Nieuwsbrief 3 – november 2023

In de achterliggende periode is de vacature van teamleider bovenbouw weer vervuld. We hebben juf Corma van Setten benoemd die vanaf januari ‘24 die rol op zich gaat nemen en de daarbij behorende taken zal gaan vervullen. We feliciteren haar met deze benoeming en hebben het volle vertrouwen dat zij daar een goede invulling aan zal geven.
Tegelijk betekent dit wel dat in groep 8a een vacature ontstaat voor 1½ dag.
Met ingang van januari ‘24 zal meester Peter Gunst zijn werkzaamheden op onze school gaan beëindigen. Hij heeft namelijk een benoeming aanvaard op de Koelmanschool in Goes. Hij gaf aan dat ze op die school al een langere tijd tobben met een onvervulde vacature in groep 8 en omdat hij zelf ook in Goes woont, voelde hij zich zodanig aangetrokken dat hij gesolliciteerd heeft en vervolgens ook benoemd is. We feliciteren hem met deze benoeming en hopen dat hij daar gauw gewend is.
Dat betekent wel dat we binnenkort op onze school een ervaren leerkracht kwijtraken en dat daarmee ook een vacature voor 4 dagen ontstaat in groep 7/8b.

Bij onze stagemeester Johan Schrier werd een dochtertje geboren: Lotte! Op het moment van schrijven is ze nog in het ziekenhuis. Hopelijk groeit ze verder goed en mag ze snel naar huis. Gefeliciteerd en Gods zegen bij de opvoeding van dit meisje. Lotte is het zusje van Noa (Elorah).

Op 1 november is er bij de familie De Korne een zoon geboren. Steven is het broertje van Laurens (3c). Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding. 

Zoals u wellicht weet wordt het gezin van Gideon (7b/8b), Thirza (6a) en Ruth (4a) Van Luik namens de ZGG uitgezonden naar Ecuador. Dinsdagavond 21 november is er om 19.30 een uitzenddienst in de Elimkerk. Wellicht zijn er veel kinderen die deze dienst bij zullen wonen. We geven deze kinderen de gelegenheid om woensdagmorgen 22 november wat langer uit te slapen en dus later naar school te komen. Als kinderen daar gebruik van maken, worden ze om 9.30 uur verwacht. De leerkrachten geven die ochtend les volgens het gewone programma. Geeft u het vooraf aan hen door als uw zoon of dochter later naar school komt?
Voor Gideon, Thirza en Ruth betekent dit ook dat zij afscheid nemen van hun klas. We wensen hen een goede reis naar Ecuador en Gods zegen in de toekomst!

Op donderdag 23 november en op dinsdag 28 november zijn de contactavonden.
Beide contactavonden zijn met name bedoeld om u te informeren over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). We baseren die informatie op datgene wat we observeren in de klas, op de analyse van een observatie- en signaleringsinstrument (Leerlijnen in groep 1-2 en ZIEN+ in groep 3-8), op een sociogram en op de leerlingvragenlijsten in groep 6-8. Deze instrumenten gebruiken we om meer inzicht te krijgen in het gedrag en het welbevinden van de kinderen.

Op 9 november ontvangen gezinnen met meerdere kinderen op school een uitnodiging via Parro. De gezinnen met 1 kind op school ontvangen deze op 13 november. U kunt zelf één of meer tijdstippen inplannen. Dit kan tot uiterlijk maandag 20 november. Dan sluit het rooster voor de contactavonden. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mail naar: [email protected] We hopen dat als er sprake is van scheiding in het gezin, de ouders samen op één moment kunnen komen. Zo kunnen we elkaar aanvullen in gesprek. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt u dan contact op met de leerkracht. Deze kan dan handmatig een ander extra moment plannen.

Wat hebben we een bijzondere herdenkingsbijeenkomst gehad in de kerk! We mochten de Heere samen danken voor Zijn trouw over al die 100 jaar en Zijn zegen vragen voor de tijd die komt! Hierbij nog een keer de uitnodiging voor de komende projectmiddag / avond en de reünie!Groep 1b versiert de taart, want de school is 100 jaar!

Voor de kerstvakantie krijgen alle kinderen van de school een boek. Om hiervoor een keuze te maken krijgt u in de komende weken via Parro verdere informatie.

In de week voor de herfstvakantie hebben we u een bericht gestuurd over het overblijven. Daar zijn enkele reacties op gekomen, waarvoor dank! Via deze nieuwsbrief brengen we het onderwerp nog eens onder uw aandacht. 

Op een gemiddelde schooldag blijven er tussen de middag ongeveer honderd kinderen over op school. Om verschillende redenen zijn ouders en kinderen hier erg mee geholpen. Als school faciliteren we het overblijven graag. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Op dit moment hebben we een tekort aan hulp bij het overblijven. Leerkrachten vullen nu regelmatig gaten in het bestaande overblijfrooster op. Dat is niet wenselijk, zij hebben hun pauze nodig om op te laden en zich klaar te maken voor het middagprogramma. Het zou ook niet nodig moeten zijn, aangezien overblijven een taak van de ouders is.

Het tekort aan hulp loopt op nu we de overblijvers van groep 3 en 4 gaan splitsen. De groep is namelijk te groot geworden voor een klaslokaal. Dit betekent concreet dat we structureel extra hulp nodig hebben. Ook voor de overblijvers van groep 7 en 8 zoeken we extra hulp.
Daarom de volgende vraag: kunt u ons helpen door te starten als overblijfouder? Als u al overblijfouder bent, helpt u ons door uw beschikbaarheid uit te breiden.
Aanmelden kan door te mailen naar juf Annelien: [email protected].
Laten we samen zorgen voor een sluitend overblijfrooster zodat het overblijven voortgang kan hebben. 

We zoeken nog een een paar ouders die versterking willen bieden bij de luizencontrole. Qua tijdsinvestering gaat het om iedere maandagmiddag na een vakantie. Wilt u zich hiervoor opgeven, dan kan dat door contact op te nemen met juf Cora: [email protected]

Alvast hartelijk dank!

Elk cursusjaar kiezen we ervoor om één heilsfeit in de kerk te vieren met heel de school en u als ouders en belangstellenden. Dit jaar zou dat de Kerstviering worden. Omdat we deze maand al een herdenkingsbijeenkomst hebben gehad in de kerk, we u ook weer hopen te ontmoeten bij de projectavond en de reünie, kiezen we ervoor om op een later moment de gezamenlijke viering te plannen. Dat betekent dat we dit jaar niet de Kerstviering in de kerk organiseren, maar dat we samen stil zullen staan in de gezamenlijke viering bij Pasen.

Op donderdagavond 7 december is er voor de ouders van groep 8 een informatieavond gepland. Deze avond heeft als doel om u als ouder te informeren over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Op deze avond krijgt u antwoord op vragen als: Welke rol speel ik als ouder in het advies? Hoe baseert de basisschool haar advies? Hoe moet ik mijn kind aanmelden voor het VO? Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij mij als ouder, welke bij de leerkracht en welke bij het VO? Via Parro wordt u als ouder van een leerling in groep 8 hierover verder geïnformeerd. 

Wat is er weer veel geleerd van en bij de eerste serie talentenmiddagen. Hierbij wat foto’s:

Naar bouwbedrijf Schrijver

Niet alleen kijken, maar ook zelf bouwen! Zie ook dit bericht! 

Groente en fruit proeven en smaken. Met deze uitkomsten gingen de kinderen gedichten maken.

Ontwerp je eigen land, met kaart, vlag en uitgewerkte details.

Zoekt u nog een nieuw, gezond én heerlijk recept voor in de (lunch)trommel van uw kind? In deze bijlage vindt u een recept van ‘Trommel zonder Rommel’ van november.  Deze wordt o.m. samengesteld door Borsele Beweegt.

In de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 staat: ‘Kinderen moeten gelijke kansen hebben in het onderwijs en de samenleving, zij mogen niet de dupe zijn van de financiële problemen thuis.’

Vanuit BONS worden er betaalbare, leuke, uitdagende en leerzame activiteiten voor kinderen van groep één tot en met acht georganiseerd. De kosten bedragen € 1,50 per activiteit per middag. De financiële bijdrage kan voor minimagezinnen een drempel vormen om kinderen deel te laten nemen. Tot nu toe kan hiervoor een aanvraag bij het declaratiefonds ingediend worden. Dit werkt echter drempelverhogend om kinderen uit minimagezinnen deel te laten nemen. Om deelname van kinderen uit minimagezinnen te stimuleren worden de BONS-activiteiten gratis voor deze kinderen. Zie hiervoor ook deze flyer.

Ouders die uitkeringsafhankelijk zijn hebben deze brief gekregen. Er zijn ook gezinnen die niet geregistreerd staan bij WIZ (Werk, Inkomen, Zorg), maar wel in armoede/schulden leven. De gemeente heeft niet inzichtelijk om welke gezinnen dat gaat, dus daarom wordt deze brief via deze nieuwsbrief nu onder alle ouders verspreid.

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda