Nieuwsbrief 5 – januari 2021

Wat is wijsheid? Die vraag zal het kabinet zich ook gesteld hebben voordat ze het besluit namen de quarantaineregels te versoepelen. Men was van mening dat teveel gezonde kinderen thuis in quarantaine zaten en daardoor het onderwijs op afstand zouden moeten volgen. Met de nieuwe quarantaineregels kunnen gezonde kinderen weer gewoon naar school en kan het onderwijs fysiek blijven plaatsvinden. Toch is dat laatste maar de vraag, want daar kan wel een andere kant aan zitten. Als uit een gezin waar besmettingen zijn de kinderen die geen klachten hebben naar school komen, bestaat wel de kans dat toch anderen in de klas besmet raken. Als daardoor ook de leerkrachten ziek worden en geen vervanging te realiseren is, zit niet alleen een enkele leerling gezond thuis, maar komt alsnog de gehele groep thuis te zitten. En als dan de zieke leerkracht niet in staat is om online les te geven, dan krijgt de thuiszittende klas thuisopdrachten die ze zelfstandig moeten maken.
Dat laatste is helaas de realiteit in onze school. Verschillende groepen konden in de achterliggende week niet naar school omdat de eigen leerkrachten ziek waren en geen vervanging kon worden gevonden. Dat is natuurlijk heel vervelend want niets is beter dan dat onderwijs op school wordt gegeven. Gelukkig is dat ook niet de hele werkelijkheid van de afgelopen week. Ondanks veel zieke personeelsleden konden heel wat groepen in de achterliggende week wél naar school omdat er toch vervanging werd gevonden. Dit succes werd mede mogelijk gemaakt door verschillende collega’s die bereid waren een extra dag te komen werken.
Blijft nog wel voor de komende periode de vraag over wat nu in welke omstandigheid wijsheid is. Kinderen zonder klachten in iedere situatie naar school sturen? Of kan het soms beter zijn om ze toch thuis te houden?
Allemaal veel wijsheid gewenst bij het maken van deze afweging!

Geboren
Bij de familie Moeliker hebben Jasper(1d) en  Femke(3b) op 13 januari een broertje gekregen, hij mocht de naam Thobin ontvangen.
Ook bij de familie Lambregtse is een zoon geboren. Luca is het broertje van Charlotte (3a).
Beide families van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding.

 

Wat een voorrecht dat we onze kinderen naar een school kunnen sturen waar de leerlingen onderwijs ontvangen in overeenstemming met de Bijbelse waarden en normen.
Dat is mogelijk omdat in artikel 23 van de Grondwet dit recht op bijzonder onderwijs is vastgelegd. Toch staat de vrijheid van onderwijs de laatste jaren sterk onder druk.
Wat is de oorzaak dat in de politiek steeds meer stemmen opgaan om de ruimte van bijzondere scholen te beperken? Ook roept het de vraag op hoe lang we onze reformatorische scholen nog met financiële middelen van de overheid in stand kunnen houden. Het is duidelijk dat er zorgen zijn. Maar is toekijken het enige wat we kunnen doen?
Dit thema komt aan de orde op onze ouderavond die opnieuw gecombineerd wordt met de ledenvergadering van de Identiteitsraad. Dhr. R. Bisschop, lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP, is deze avond onze spreker over dit thema.
De avond wordt gehouden op maandag 28 maart in ons schoolgebouw en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn alle ouders hartelijk welkom en is er inloop met koffie en thee.
We hopen veel ouders en andere belangstellenden te mogen begroeten.

Direct ná de zomervakantie hebben we in de nieuwsbrief een oproep geplaatst voor gezonde traktaties. Op verzoek van diverse ouders besteden we aan dit onderwerp opnieuw aandacht omdat in de praktijk blijkt dat er best vaak tóch nog op snoep wordt getrakteerd. Laten we er sámen op letten dat we onze kinderen een gezonde traktatie geven. Op http://www.gezondtrakteren.nl/ staan leuke ideeën voor gezonde en lekkere traktaties.  

In de achterliggende periode hebben we binnen onze school een leerlingenraad opgericht. Het doel hiervan is dat we de betrokkenheid van leerlingen op hun school vergroten waardoor hun verantwoordelijkheid voor hun school toeneemt. Daarnaast is het ook waardevol om bij bepaalde onderwerpen meer het perspectief van de leerlingen te belichten vanuit de leerlingen zelf. Op school hebben namelijk veel dingen betrekking op de leerlingen, maar vaak wordt óver hen gesproken in plaats van mét hen. Daarom willen we door middel van een leerlingenraad meer en beter luisteren naar hun stem en daar als school ons voordeel mee doen.
In de opgerichte leerlingenraad vertegenwoordigen 8 leerlingen uit de groepen 7 en 8 alle andere leerlingen van onze school. Het zijn Thomas Heijboer, Monica Wisse, Joël Jacobusse, Julia Noordermeer, Heidi Boogaard, Koen de Koster, Lisa Elenbaas en Annalyn Meeuwsen. Vier keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar onder leiding van een personeelslid van de school. Tijdens dat overleg bespreken we mogelijke veranderingen op school die voor de leerlingen gevolgen hebben, maar kunnen de leerlingen ook zelf ideeën bespreekbaar maken waarvan zij denken dat het goed is voor de school.
Het doel is om hun stem te horen bij mogelijke veranderingen op school die voor hen gevolgen hebben en om zelf ideeën bespreekbaar te maken waarvan zij van mening zijn dat ze goed zijn voor de school en de leerlingen. Zij vertegenwoordigen dus alle leerlingen.
Vorige week donderdag heeft de leerlingenraad voor het eerst vergaderd. Daarbij hebben we geïnventariseerd welke ideeën de leerlingen hebben die goed kunnen zijn voor de school. Het was echt een waardevol overleg waarin de leerlingen hun ideeën uiteenzetten, de meerwaarde voor alle kinderen onder woorden brachten en de eventuele nadelen van hun ideeën bespraken. Heel knap hoe de leerlingen in staat waren om zowel voor- als nadelen te belichten en hoe ze ook echt luisterden naar de mening van elkaar.
We zien uit naar een volgend overleg!

Van maandag 31 januari t/m vrijdag 4 februari worden Citotoetsen afgenomen. Het betreft de leerlingen van groep 3 t/m 8. Door middel van deze toetsen vormen we ons een beeld van het functioneren van leerlingen én van de groep als totaal in vergelijking met leeftijdsgenoten en het landelijk gemiddelde. Het vormt ons uitgangspunt bij het evalueren (en aanpassen) van ons groepsplan.
In de groepen 1 en 2 wordt een groepsplan per thema opgesteld en in de groepen 3 t/m 8 wordt dit groepsplan opgesteld aan het begin van een cursusjaar en bijgesteld na afname van Citotoetsen. In deze groepsplannen worden naast leerdoelen ook interventies opgesteld ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de groepsvorming.
Hoewel we belang hechten aan stilte, duidelijkheid en concentratie tijdens de toetsen, proberen we er ook op een ontspannen manier mee om te gaan. De resultaten van de toetsen van groep 3 t/m 8 kunt u vinden in het rapport wat op 25 februari meegaat. Het resultaat vanuit het rapport vormt één van de onderwerpen die we graag met u willen bespreken tijdens de contactavonden

Op maandagavond 7 maart organiseren we een informatieavond voor nieuwe ouders. Als u tot deze doelgroep behoort, wilt u deze avond dan vrij houden?! We hopen dat de informatieavond doorgang kan vinden. Als deze informatieavond op 7 maart nog niet door kan gaan vanwege de dan geldende coronamaatregelen, versturen we de informatie digitaal naar alle nieuwe ouders. We houden u op de hoogte. Alle bij ons bekende nieuwe ouders krijgen nog een persoonlijke uitnodiging voor de informatie-avond thuisgestuurd

Op maandag 21 februari en donderdag 24 februari vinden de schoolkeuzeadvies-gesprekken plaats met de ouder(s)/verzorger(s) van de schoolverlaters. In dit gesprek met de groepsleerkracht wordt samen nagedacht wat de beste streamkeuze is voor de leerling in het vervolgonderwijs.

De contactavonden rondom het rapport staan dit jaar gepland op donderdag 10 maart en dinsdag 15 maart. Deze contactavonden zijn bestemd voor ouders en verzorgers van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7. Voor groep 8-leerlingen worden er schoolkeuzeadvies-gesprekken georganiseerd. Daarover leest u ook in deze nieuwsbrief. U krijgt nog vóór de voorjaarsvakantie via Parro een uitnodiging voor de contactavonden.

Lisa de Kok en Rosalin Zuidijk uit groep 3a hebben € 4,45 opgehaald voor stichting Woord en Daad. Noa Lamain (3a) en Olivia Lamain (1a) hebben eveneens voor stichting Woord en Daad geld verzameld. Dat was € 19,50 bij elkaar. Fijn dat jullie dit hebben gedaan voor kinderen die in armoedige omstandigheden leven!

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda