Nieuwsbrief 5 – januari 2023

Doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs. Dat is wat de overheid van iedere school vraagt.
Sinds augustus 2021 is de wet op burgerschap aangescherpt. Daarin staat onder meer dat scholen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, persoonlijke autonomie en non-discriminatie, moeten bevorderen.
Om op een constructieve en vreedzame manier samen te kunnen leven, is het volgens de overheid nodig dat we de spelregels van de samenleving kennen en delen. Kinderen worden namelijk niet geboren met een “democratisch gen” en krijgen ook niet altijd vanzelfsprekend vanuit huis kennis en respect mee voor de basiswaarden van onze samenleving.
Daarom wordt van de scholen verwacht dat zij de leerlingen kennis en respect voor de basiswaarden bij te brengen en hen uit te dagen dagelijks met de essentie van die basiswaarden te oefenen.
Maar wat houdt het precies in en wat betekent dit voor de inhoud van dit vormingsgebied in het onderwijs op onze reformatorische school? Is er binnen deze wet voldoende vrijheid om onze eigen visie uit te dragen? Ook als onze Bijbelse zienswijze ‘schuurt’ met opvattingen van de meerderheid in onze samenleving?
Die vrijheid om de eigenheid te benadrukken is er wel, mits de leerlingen ook krijgen aangereikt dat er anderen zijn die er anders over denken. Maar welke eisen worden daar dan aan gesteld?
Kortom, een heel belangrijk thema om ons met elkaar op te bezinnen.
Op dit moment wordt op schoolniveau nagedacht hoe we een passende invulling kunnen geven die ook recht doet aan de Bijbelse uitgangspunten. Als team zullen we daar in mei een studiedag over hebben.
Tegelijk willen we daar u als ouders daar ook bij betrekken. Daarom zullen we de komende ouderavond aandacht besteden aan dit thema. Komt u ook…?

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat er sollicitanten waren voor de vacatures die ontstaan. Inmiddels hebben we twee leerkrachten kunnen benoemen. Juf Corine Klaassen gaat met ingang van woensdag 8 februari juf Christine van Driel vervangen als zij met zwangerschapsverlof gaat. Juf Corine gaat tot de zomervakantie op woensdag, donderdag en vrijdag lesgeven in groep 3a. Ook na de zomervakantie blijft ze aan onze school verbonden.  

Juf Jolanda van de Wege is in opleiding voor leerkracht en gaat vanaf donderdag 2 februari tot de zomervakantie één dag lesgeven in groep 6b/7b in plaats van juf Sandra Kodde. Voor de rest van dit schooljaar loopt ze in diezelfde groep stage op woensdagmorgen. Zij volgt een duaal traject aan de Pabo. Dit houdt in dat zij studie en werk combineert.
Vanaf woensdag 1 februari geeft juf Sandra op woensdag en vrijdag les aan groep 3b.
We zijn blij dat beide vacatures zijn vervuld en dat het onderwijs in de betreffende groepen doorgang vindt.  We hopen van juf Christine en haar man binnenkort een goed geboortebericht te ontvangen.
Verder vragen we uw meeleven met Juf Dieneke. Haar man heeft vorige week een ingrijpende operatie gehad en mocht daarna al weer snel naar huis. Hij herstelt nu van de ingreep en we hopen dat het verder goed zal gaan met hem. 

Net voor de Kerstvakantie is er bij de familie Goudzwaard een zoontje (Gerben) geboren. Gerben is een broertje van Jan-Willem (groep 2c) en Eline (groep 5b).
Bij familie De Lange is op 27 december 2022 een dochtertje (Christine) geboren. Christine is het zusje van Alexander (groep 2b). Beide gezinnen willen we hartelijk feliciteren met dit Godsgeschenk!

De datum voor de ouderavond is gewijzigd. Die stond gepland op maandag 27 maart, maar dat wordt woensdag 12 april. De avond staat in het teken van ‘Burgerschapsvorming’. Meer informatie daarover vindt u in één van de volgende nieuwsbrieven. Wilt u deze datum vast in uw agenda zetten?!

Op woensdag 1 februari zijn alle leerlingen van groep 1 en 2 vrij. Alle leerkrachten van groep 1 en 2 gaan dan naar de Driestar te Gouda, waar een bijeenkomst wordt georganiseerd met als hoofdthema ‘Zintuiglijke prikkelverwerking’. Het Symposium Jonge Kind wordt jaarlijks georganiseerd en inspireert de onderbouwcollega’s.  

Van maandag 6 februari t/m vrijdag 10 februari worden Citotoetsen afgenomen. Het betreft de leerlingen van groep 3 t/m 8. Door middel van deze toetsen vormen we ons een beeld van het functioneren van leerlingen én van de groep als totaal in vergelijking met leeftijdsgenoten en het landelijk gemiddelde. Het vormt ons uitgangspunt bij het evalueren (en aanpassen) van ons groepsplan.
In de groepen 1 en 2 wordt een groepsplan per thema opgesteld en in de groepen 3 t/m 8 wordt dit groepsplan opgesteld aan het begin van een cursusjaar en bijgesteld na afname van Citotoetsen. In deze groepsplannen worden naast leerdoelen ook interventies opgesteld ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de groepsvorming.
Hoewel we belang hechten aan stilte, duidelijkheid en concentratie tijdens de toetsen, proberen we er ook op een ontspannen manier mee om te gaan. De resultaten van de toetsen van groep 3 t/m 8 kunt u vinden in het rapport wat op vrijdag 10 maart meegaat. Het resultaat vanuit het rapport vormt één van de onderwerpen die we graag met u willen bespreken tijdens de contactavonden. De contactavonden staan gepland op donderdag 16 maart en dinsdag 21 maart.

Op maandagavond 6 februari is er een informatieavond voor nieuwe ouders.
Alle bij ons bekende nieuwe ouders hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond gekregen. Het kan zijn dat er ouders zijn die interesse hebben in onze school, maar waarvan we geen gegevens hebben. Als u zulke ouders kent, laat het ons dan z.s.m. weten. Dan krijgen die alsnog een uitnodiging.

Opnieuw vragen we uw aandacht voor de veiligheid bij het in- en uitgaan van de school. Dit n.a.v. klachten van buurtbewoners uit de Hazelaarstraat. Het komt geregeld voor dat er een auto geparkeerd wordt op de inrit van een garagepad van een buurtbewoner, zodat die inrit geblokkeerd is. Het komt ook voor dat er auto’s op het trottoir worden gezet, met als gevolg dat leerlingen over de straat moeten lopen om naar school te gaan of om naar huis te gaan. We hebben al enkele ouders aangesproken die hun auto verkeerd parkeren en we zullen dit de komende weken blijven doen. Hopelijk is dat, na plaatsing van dit bericht, niet meer nodig en lost het probleem zich op zonder dat we u daarop aan moeten spreken. 

Rosalin Zuidijk, Lisa de Kok en Noa Lamain (allemaal uit groep 4a) hebben lege flessen opgehaald voor de zending. De opbrengst van de lege-flessen-actie bedraagt € 13,80.
Hartelijk bedankt meisjes! 

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda