Nieuwsbrief 7 – april 2021

Getuigen

In de achterliggende week werden we opgeschrikt door het bericht dat oud-directeur van de school, dhr. M. Last uit dit leven is weggenomen. Met ontroering hebben we daar kennis van genomen. Een ernstige roepstem die tot ons komt dat er ook voor ons een laatste dag komt. We wensen zijn vrouw en verdere familie van harte de troost en ondersteuning van de Heere toe.

Vele jaren was meester Last het ‘gezicht’ van de school. En hoewel hij in januari 2003 afscheid nam, toch bleef hij op school in herinnering. Niet alleen door wie hij was, maar zeker ook over hoe hij sprak over die Ene Naam die is gegeven onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Hij mocht getuigen van het grote wonder van genade voor zondaren. Dat wekte tot verwondering en jaloersheid. Wat een voorrecht als daarvan getuigd mag en kan worden. De vraag is of wij daar ook van kunnen spreken en of we dat ook doen met de kinderen. Laten we elkaar opwekken daarvan te getuigen opdat onze kinderen en leerlingen hun hoop op God zouden stellen. Dan hebben zij toekomst.

Geboren
Op 16 maart werd het gezin van juf Kristel Zuidijk en haar man verblijd met de geboorte van een zoon. Hij heeft de naam Ryan gekregen. We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding.

 

Ziekte
In de achterliggende periode hebben we met veel uitval door ziekte te maken gehad. Allereerst juf Corrie de Visser die nog steeds niet in staat is om haar werk voor de groep weer te doen. Haar spraakvermogen is nog onvoldoende hersteld om leiding te kunnen geven aan de groep. Ook is er echt nog geen duidelijkheid wanneer dat weer voldoende hersteld is. Gelukkig heeft ze wel energie om verschillende taken buiten de groep op te pakken en daar zijn we blij mee.
Juf Hilde van de Kruisweg is gelukkig ook aan het herstellen. Op dit moment staat zij op de woensdagen weer voor de groep. Naar verwachting zal ze in de komende weken haar werkzaamheden steeds verder uitbreiden.
Juf Joke Roest moest ook haar werk een paar weken neerleggen. Zij had onvoldoende energie om het werk voor de klas te doen. Om verschillende redenen hebben we ervoor gekozen de re-integratie te laten plaatsvinden in groep 7b. In die groep zal ze ook tot het einde van het schooljaar haar werk blijven doen en de ouders van die groep zijn hierover geïnformeerd.
Juf Maja Guiljam kwam ook thuis te zitten. Als gevolg van een val brak zij haar heup. Tijdens een operatieve ingreep is een nieuwe heup geplaatst. Naar verwachting zal ze de komende periode nog niet kunnen werken, maar zal tijd nodig hebben om te revalideren.

 

Vervanging
Bij vervanging streven wij er als school altijd naar om vaste invallers te zoeken en doen we er alles aan om bij voorkeur niet meer dan ‘2 gezichten’ voor de groep te plaatsen. Hoewel we dat ook nu voor alle bovenstaande ziektegevallen hebben geprobeerd, is dat ons helaas niet in alle gevallen gelukt. Dat heeft enerzijds te maken met het grote aantal vervangingen die nu op onze school nodig is. Anderzijds komt dat ook doordat  andere scholen op dit moment ook veel vervanging nodig hebben. We vertrouwen erop dat u daar begrip voor heeft.

Op woensdag 25 maart is bij familie van der Zijden een dochter geboren. Amber is het zusje van Julia (2a) en Noa (1a). Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst in de opvoeding.

De uitbraak van corona heeft voor het onderwijs ook heel wat gevolgen gehad. Tot twee keer toe kwamen de leerlingen een aantal weken thuis te zitten. En hoewel we als school ons uiterste best hebben gedaan om de leerlingen onderwijs op afstand te bieden, toch heeft het voor (een deel van) de leerlingen geleid tot een achterstand in de ontwikkeling.
Daarom heeft de minister aan alle scholen forse financiële middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van deze vertraging zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor zullen de scholen wel op heel korte termijn aan de slag moeten. Allereerst zullen ze in april in beeld moeten brengen wat de gevolgen zijn geweest voor de verstandelijke en de sociaal- emotionele ontwikkeling en op het welbevinden van de leerlingen. Vervolgens moeten de scholen nagaan wat de leerlingen en het personeel nodig hebben en daar in mei een passend plan voor opstellen.
Het gaat in ieder geval betekenen dat we met ingang van augustus 2021 t/m december 2023 beduidend meer financiële ruimte hebben om ons onderwijs te versterken, de leerlingen meer te ondersteunen en daarmee de kwaliteit te verhogen en dat is natuurlijk goed nieuws. Overigens zullen we bij het uitwerken van ons plan zo goed mogelijk aansluiten bij de ambities van ons schoolplan, want daarmee maken we ons plan meer duurzaam.
U zult hier de komende maanden ongetwijfeld meer van horen.

Ook dit jaar doet de school weer mee aan de afname van de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs. Deze toets wordt in groep 8 wordt afgenomen op 20, 21 en 22 april. De uitslag hiervan zal in mei bekend zijn. Omdat voor alle kinderen het vervolgonderwijs al bekend is, wordt met deze toets nagegaan of de gemaakte streamkeuze voor het VO overeenkomt met de resultaten van deze Eindtoets. Als de toetsuitslag hoger uitkomt dan de gemaakte streamkeuze, zullen we hierover met de desbetreffende ouders in gesprek gaan. Daarnaast is deze toets voor ons als school een middel om te zien of de kwaliteit van ons onderwijs nog op niveau is.

 

In de groepen 6 en 7 wordt in de maanden mei en juni de Entreetoets afgenomen. Eerder planden we deze afname in één week, maar dit bleek erg vermoeiend te zijn voor de leerlingen. Daarom kiezen we ervoor om deze gespreid af te nemen. Deze Entreetoets gebruiken we om vast te stellen welke leerstof voldoende wordt beheerst en om eventuele hiaten in de aangeboden leerstof op school- en individueel niveau op te sporen. Als ouders krijgt u hierbij (in groep 6 voor het eerst) al een beeld van het mogelijke vervolgonderwijs na de basisschool.

 

Op woensdag 19 mei staat de Pinksterviering gepland. Deze viering zal anders zijn dan andere jaren vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Toch willen we dit heilsfeit niet voorbij laten gaan, zonder daar aandacht aan te hebben besteed. Net als andere jaren zullen de groepen een lied/bijbeltekst/gedicht instuderen. Op dinsdag 11 mei zullen we het aangeleerde pinksterprogramma per groep in de kerk uitvoeren. Ook zal er een vertelling zijn. Het pinksterprogramma zal worden opgenomen en op woensdagavond 19 mei worden uitgezonden. Er zal dus geen fysieke uitvoering zijn, maar u kunt het opgenomen programma thuis met uw kinderen bekijken. U ontvangt hier t.z.t. meer informatie over.

 

 

Onlangs hebben we het vakantierooster voor het volgend schooljaar vastgesteld. De vakanties zijn als volgt:

 • herfstvakantie 25 t/m 29 oktober ‘21
 • dankdag 24 november ‘21
 • kerstvakantie 27 december ‘21 t/m 7 januari ‘22
 • voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart ‘22
 • biddag 9 maart ‘22
 • Goede Vrijdag en Pasen 15 t/m 18 april ‘22
 • meivakantie 25 april t/m 6 mei ‘22
 • Hemelvaart 26 t/m 27 mei ‘22
 • Pinksteren 6 juni (onder voorbehoud t/m 8 juni ‘22)

Er is besloten om de koningsspelen te combineren met de spelmorgen die we op woensdag 9 juni willen houden. Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld werd, geven we op vrijdag 23 april (de dag van de koningsspelen) gewoon les. Over de spelmorgen wordt u nog nader geïnformeerd.

Vanaf deze plaats willen we de vrijwilligers van de tuinploeg, die jaarlijks zorgden voor het snoeiwerk van hagen, bomen en struiken, heel hartelijk bedanken voor al die jaren dat ze dit wilden doen. Dankzij hun hulp zag de schooltuin er verzorgd uit. Het gehele tuinonderhoud ligt nu in handen van Geerten Murre Tuinen. We hopen ook met hem op een fijne samenwerking. Geerten heeft al enkele jaren een groot deel van de tuin in onderhoud, maar nu is ook al het snoeiwerk bij hem neergelegd. 

Naomi Heijboer en Hannah Hoekman uit groep 5a hebben € 47,30 voor Woord & Daad bij elkaar gespaard door het verkopen van eigen gemaakte 3D-kaarten. Dankjewel Naomi en Hannah!

Vanwege de corona-maatregelen is besloten om alle geplande BONS-activiteiten van dit schooljaar te annuleren.

Hierbij ontvangt u informatie over de opening van het speeltuinseizoen van de Blauwe speeltuin en een flyer.

Op 19 april ’21 start bij de Coop de Doekoe-actie en dat is goed nieuws voor onze school. Bij aankoop van verschillende actieproducten worden speciale Doekoemunten verstrekt. Deze kunnen aan onze school gedoneerd worden. Daardoor kunt u voor onze school meesparen voor leuke spel- en sportmaterialen. Deze kunnen we goed gebruiken op het schoolplein, de gymles of bij een sportdag. Dus als u Doekoe-munten ontvangt, doneer ze dan aan onze school!

Voorjaar 2021

 

Geduld…                                                                                                 

In mijn vorige nieuwsbrief begon ik met ‘We mogen nog’… Nu we inmiddels weer een aantal maanden verder zijn, blikken we alweer terug op een 2e lockdown. Ook mochten de scholen weer open gaan. We krijgen daarmee opnieuw meer dan we verdienen.

 

Hoe is het met de kinderen?                                                

Uiteraard waren/zijn we als onderwijsmensen erg benieuwd naar de effecten van deze bijzondere omstandigheden op het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen. Met dat laatste bedoel ik zowel de sociaal/emotionele kant als de cognitieve ontwikkeling. Op veel scholen zijn de tussentijdse toetsen afgenomen, om te kijken waar elk kind nu staat en hoe ons personeel daarop het beste kan inspelen.

 

Extra budget                                                                                    

Om de opgelopen ‘schade’ zoveel mogelijk te beperken en een inhaalslag te kunnen plegen, heeft het Ministerie van OC&W extra budget beschikbaar gesteld. Momenteel vindt er veel overleg plaats om te kijken welke extra investeringen gedaan kunnen worden ten behoeve van onze leerlingen. De grote vraag is waar we extra (bekwaam!) personeel vandaan halen om bijv. kleine groepjes te begeleiden of individuele hulp te bieden. Mocht u in uw eigen netwerk mensen kennen die ons mogelijk van dienst kunnen zijn, dan houdt het onderwijs zich aanbevolen!

 

Groei van de VCPOZ                                                                       

De vorige keer meldde ik de toetreding van de Eben Haezerschool te Oostkapelle tot onze scholengroep. Dat is inmiddels een feit geworden, waardoor de VCPOZ nu 12 scholen telt, verdeeld over 8 gemeenten. Momenteel vinden er gesprekken plaats met nog 3 andere scholen, waardoor onze scholengroep naar verwachting doorgroeit naar 15 scholen per 1 januari a.s. Uiteraard moet onze Algemene Ledenvergadering op DV 2 juni (noteert u die datum alvast?!) daarmee instemmen. 

 

Persoonlijk                                                                                         

De coronatijd brengt allerlei dilemma’s met zich mee. Zo bezoek ik normaal gesproken graag de scholen in het kader van bestuurlijke betrokkenheid en nabijheid. Ook al is de directeur mijn eerste contactpersoon, dan vind ik het heerlijk om op de school even langs de lokalen te gaan om een aantal medewerkers (kort) te kunnen spreken. Maar van lokaal naar lokaal gaan is nu juist streng verboden in verband met het wederzijdse besmettingsgevaar. Een en ander heeft tot gevolg dat ik de laatste tijd helaas veel minder contact heb kunnen houden met het VCPOZ-personeel. Anderzijds ben ik blij dat het onderwijs voor verreweg de meeste leerlingen gecontinueerd kan worden, ook al is het soms op afstand (geweest). Want de scholen bestaan niet voor de bestuurder, maar voor de leerlingen. Laten we voor en met elkaar onze zegeningen tellen, want die zijn – ondanks de crisis – vele.

Ik wens u als ouder(s) in de aanhoudende onzekerheden veel geduld en wijsheid toe in de opvoeding van uw kind(eren). Mag het – door genade – zijn tot Gods eer en hun (eeuwig) welzijn!

A.J. Verwijs, bestuurder VCPOZ     

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda