken. Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn onder het personeel en in de gezinnen. Enkele zorgen omtrent personeelsleden, leerlingen en gezinnen weten we, maar veel zorgen zijn ons niet bekend. We roepen op tot een voortdurend gebed voor allen die bij de school betrokken zijn. 

Bij familie Houmes werd 1 november een zusje geboren: Lieze. Lieze is het zusje van Juan (groep 3b), en Jesper (groep 1b). We willen de familie Houmes van harte feliciteren met de de geboorte van Lieze en we hopen dat Lieze mag opgroeien tot eer van haar Schepper!
Enige tijd geleden is Bob Hoekman ( groep 1b) opgenomen geweest op de IC van het Sophia ziekenhuis in verband met een extreem heftige astma aanval.
Gelukkig sloegen de medicijnen goed aan. Hij is ook nog een paar dagen in het ADRZ te Goes geweest. Daar moest hij nog een paar dagen aan de zuurstof. Inmiddels is hij weer een paar weken thuis en komt hij voor halve dagen naar school. We hopen dat Bob binnenkort weer volledig naar school kan komen. 

Zoals in de algemene inleiding al is aangegeven, wordt deze week een ouderenquête uitgezet onder alle ouders.
Via Parro ontvangt u een link naar de vragenlijst. Daarin worden u verschillende stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de identiteit, de kwaliteit, het leerstofaanbod, zorg en begeleiding en schoolklimaat. Bij iedere uitspraak kunt u een keuze maken tussen ‘helemaal niet mee eens’ (- -) tot en met ‘helemaal mee eens’ (++). Als een vraag niet in uw situatie van toepassing is, kunt u kiezen voor de optie ‘niet van toepassing/weet niet’.
De resultaten van deze vragenlijst geven ons inzicht in wat u goed vindt gaan en welke zaken volgens u nog aandacht vragen. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, des te betrouwbaarder de resultaten zijn. Daarom verzoeken we u vriendelijk de moeite te nemen deze vragenlijst uiterlijk 2 december ‘22 in te vullen. Uiteraard is de enquête anoniem!
Daarnaast organiseren we een ouderpanel op maandag 12 december van 9.30 – 10.00 uur. Met circa 20 ouders gaan we in gesprek over de uitslag van de ouderenquête, waarbij vooral aandacht is voor wat we als school moeten vasthouden en waar we juist meer aandacht aan moeten geven. Als u mee wilt praten in dat ouderpanel, geef u dan zo spoedig mogelijk per email op bij onze managementassistent [email protected]. Wanneer meer dan 20 ouders zich hiervoor opgeven, zullen we uit alle belangstellenden een selectie maken.
We zien uit naar uw opgave en naar uw bijdrage!

Op donderdag 1 december en op dinsdag 6 december zijn de contactavonden.
Beide contactavonden zijn met name bedoeld om u te informeren over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). We baseren die informatie op datgene wat we observeren in de klas, op de analyse van een observatie- en signaleringsinstrument (Leerlijnen in groep 1-2 en ZIEN in groep 3-8), op een sociogram en op de leerlingvragenlijsten in groep 6-8. Deze instrumenten gebruiken we om meer inzicht te krijgen in het gedrag en het welbevinden van de kinderen.
Op vrijdag 18 november ontvangen gezinnen met meerdere kinderen op school een uitnodiging via Parro. De gezinnen met 1 kind op school ontvangen deze op dinsdag 22 november. U kunt  zelf één of meer tijdstippen  inplannen. Dit kan tot uiterlijk dinsdagmorgen 29 november. Dan sluit het rooster voor de contactavonden. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mail naar: [email protected]

Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe rekenmethode. Ondanks dat wij én de leerlingen er aan moeten wennen, zijn we blij met de nieuwe methode.
“Rekenen is leuker geworden” (meisje uit groep 4).
“Ik word een beetje druk in mijn hoofd, want er zijn best veel verschillende materialen (werkboek met twee kanten en het chromebook) waarmee we moeten werken in één les” (jongen uit groep 4)

Graag informeren wij u wat meer over de methode Pluspunt.
Pluspunt is een lesmethode voor groep 3 t/m 8.
Bij de aanschaf van deze methode hebben we er voor gekozen om de groepen 3 t/m 5 op papier te laten werken. De groepen 6 t/m 8 werken digitaal.
Of de leerlingen nu op papier of digitaal werken: structuur, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis voor effectief rekenonderwijs. 

 • Structuur: elke week worden er twee rekendoelen behandeld met daarbij iedere dag een klassikale instructie. 
 • Zelfvertrouwen: het eigen maken van werkende rekenstrategieën. 
 • Eigenaarschap: zicht op eigen leerproces. 

Naast deze belangrijke basis, heeft ook het Rekenlab de doorslag gegeven om voor deze methode te kiezen. In het Rekenlab werken de kinderen aan realistische reken-wiskundige uitdagingen, waarbij ze gebruik maken van 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren.

Ook de onderbouw heeft een nieuwe aanwinst die mooi op deze methode aansluit: de map Rekenplein. Hierin staan allerlei rekenactiviteiten, gekoppeld aan een rekendoel, die makkelijk geïntegreerd kunnen worden in het thema waar op dat moment over gewerkt wordt.
Daarnaast geeft Rekenplein een goede rekenstart die aansluit bij groep 3.

 

Om u een indruk te geven van wat er gebeurt op een talentenmiddag, zo maar enkele foto’s van een activiteit waarvoor de leerlingen zichzelf hadden opgegeven. Op de foto’s is te zien dat de kinderen heel ingespannen bezig zijn. Om te beginnen twee foto’s van de workshop ‘Koken en bakken’.

 

\

 

 

 

 

Twee jongens van een middenbouwgroep laten zien
dat ze al goed kunnen 
‘pushen’ met hockey.


In opperste concentratie worden er
versieringen aangebracht op een kleitegel.

In de Schoolgids wordt vermeld dat er in december een projectweek staat gepland. Deze projectweek gaat echter niet door. De aanleiding tot het schrappen van deze projectweek is met name gelegen in het feit dat D.V. 1 november 2023 onze school 100 jaar bestaat. Aan dat jubileum willen we dan een projectweek koppelen. Als we nu ook een projectweek zouden organiseren, komen die 2 projectweken wel snel op elkaar en geeft dat veel extra werk. Bovendien hebben we de eerste helft van dit schooljaar onze handen vol aan verschillende nieuwe activiteiten. Eén zo’n nieuwe activiteit is het werken met een nieuwe rekenmethode. Dat vergt van de leerkrachten meer voorbereidingstijd en overleg met collega’s. In het kader van de nieuwe rekenmethode brengen we ook korte klassenbezoekjes bij elkaar om te zien hoe de betrokkenheid is van de leerlingen tijdens de instructie. Zo’n bezoekje wordt voorbereid en nabesproken. Kortom: Wil je een nieuwe methode goed invoeren zodat je er maximaal rendement uit wil halen, kost dat extra tijd. Een andere activiteit waar we nu extra energie in stoppen zijn de talentenmiddagen. Daar hebben we na de zomervakantie een start mee gemaakt. Er worden lessenseries bedacht en ontwikkeld door de collega’s die de activiteiten verzorgen. Je stopt daar extra tijd in, maar je krijgt er ook veel voor terug. De leerlingen hebben genoten van de eerste serie lessen op de talentenmiddagen!
De tijd die we in de nieuwe rekenmethode en in het opzetten van de talentenmiddagen stoppen, hebben we er graag voor over, maar kunnen we niet aan andere zaken besteden. Dat was dus ook een reden om de projectweek op te schuiven naar volgend schooljaar. 

In de schoolgids staat dat er een studiedag is op woensdag 13 januari. Dat moet zijn vrijdag 13 januari. Op die dag zijn alle leerlingen vrij.

Zoals in voorgaande jaren krijgen alle leerlingen ook nu, aan het eind van het kalenderjaar, een boek van de lokale identiteitsraad. Via deze link kan er een boek worden gekozen. Wilt u uiterlijk woensdag 23 november een keus maken?!

Als er geen keus gemaakt wordt vullen we het volgende boek in:
groep 1-2: Het Koningskind geboren – Laura Zwoferink
groep 3-4: Lees je Bijbel (dagboek) – M. Quist
groep 5-6: Wees mij een Rots (dagboek) – Jeanet Zuidweg
groep 7-8: Bunyans christenreis naverteld – T. Mateboer

P.S. Werkt de bovenstaande link niet dan kunt u het volgende adres kopiëren: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCQYl32QiLGXimgK1os5odXFEn9E52JyrIYR8oAIjU_QZ-4A/viewform 

In deze bijlage ziet u de nieuwsbrief van ‘Trommel zonder Rommel’ van november.  In deze nieuwsbrief staan tips en weetjes over goedkope, gezonde lunch en een drietal recepten. Deze nieuwsbrief wordt o.m. samengesteld door Borsele Beweegt.

Traditiegetrouw komen de leerlingen van groep 8 op een van hun laatste schooldagen in klederdracht naar school. De laatste jaren hoorden we vanuit de leerlingen, maar ook vanuit ouders, geluiden dat de klederdracht niet meer gewenst was. Het zou niet meer passen bij deze tijd én het prijskaartje wordt met het jaar duurder. Daarom hebben we onder 92 groep 8 leerlingen (schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023) een peiling gehouden. Dezelfde peiling hebben we onder 32 ouders gehouden. Daaruit kunnen we het volgende concluderen:

 • 84% van de leerlingen vindt klederdracht tijdens het afscheid leuk
 • 68% van de ouders vindt het waardevol om deze traditie hoog te houden

Dit geeft genoeg reden om de klederdracht bij het afscheid van groep 8 te behouden. We willen nu 1 keer in de 4 jaar een peiling houden, om dit punt opnieuw onder het licht te houden. Voor nu betekent dit, dat we de komende 4 jaar de klederdracht terugzien op het afscheid van groep 8.

Gezocht: een nieuwe kinderburgemeester voor het jaar 2023. Wie wordt de opvolger van Thomas Heijboer? Alle kinderen tussen de 10 en 12 jaar die in de gemeente Borsele wonen, mogen in de periode van 3 november tot 25 november solliciteren via een e-mail, brief of filmpje. Meer informatie hierover is te lezen op de website www.borsele.nl/kinderburgemeester. In de volgende link vindt u ook de bijbehorende flyer, die de leerlingen van groep 6-8 mee hebben gekregen naar huis.

Op vrijdagmiddag 14 oktober hadden we als afsluiting van de kinderboekenweek de voorleeswedstrijd van de groepen 5-8. Ook deze voorleeswedstrijd stond in het teken van het thema van de kinderboekenweek: Giga-groen. Wat werd er prachtig voorgelezen door de voorlezers! En wat werd er aandachtig geluisterd naar stukjes uit het boek: ‘De boombewakers’ van Liesbeth van Binsbergen! Het was voor de jury moeilijk om te kiezen wie er de voorleeswedstrijd zou winnen. Uiteindelijk gingen Laura Maljaars uit groep 6a en Harold van Damme uit groep 6b/7b er met de hoofdprijs vandoor. De andere lezers kregen ook een prijsje. We kunnen terugzien op een geslaagde middag. We hopen dat dit de kinderen zal stimuleren eens (vaker?) een boek te pakken.

In de groepen 5 en 8 heeft een voorlichter van stichting Hulp Vervolgde Christenen iets verteld over het leven van christenen in landen waar geen vrijheid van godsdienst is. Laten we deze christenen niet vergeten in ons gebed. Omgekeerd wordt er door hen ook voor ons gebeden of we de vele verleidingen die er zijn in ons welvarend land, mogen weerstaan. Aansluitend op de presentatie hebben de leerlingen van groep 5 geld verdiend met klusjes en de leerlingen van groep 8 hebben doosjes pepermunt verkocht. Alles bij elkaar is er € 2457,00 opgehaald. Jongens en meisjes, namens stichting HVC hartelijk dank voor jullie inzet! We kregen ook een bedankbrief en een bevestiging van de opbrengst van de actie op onze school. Op onderstaande foto staan de topverkopers van de pepermuntactie en nog een paar leerlingen die thuis flink hebben geklust.

Woensdag 5 oktober was er de VCPOZ-dag voor alle personeelsleden van de scholen die bij de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Zeeland zijn aangesloten. Onze school maakt daar ook deel van uit, zodat ons schoolteam ook aanwezig was op die dag. Om u een indruk te geven van die dag kunt u dit filmpje bekijken.

Aanstaande woensdag krijgt elk gezin, via de oudste schoolgaande leerling van het gezin op de basisschool, een foldertje van de Reformatorische Oudervereniging.  Hieronder krijgt u vast wat informatie over de Reformatorische Oudervereniging.

Lid worden van de ROV is voor u als ouder heel belangrijk!
De ROV spreekt namelijk namens de ouders in Den Haag met Kamerleden en de minister. De stem en mening van ouders is belangrijk. De ROV geeft in Den Haag aan dat veel ouders (ruim 30.000 gezinnen) graag hun kinderen naar christelijk/reformatorische scholen sturen omdat dit aansluit bij de Bijbelse opvoeding die ze hun kinderen willen geven.
Er wordt op dit moment goed geluisterd naar de ROV. Dit willen we graag zo houden en nog meer versterken. De overheid wil namelijk steeds meer invloed hebben op de inhoud van ons onderwijs. Mag voor de klas nog gezegd worden dat het huwelijk is voorbehouden voor één man en één vrouw?
De ROV vraagt daar namens de ouders ruimte voor. Dat kan alleen wanneer we namens veel leden spreken, omdat het aantal indruk maakt. Dit kan ook alleen wanneer we voldoende middelen hebben om ons werk te kunnen doen. Wanneer u lid wordt dan groeit ons aantal en wordt er één keer per jaar €15,- van u gevraagd. Het bedrag van al deze leden bij elkaar maakt dat wij ons werk kunnen doen.
Wilt u ons steunen? Wordt lid en ga naar https://www.rovereniging.nl/word-lid-/ of geef een gift www.rovereniging.nl/doneren/

Najaar 2022

Najaar…
De herfst is een beeld van de vergankelijkheid van het leven, maar ook van Gods trouw in de blijvende afwisseling van de seizoenen. Beide punten van bezinning mogen onze medewerkers dagelijks meegeven aan onze leerlingen.

Corona
Nu het virus weer de kop op steekt, nemen de zorgen over voldoende personele capaciteit weer toe. We mogen ons gelukkig prijzen dat het aantal besmettingen op onze scholen nog meevalt, waardoor het onderwijsproces in alle groepen gecontinueerd kan worden. Wel melden we opnieuw de nood bij vervanging; in die behoefte kunnen we namelijk maar ternauwernood voorzien.

Oekraïne
In mijn vorige nieuwsbrief meldde ik de nieuwe uitdaging m.b.t. kinderen van Oekraïense vluchtelingen. De regionale taalklassen zitten vol en kampen ook met personeelstekort. Dat betekent dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op het reguliere onderwijs. Diverse VCPOZ-scholen hebben inmiddels ervaring met de opvang van enkele Oekraïense kinderen. Communiceren gaat via de Google-vertaalapp, heel vermoeiend voor de betrokken medewerkers. Anderzijds, wat betekent dat in vergelijking met wat die kinderen (en hun ouders) zélf meemaken!? Dat besef laat de meeste bezwaren verstommen en onze christenplicht verstaan.

VCPOZ-dag
Eén keer per 4 jaar (beleidsperiode) houdt onze scholengroep een gezamenlijke VCPOZ-dag, dit jaar tegelijk met de jaarlijkse ‘Dag van de leraar’. Wat is het mooi om met de medewerkers van alle 15 VCPOZ-scholen bij elkaar te zijn. Eerst plenair gestart in de Maria Magdalenakerk te Goes en aansluitend in groepjes in horecagelegenheden in de binnenstad. Daar vonden inspirerende gesprekken plaats tussen professionals met vergelijkbare verantwoordelijkheden. Op deze manier kunnen scholen ook van elkaar leren en werken aan het nieuwe motto: ‘Samen leren’.
Elke dag behoort het een ‘dag van dé Leraar’ te zijn!

Huisvesting
Op verschillende locaties zijn we bezig met de (ver)nieuwbouw van VCPOZ-scholen. In St. Maartensdijk is op 4 oktober jl. de eerste heipaal geslagen ten behoeve van een nieuw schoolgebouw dat in de loop van 2023 wordt opgeleverd. Zowel in Kapelle, Oostkapelle en Nieuwerkerk gaat ook een nieuw schoolgebouw komen, soms samen met een andere school onder één dak. Op de andere locaties wordt vooral gekeken naar verduurzaming van de gebouwen. Ook krijgt de luchtkwaliteit – mede naar aanleiding van de coronapandemie – veel aandacht.
Over al deze zaken zijn we voortdurend in overleg met de 9 Zeeuwse gemeenten, waarin de VCPOZ actief is. Van de lokale ontwikkelingen wordt u via de school op de hoogte gehouden.
Alle mede-opvoeders en medewerkers, veel wijsheid en afhankelijkheid toegewenst in de opvoeding van onze (klein)kinderen.

A.J. Verwijs, bestuurder VCPOZ    

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda