Nieuwsbrief 7 – april 2022

Onlangs hebben we een ouderavond gehouden. Het thema van deze avond was ‘Bedreigingen en kansen voor het reformatorisch onderwijs’. De keuze om dit thema centraal te stellen, was twee jaar geleden al gekozen en niet zomaar. In de achterliggende jaren namen we allerlei signalen waar die ons ongerust maakten. We hoorden over onbegrip in de samenleving dat de overheid religieus onderwijs bekostigt. We voelden de drang dat men wil dat iedere school alle leerlingen moet accepteren. We merkten een steeds luidere roep in de politiek om artikel 23 te moderniseren.
Hoe lang zou artikel 23 over de vrijheid van onderwijs nog van kracht blijven?
In de achterliggende twee jaar zijn die zorgen alleen maar toegenomen. Zomaar wat onderwerpen die in de achterliggende maanden in het nieuws aan de orde zijn gekomen:
–          Wet burgerschap bedreigt orthodoxe scholen.
–          Tweede Kamer snoert refoscholen de mond over identiteitsverklaringen.
–          Censuur in schoolboeken voor reformatorisch onderwijs.
–          COC-plan voor genderlessen op basisscholen.
Het onderwerp blijkt nog uiterst actueel en de zorg lijkt alleen maar toe te nemen.
Toch is het niet zo dat we slechts toe kunnen kijken hoe dit zich verder ontwikkelt.
Dhr. Bisschop, Tweede Kamerlid van de SGP, gaf aan dat we mogen en moeten blijven opkomen voor het recht op reformatorisch onderwijs. De scholen zijn van de ouders en het recht op bijzonder onderwijs is in de grondwet verankerd. Daarnaast is het zinvol om aan ‘andersdenkenden’ te blijven uitleggen hoe wij ons onderwijs inhoud geven, want de groep mensen die weinig begrijpen van de reformatorische standpunten groeit. Verder is er een Reformatorische OuderVereniging (ROV) die de belangen behartigt van ouders met kinderen op reformatorische scholen. Zij zit aan tafel met politici in de Tweede Kamer en met ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook hebben ze nauw contact met koepelorganisatie Ouders en Onderwijs.

Hoe groter het aantal ouders dat de ROV vertegenwoordigt, hoe sterker de invloed die ze in de politiek kan uitoefenen. Daarom is het echt van groot belang om lid te worden van deze vereniging.
Meld u vandaag nog aan. Voor meer informatie zie https://www.rovereniging.nl/.

Jubileum
Het afgelopen jaar was juf Hannie Wisse 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ruim 22 jaar daarvan is ze al verbonden aan onze school. Op woensdag 6 april ‘22 hebben we op school  aandacht besteed aan deze feestelijke gebeurtenis. We hopen dat juf Hannie de gezondheid behoudt om nog een aantal jaren op onze school haar werk te kunnen doen.

Op vrijdag 22 april worden de koningsspelen gehouden. Het programma ziet er als volgt uit:
– 8:50: kinderen in de klas
– 9:00: samen zingen op het plein
– 9:30: start 1e spelronde groep 1 t/m 4 en vertrek puzzeltochten groep 5 t/m 8
– 11:00: einde 2e spelronde groep 1 t/m 4
– 12:00: einde puzzeltochten
De fietsenhokken zijn niet beschikbaar tijdens de koningsspelen. Dus kom zoveel mogelijk zonder fiets! Als je tóch met de fiets komt, zet die dan naast de kerk, achter het hek. Leerlingen van de groepen 7 en 8 zetten de fietsen in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein aan de Langeweg.

Bij regen gaan de koningsspelen niet door. De kinderen worden dan wel gewoon op school verwacht. We doen dan spelletjes in de klas. Leerlingen van groep 1 hoeven bij regenachtig weer niet naar school te komen. Zij zijn dan vrij omdat ze op vrijdag officieel geen school hebben.
Als de koningsspelen niet doorgaan, worden alle ouders tijdig via de mail op de hoogte gesteld.
’s Middags zijn alle leerlingen vrij.
De buskinderen moeten deze dag met de auto worden gebracht en opgehaald. De schoolbus rijdt deze dag niet.
We willen ook leden van de schoolvereniging, opa’s en oma’s, overige familieleden en buurtbewoners uitnodigen voor de samenzang op het plein om 09:00. Van harte welkom!
De koningsspelen worden opnieuw georganiseerd door vrijwilligers. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor!
Lijkt het u iets om komend jaar ook te helpen met de organisatie? Geef u dan op via de mail bij juf Hannie ([email protected]) of tijdens de koningsspelen bij de koffiehoek. Aanbevolen!

Op maandag en/of dinsdag na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer uw kind dan ziek is, of niet aanwezig is op school, wilt u dan zélf kijken of er bij uw kind  sprake is van hoofdluis. Mocht dit zo zijn, meld dit dan bij: [email protected], zodat wij stappen kunnen ondernemen om de hoofdluis te bestrijden.

Ook dit jaar doet onze school ook weer mee aan de afname van de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs. Deze toets wordt in groep 8 wordt afgenomen op 20 en 21 april. De uitslag hiervan zal in mei bekend zijn. Omdat voor alle kinderen het vervolgonderwijs al bekend is, wordt met deze toets nagegaan of de gemaakte streamkeuze voor het VO overeenkomt met de resultaten van deze Eindtoets. Als de toetsuitslag hoger uitkomt dan de gemaakte streamkeuze, zullen we contact opnemen met de desbetreffende ouders. Daarnaast is deze toets voor ons als school een middel om te zien of de kwaliteit van ons onderwijs nog op niveau is.

Ben ik een christen? Wat betekent het om christen te zijn? Wanneer ben je een christen? Vragen die soms té groot lijken voor leerlingen, waardoor ze al snel verzanden in uiterlijke kenmerken. We ontvingen signalen dat er kinderen op onze school zijn die andere kinderen beoordelen als ‘onchristelijk’, omdat ze niet naar dezelfde kerk gaan of omdat ze in andere dingen verschillen. Heel verdrietig dat onze (jonge) leerlingen andere leerlingen zo ‘wegzetten’. Daarom hebben we een les gemaakt die in alle groepen is gegeven, waardoor het gesprek hierover op gang kwam. De focus van deze les ligt op verdraagzaamheid en respect voor de ander, waarbij we de leerlingen wilden laten inzien dat er veel verschillen kunnen zijn, maar dat we allen geloven in dezelfde ene God. Hieronder ziet u een terugkoppeling van leerkrachten per bouw.

Onderbouw:
In de onderbouw is gesproken over de zondag. Wat is dat voor dag? Wat doe je op zondag? Daarna lieten de juffen foto’s zien van de verschillende kerken waar de leerlingen naartoe gaan. Omdat dit hun belevingswereld raakte, hebben ze enthousiast verteld naar welke kerk zij gaan en wie ze daar allemaal hebben gezien. De boodschap die in deze gesprekken naar voren kwam was: Het maakt niet uit in welke kerk je zit, we geloven in dezelfde God.

Middenbouw:
In de middenbouw is gebrainstormd over het woord christendom. Bij de jongere kinderen van de middenbouw is dat nog best lastig, omdat zij nog minder onderscheidingsvermogen hebben. Toch vertelden ze in een gesprek hierover dat elk mens er mag zijn en dat we allen in dezelfde God geloven. Bij de wat oudere kinderen van de middenbouw kwamen ze rondom het woord christendom al heel gauw op de wezenlijke dingen die bij het christendom hoorden. Ook spraken ze over de christelijke symbolen van geloof, hoop en liefde. Sommige mensen dragen dit uit in bv een kettinkje. Hoewel je dat ‘anders’ kunt vinden, is het veel belangrijker om respect te hebben voor mensen die onder moeilijke omstandigheden toch uit durven komen voor hun geloof. De kern vanuit die gesprekken was dat de binnenkant belangrijker is dan de buitenkant.

Bovenbouw:
In de bovenbouw begonnen we de lessen met een kennisles over de 5 wereldgodsdiensten. Godsdiensten verschillen onderling, maar ook binnen 1 godsdienst zijn er veel verschillen, zo ook bij het christendom. Het gesprek ging o.a. over vorm (wat zie je?) en inhoud (wat geloven we?). Als het om vorm gaat komen kinderen met: kleding, manier van bidden, zondagsbesteding. Met de focus op de verschillen ‘iemand christelijk of iemand onchristelijk’ noemen zet je jezelf als het ware boven de ander. Tegelijkertijd is er een verschil tussen jezelf christen nóemen, maar Jezus niet (willen) volgen en écht bij Hem horen.
Er is geprobeerd om niet de focus te leggen op onderlinge verschillen, maar om juist te kijken naar wat ons als christenen bindt, met als doel de Naam van God te verheerlijken.

Het hebben van andere gewoontes of tradities kunnen we ‘anders’ vinden, maar dat betekent niet dat ze niet Bijbels zijn. Of zoals een kind dat kan verwoorden: ‘Dan ben je geen christen’. Wanneer uw kind thuis komt met een verhaal over iets waar u vraagtekens bij zet, is het raadzaam om daarover in gesprek te gaan en een verdraagzame houding aan te nemen richting de ander.
Dan brengen we Filippenzen 2:3 in praktijk: ‘maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.’

We hebben onlangs het vakantierooster voor het komende schooljaar vastgesteld. De data van de studiedagen en andere vrije dagen zijn nog niet bekend. Die zullen in de komende periode worden vastgesteld. Het vakantierooster is als volgt:

 • herfstvakantie 24 – 28 oktober
 • dankdag 30 november
 • kerstvakantie 26 december – 6 januari
 • voorjaarsvakantie 20 – 24 februari
 • biddag 8 maart
 • Goede Vrijdag en Pasen 7 – 10 april
 • meivakantie 24 april – 5 mei
 • Hemelvaart 18 – 19 mei
 • Pinksteren 29 mei
 • Zomervakantie 17 juli – 25 augustus

Sinds september ‘21 staan er in de gemeenschappelijke ruimte van de school drie boekenkasten. Eerst waren ze nog leeg maar inmiddels staan er veel mooie boeken in de kasten. Naast leesboeken staan er ook informatieve boeken, een paar stripboeken en een enkele dichtbundel. Regelmatig staan er kinderen rondom de boekenkast en bespreken ze welke boeken ze graag willen lezen. Dat is precies de bedoeling. Kinderen kunnen elkaar goed motiveren en enthousiast maken.
Vóór iedere vakantie wisselen we in elke klas de collectie. Binnenkort mogen de leerlingen voor de eerste keer boeken uit de nieuwe schoolbieb uitkiezen om in de klas te lezen. Bij de uitleen krijgen we hulp van twee enthousiaste moeders. De nieuwe boeken brengen veel leesplezier in de klas. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. En de nieuwe schoolbibliotheek draagt daar zéker aan bij.

We kijken als identiteitsraad terug op een geslaagde ouderavond / ledenvergadering! Iedereen die aanwezig was, bedankt voor uw komst!
In de vergadering hebben we afscheid genomen van Marco de Koster en Pieter Sturm. Peter Baaij en Martin van den Berge mochten we verwelkomen.
In de bijdrage van Dhr. Bisschop werd duidelijk dat het onderwijs weliswaar een grondwettelijk recht is, maar wel onder sterke invloeden en druk staat van buitenaf.
Wat kunnen wij als ouders / betrokkenen doen.
1. Betrokken zijn en blijven bij de school.
2. Lid worden van de ROV, een organisatie vanuit reformatorische ouders, die namens ons de belangen behartigd in Den Haag, zie: www.rovereniging.nl.
3. Het gebed.
Bovenstaande 3 punten bevelen wij u van harte aan!

Stukje van de bestuurder
Voorjaar 2022

Voorjaar…
Te midden van alle spanningen in de wereld en de zorgen in ons
eigen land, loopt de natuur weer uit. Een teken van Gods trouw,
ondanks onze ontrouw.
Nieuwe uitdaging
De afgelopen 2 jaar stonden (ook op onze scholen!) in het teken
van de coronapandemie. Wat moest er steeds veel geregeld en
aangepast worden om het onderwijs aan onze kinderen doorgang
te laten vinden.
Momenteel komt een nieuwe uitdaging op ons af; hoe vangen we
kinderen van Oekraïense vluchtelingen op? Hoe doen we recht aan de deze kinderen én aan onze medewerkers? Wat is haalbaar voor ons zelf en waar hebben we externe deskundigheid voor nodig?
Verdeling van de opvang (qua leeftijd)
In het algemeen wordt ook in Zeeland – in overleg met de 13 gemeenten – de volgende driedeling gemaakt: vluchtelingenkinderen tot 6 jaar worden door de basisscholen zelf opgevangen, kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud gaan naar het Taal Expertise Centrum (TEC) in de regio en kinderen van 12 jaar en ouder naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Goes of Middelburg. Via uw eigen school
wordt u op de hoogte gehouden van de plaatselijke stand van zaken.
Nieuwe scholen
Onze scholengroep heeft er per 1 januari jl. weer 3 nieuwe scholen bij gekregen: De Bornput te Oostdijk, De Zandbaan te Rilland en D’n Akker te Waarde. Fijn om samen te dragen, risico’s op te vangen en zo het bijzonder onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland te helpen borgen. Ook vanaf deze plaats verwelkomen we de teamleden, leerlingen (en hun ouders) van de 3 genoemde
scholen binnen onze scholengroep!
Vacatures
Zowel op leerkracht- als directieniveau komen we mensen tekort. Vooral bij vervanging wegens ziekte wordt dat pijnlijk ervaren. Momenteel loopt een brede wervingscampagne, waarin we steeds zoeken naar nieuwe communicatiemiddelen om de generatie studerenden te kunnen bereiken.
Graag roep ik ook langs deze weg iedereen op om (in je eigen netwerk) te (laten) kijken naar www.werkenbijvcpoz.nl.
Persoonlijk
Eind deze maand (april) trouwt één van onze dochters; het 5 e kind verlaat dan het ouderlijk huis. Het bepaalt ons bij de vergankelijkheid van het leven; het ene geslacht gaat, het andere komt. Hoe bemoedigend is het als kinderen belijden bij de Waarheid van Gods Woord te willen blijven. Terwijl het tegenovergestelde te verwachten is, omdat het kinderen van ons zijn…
Alle mede-opvoeders en medewerkers, veel wijsheid en afhankelijkheid toegewenst in de opvoeding van onze (klein)kinderen.

A.J. Verwijs, bestuurder VCPOZ

VCPOZ: samen dragen. Draagt u uw steentje bij? 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van VCPOZ,

Er wordt weer een verkiezing voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gehouden. Mevr. E. van Koeveringe  is aftredend en heeft de maximale zittingstermijn bereikt, waardoor er een vacature in de oudergeleding ontstaat.  

We zijn dus op zoek naar enthousiaste ouders die graag mee willen denken over allerlei  onderwerpen binnen de VCPOZ.
Bent u die enthousiaste en betrokken ouder die het beste voor het onderwijs van uw kind  zoekt? 

U kunt zich kandidaat stellen door uiterlijk DV 16 april 2022 het formulier op de website in te vullen. www.vcpoz.nl >  Over Ons > Onze Organisatie > GMR. Hier vindt u ook de profielschets en contactgegevens als u verder nog vragen heeft.
Alle kandidaten ontvangen een bevestiging van hun kandidaatstelling per e-mail. Per MR van iedere bij de VCPOZ  aangesloten school zal 1 stem worden uitgebracht.  

We zien uit naar uw reactie! 

Met vriendelijke groet,
Verkiezingscommissie GMR

Hier vindt u ook rechtstreeks de profielschets en het aanmeldformulier.

‘Wat is het fijn om elkaar weer te zien en te spreken’, was de reactie van verschillende moeders. Gelukkig kunnen we inmiddels weer gewoon bij elkaar komen in de huiskamers.
De kringen zullen dit seizoen b.l.e.w. nog twee ochtenden bij elkaar komen, op 13 april en op 1 juni.
Heb je zin om een keer sfeer te proeven, of je alvast aan te melden voor het nieuwe seizoen?
Bel/app dan naar Jacomien Murre (06-82123854) of Lennie Heikoop (06-45362444).
Welkom!

Hier vindt u een uitnodiging voor een regio-avond van vereniging ‘Helpende Handen’.

Hierbij ontvangt u informatie over de opening van het speeltuinseizoen van de Blauwe speeltuin en een flyer.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda