Nieuwsbrief 6 – maart 2023

In deze nieuwsbrief leest u een terugkoppeling van de oudertevredenheidspeiling die eind vorig jaar gehouden is. Uit de hoge respons van die peiling blijkt onder meer dat er een grote ouderbetrokkenheid is op onze school. We zijn daar blij mee en we willen het belang van een goede samenwerking tussen school en ouders benadrukken.
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Ouders en school hebben hetzelfde belang op het oog: het welzijn en de vorming van het kind.
Een hoge ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het kind. Dit heeft niet alleen te maken met het welzijn van het kind, maar het verhoogt ook de schoolprestaties.
Onderzoek toont aan dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. Ouders kunnen thuis een veilige omgeving bieden. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door betrokken te zijn bij het huiswerk en hen te motiveren om goed hun best te doen op school. De manier waarop dit gebeurt, bepaalt het succes. Als ouders druk zetten om te presteren, leidt dat niet tot goede resultaten. Maar als ouders de leermomenten goed benutten, dan heeft dat een positief effect.
Verder laat onderzoek zien dat het regelmatig voorlezen heel goed is voor het ontwikkelen van het taalgevoel en de woordenschat, maar dat het helpen bij rekenen weinig resultaat heeft. Dat komt omdat ouders vaak een andere strategie volgen dan de leerkracht aangeleerd heeft, en dit kan zorgen voor verwarring bij de kinderen.
Samenvattend zouden we, wat de ouderbetrokkenheid betreft, kunnen zeggen: ‘better together’, oftewel ‘samenwerken is beter’! Laten we ons daar blijvend voor inspannen.  

Met ingang van 1 augustus ‘23 zal meester Sjako Flipse onze school verlaten. Hij hoopt vanaf dat moment gebruik te gaan maken van zijn pensioen.  Al 43 jaar is hij werkzaam op onze school en heeft hij zijn krachten gegeven in het vervullen van verschillende functies. Diverse ouders die nu kinderen op onze school hebben, zijn zelf bij deze meester leerling geweest. Met zijn vertrek zullen we een grote hoeveelheid aan kennis over onze school gaan verliezen. Tegelijkertijd gunnen we hem ook de verdiende rust toe na een zo arbeidsvol leven.
Ook juf Francina Wisse zal haar werkzaamheden op onze school gaan beëindigen. Ze heeft namelijk met ingang van het nieuwe schooljaar een benoeming aanvaard als woonbegeleidster bij Eleos. Hoewel ze geniet van haar werkzaamheden op onze school, begon de ambitie om iets voor de zorgbehoevende naaste te betekenen steeds meer te trekken. Dat betekent dat we binnenkort weer heel wat ervaring kwijtraken als ze in juli ‘23 afscheid zal gaan nemen van onze school.
Ook haar wensen we haar van harte Gods zegen toe in haar nieuwe beroep.
Sinds augustus ‘21 is meester Arjan bij de Vaate op onze school Intern Begeleider (IB’er) van de groepen 6 t/m 8. Omdat de werkzaamheden die bij deze functie behoren goed bij hem passen, kreeg hij de ambitie om daar zijn hoofdtaak van te maken. Om die reden heeft hij met ingang van 1 augustus ‘23 ook een benoeming als IB’er en teamleider Onderwijsondersteunend personeel (OOP) aanvaard op de Juliana van Stolbergschool in Kapelle. Hij zal het komende schooljaar dus voor de helft van de week voor onze school IB’er blijven en voor de andere helft van de week in Kapelle aan de slag gaan. Dat betekent dat hij vanaf die tijd niet meer als vaste leerkracht voor de groep zal staan.

De vader van Femke (groep 4b) en Jasper (groep 1a) Moeliker moest eind januari als gevolg van een bedrijfsongeval in het EMC te Rotterdam worden opgenomen voor een operatie aan een nekwervel die gebroken was. De risicovolle operatie, waarbij de nekwervel is vastgezet, is gelukkig goed verlopen. Hij moet voorlopig thuis veel rust houden. We wensen hem een voorspoedig herstel toe!  

Jaco Jobse had eind vorig jaar aangegeven zijn taak als voorzitter binnen de IR neer te willen leggen. Na stemming is Peter Baaij gekozen als nieuwe voorzitter. Hij heeft deze taak op zich genomen. We willen Jaco hartelijk bedanken voor zijn inzet als voorzitter. Jaco blijft overigens wel lid van de IR. We wensen Peter al het nodige toe in deze verantwoordelijke taak.

Zoals in eerdere nieuwsbrieven is aangegeven, zijn we dit jaar bezig met het opstellen van een nieuw schoolplan voor de periode van augustus 2023 tot en met juli 2027. Omdat we graag de mate van tevredenheid willen betrekken bij onze toekomstige plannen, is een ouderenquête uitgezet en zijn gesprekken gevoerd met een groep ouders en een groep leerlingen.
De tevredenheidspeiling is ingevuld door 75% van de ouders. Heel hartelijk dank dat zoveel ouders de  moeite hebben genomen de vragen te beantwoorden. Dat is een hoog aantal dat ervoor zorgt dat de uitslag een betrouwbaar beeld geeft over wat de ouders van onze school vinden. Daarmee hebben we veel informatie hoe ouders tegen de school, het personeel en het onderwijs aankijken.
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de uitslag van de enquête.
Uit deze peiling blijkt dat op vrijwel alle items een gemiddelde gescoord wordt van 3,0 of hoger. Dat betekent dat de ouders tevreden zijn over onze school. Het gemiddelde cijfer dat ouders aan de school geven, is een 8,0. Hiermee zijn we heel blij!

In dit overzicht ziet u de gemiddelde score van onze eigen school (GSES) in vergelijking met de gemiddelde scores van andere scholen (GSOS) en of we hoger (+) of lager (-) scoren.
Dat betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn voor de school, want die zijn er ook. De belangrijkste punten van aandacht die uit deze peiling naar voren komen zijn de volgende:

 • De school kan regelmatiger vragen wat ouders verwachten van de school en informeren wat ze wil verbeteren.
 • De school kan meer aandacht besteden aan andere culturen.

Ook is ruimte gegeven voor allerlei opmerkingen, waar ook goed gebruik van is gemaakt. Daarbij zijn verschillende opmerkingen gemaakt met de wens daar de komende tijd aandacht voor te vragen. De volgende onderwerpen zijn door meerdere ouders naar voren gebracht:

 • Vasthouden en bewaken van de reformatorische identiteit
 • Nadenken in hoeverre het hoge gebruik van de digitale middelen noodzakelijk is
 • Zorgen voor meer veiligheid op het plein als alle groepen buiten zijn
 • Meer continuïteit van vaste leerkrachten en niet teveel wisselingen
 • Aandacht voor buitenschoolse opvang 

Met een groep ouders (ouderpanel) hebben we uitgebreid de uitkomst van de tevredenheidspeiling besproken. Zij herkenden de uitslag van de tevredenheidspeiling en de onderwerpen waar meerdere ouders aandacht voor vroegen. Ze gaven aan de school als positief te ervaren en ook dat dingen worden opgepakt en opgelost als ouders en/of leerlingen knelpunten ervaren. Ze voelen zich gehoord. Wel vroegen zij zich af wat ouders bedoelen als ze aangeven dat de school regelmatiger zou kunnen aangeven wat ze van ouders verwachten of meer geïnformeerd willen worden over verbeteractiviteiten. Het ouderpanel ervaarde dat namelijk zelf wel als goed. We horen het graag als u als ouders daar concrete verwachtingen bij heeft.
Uitvoerig is ook gesproken over de veiligheid op het plein. Meerdere kinderen voelen zich vóór schooltijd en tussen de middag, wanneer alle groepen tegelijk op het schoolplein zijn, niet veilig. Leerlingen gaven dat ook zelf aan in de tevredenheidspeiling onder leerlingen. Ook leerkrachten erkennen dit. Op dat punt hebben we dan ook actie ondernomen door de pleinwacht vóór schooltijd en tussen de middag uit te breiden.

De uitslag stemt tot dankbaarheid en we zullen ons blijvend inspannen om de tevredenheid bij ouders te behouden. Het uitgebreide rapport kan ingezien worden met behulp van deze link.

Vanaf het komende schooljaar gaan we gebruik maken van een nieuwe versie van Wonderlijk Gemaakt, onze methode voor seksuele vorming. We verwachten dat de vernieuwing van de methode ons helpt om het mooie en tere onderwerp van seksualiteit en relatie op een goede manier met de kinderen te bespreken. De inhoud van de lessen van groep 1 tot 6 is bij deze vernieuwing grotendeels gelijk gebleven, de verandering in deze groepen ligt hoofdzakelijk in een update van de handleiding van de leerkracht en in de actualisatie van het beeldmateriaal. De thema’s van groep 7 en 8 zijn uitgebreid, er is bijvoorbeeld meer aandacht voor seksualiteit in relatie met online gedrag. In het algemeen is er in de vernieuwde methode meer oog voor diversiteit en wordt er voorzichtiger en zorgvuldiger gecommuniceerd vanuit de christelijke waarden. Dat vinden we belangrijk in een tijd waarin christelijke scholen soms onder een vergrootglas liggen.

Seksuele vorming zien wij in eerste instantie als een taak van de ouders. Daarom delen we de lesinhoud altijd eerst met u voordat we de lessen op school daadwerkelijk geven. Zo heeft u de gelegenheid om het onderwerp dat behandeld wordt vooraf met uw kind te bespreken. Vanaf volgend schooljaar gebruiken wij speciaal ontworpen ouderbrieven om u te informeren over de lessen. We hopen dat u deze gebruikt om het gesprek aan te gaan met uw zoon of dochter. Dat levert vaak waardevolle momenten op! 

Op maandag 6 maart en donderdag 9 maart staan de schoolkeuze-gesprekken gepland met de ouders van de schoolverlaters. In dit gesprek met de groepsleerkracht wordt samen nagedacht wat de beste streamkeuze is voor de leerling in het vervolgonderwijs. 

De contactavonden rondom het rapport staan dit jaar gepland op donderdag 16 maart en dinsdag 21 maart. Deze contactavonden zijn bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7.

Op donderdag 6 april willen we een paasbijeenkomst houden in de Elimkerk voor de groepen 1 tot en met 8. Houdt u deze avond alvast vrij, zodat we samen dit heilsfeit kunnen herdenken en vieren? De avond zal rond 19:00 beginnen en tot ongeveer 20:30 duren. De komende tijd zullen de groepen liederen en teksten leren, die ze op deze avond zullen opvoeren. We hopen u allen te mogen ontmoeten op deze avond. 

In de schoolgids staat dat er op dinsdag 11 april een studiedag is. Die studiedag is echter verzet naar dinsdag 30 mei. Dat betekent dat alle leerlingen op 11 april gewoon naar school komen, maar op 30 mei vrij zijn. 

In de achterliggende periode hebben we de vakantieplanning voor onze school gemaakt voor het komende schooljaar. De vakanties zijn als volgt:

 • herfstvakantie 23 – 27 oktober ‘23
 • dankdag 29 november ‘23
 • kerstvakantie 25 december ‘23 – 5 januari ‘24
 • voorjaarsvakantie 12 – 16  februari ‘24
 • biddag 6 maart ‘24
 • Goede Vrijdag 29 maart ‘24
 • Pasen 1 april ‘24
 • meivakantie 25 april – 10 mei ‘24
 • Hemelvaartsdag valt in meivakantie
 • Pinksteren 20 mei ‘24
 • zomervakantie 8 juli – 16 augustus ‘24

Voor vrijdag 21 april hoopt het oranjecomité weer koningsspelen te organiseren.
De groepen 1 t/m 4 gaan spelletjes doen rondom de school. Leerlingen van groep 5 en 6 maken een wandelpuzzeltocht. De groepen 7 en 8 maken een fietspuzzeltocht.
Wie geeft zich op als begeleider voor de spelletjes of voor de wandel- of fietspuzzeltocht en zorgt ervoor dat de koningsspelen een succes wordt?! Niet alleen vaders en moeders mogen zich opgeven, maar ook anderen van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom als begeleider!
Via dit formulier kunt u zich als begeleider opgeven. Opgave graag uiterlijk vrijdag 24 maart!
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de organisatie van de koningsspelen.

Voor de coördinatie van het onderhoud van het buitenterrein van de school is er een stuurgroep opgericht. Die stuurgroep bestaat uit twee ouders (dhr. Kees Louisse en dhr. Adriaan Offermans) en onze conciërge Laurens van der Ree. De belangrijkste taak van deze stuurgroep is het aansturen van een onderhoudsploeg die bestaat uit vrijwilligers/ouders uit onze achterban. We vinden het fijn dat we twee ouders bereid gevonden hebben mee te willen helpen in de stuurgroep.
Tegelijkertijd doen we in deze nieuwsbrief een oproep aan vaders om mee te komen helpen in de onderhoudsploeg. De stuurgroep ziet uit naar een frisse start met een aangevulde onderhoudsploeg; mannen die het leuk vinden om een aantal keren per jaar de handen uit de mouwen te steken! Via deze link kunt u zich opgeven.

Voor stichting Woord en Daad is er actie gevoerd door Lisa de Kok (groep 4a) en Rosalin Zuidijk (groep 4a). Ze hebben met een kijkdoos € 32,55 bij elkaar gespaard. Noa (groep 4a) en Olivia (groep 2a)  Lamain hebben € 22,80 gespaard door lege flessen in te leveren. Dankjewel meisjes voor deze actie voor het goede doel!  

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda