Nieuwsbrief 8 – mei 2022

Na een zonovergoten meivakantie zijn we alweer 2 weken bezig op school. De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Die laatste periode is meestal een drukke tijd, waarin veel moet worden afgerond én waarin voorbereidingen worden getroffen voor een nieuw schooljaar.
Het is ook een periode waarin we afscheid gaan nemen van een aantal collega’s. Daarover leest u in de rubriek ‘Personeel’. Gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe collega’s kunnen benoemen in de achterliggende tijd. Ook daarover kunt u verder lezen in de Nieuwsbrief.
Recent zijn we als team naar een regionale studiedag geweest. Tijdens de opening van die studiedag werd er gemediteerd over Psalm 100.
Psalm 100 is een lofpsalm waarin wordt opgeroepen om de Heere te dienen. Die oproep is niet vrijblijvend. Het is geen advies, maar een bevel: ‘Dient’! Er worden in deze psalm nog meer geboden gegeven: ‘Juicht, komt, weet, gaat, looft en prijst’. Deze geboden gelden voor alle mensen: ‘Gij ganse aarde’. Dus ook voor ons en onze kinderen. Laten we dit gebod en bevel om de Heere te dienen, gehoorzamen. De Heere is het zo waard om gediend te worden en we zullen er zelf ook goed mee zijn.
De psalm eindigt met de woorden: ‘Want de Heere is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht’. Die woorden zijn waar. Dat moeten we opmerken. Hij is getrouw. God geeft dat het onderwijs op onze school elke dag gegeven mag worden, dat elke dag de Bijbel open gaat en dat het goede zaad gestrooid wordt. Laten we (blijven) bidden om vruchten van geloof en bekering!

Afscheid
Met ingang van 1 augustus zullen een paar personeelsleden onze school te gaan verlaten.
Juf Joke Roest heeft ervoor gekozen om na vele trouwe jaren een punt te zetten achter haar loopbaan in het onderwijs. Ze vindt het fijn om meer tijd te hebben voor andere dingen en dat is haar van harte gegund.
Meester Rogier Boogaard gaat ook zijn taken op onze school beëindigen. Al sinds een paar jaar werkt hij voor een aantal uur per week als ambulant begeleider in dienst voor de Dienst Ambulante Begeleiding in Kapelle. Dat doet hij naast zijn taken op onze school. Omdat hem gevraagd is zijn taken als ambulant begeleider fors uit te breiden, is dat niet meer te combineren met zijn taken op onze school.
Ook juf Corrie de Visser zal haar werk als leerkracht gaan neerleggen. Na een periode van 2 jaar ziekte is gebleken dat ze haar taak in de toekomst niet meer kan uitvoeren. Om die reden zal ze ook afscheid gaan nemen van onze school. U zult begrijpen dat dit niet gemakkelijk is voor juf Corrie, want ze had het graag nog iets voor de kinderen blijven betekenen. Daarom hoopt ze na haar afscheid nog wel contact te houden met onze school.
Voor onze school is het vertrek van deze collega’s echt jammer, want ze hebben veel voor de school betekend. Bovendien raken we natuurlijk wel heel wat ervaring kwijt.

Benoemingen
Gelukkig hebben we de vacatures die hierdoor zijn ontstaan, in de achterliggende weken ook weer kunnen vervullen. Met ingang van 1 augustus ‘22 hopen we twee nieuwe personeelsleden te verwelkomen.
Allereerst hebben we Jonathan de Braal uit Kapelle benoemd als leerkracht. Op dit moment is hij Lio-stagiair in Sint Annaland. Hij gaat 5 dagen per week op onze school werken.
Ook hebben we Carolien Koppert uit Oosterland benoemd als leerkracht die nog in opleiding is. Zij gaat voor 2 ½ dag per week aan de slag.

Wijzigingen in het managementteam (MT)
Ook in het MT komen enkele wijzigingen. Juf Cathlien van Belzen zal met ingang van het nieuwe cursusjaar haar taken als teamleider onderbouw neerleggen. Omdat ze ook IB’er van de onderbouw is en daarnaast ook als ambulant begeleider in dienst is van de Dienst Ambulante Begeleiding, moet ze teveel taken en belangen behartigen. Daarom heeft ze ervoor gekozen één van die taken te beëindigen. Omdat haar IB’taken en haar ambulante taken het meest direct op kinderen betrokken zijn, heeft ze ervoor gekozen het teamleiderschap neer te leggen.
Gelukkig is ook die vacature vervuld. Meester Coen Bakker is benoemd als teamleider onderbouw en zal na de zomervakantie het teamleiderschap gaan oppakken.
Ook hebben we een nieuwe functie gecreëerd, namelijk teamleider onderwijsondersteunend personeel. Daarvoor is juf Lenneke Jacobse benoemd die deze functie zal gaan vervullen. Zij zal met name leiding gaan geven aan het team van de onderwijsassistenten die ondertussen fors is gegroeid.
Die versterking van het management is ook nodig omdat er voor mijzelf ook wat gaat veranderen. Met ingang van 1 augustus ‘22 ga ik zelf voor 1 ½  dag per week aan de slag als directeur van basisschool de Bornput te Oostdijk. Al gedurende langere tijd was op die school een vacature voor directeur. Omdat deze niet vervuld werd, is een beroep op mij gedaan om ook leiding aan die school te geven. Na positieve gesprekken met de plaatselijke identiteitsraad, het MT en de MR van Oostdijk heb ik die benoeming aanvaard. Dat zal gaan inhouden dat ik nog voor 3 ½ dag per week als directeur van onze school aan de slag blijf. Dat betekent dat ik een deel van mijn taken zal gaan overdragen aan de teamleiders die daar uiteraard ook voldoende tijd voor zullen krijgen.

 

In de afgelopen periode zijn er twee kindjes geboren.
Op vrijdag 8 april is er bij de familie Minnaard een meisje geboren. Eliz is het zusje van Brent (5b) en Yens(1a).
Later in de maand, op 23 april, is bij de familie Ordelman een jongetje geboren. Abel is het broertje van Arne(3a) en Joas(1d).
Beide van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst bij de opvoeding van de kinderen.

Vindt u het leuk om mee te denken over het reilen en zeilen op school? Dan zoeken we u! Dhr. Hendrik-Jan de Jong (oudergeleding) en juf Lenneke Jacobse (personeelsgeleding) treden binnenkort helaas af als MR-lid. We willen hen hartelijk bedanken voor hun trouwe inzet in de achterliggende jaren! Voor Juf Lenneke Jacobse zal een nieuw MR-lid vanuit het personeel worden gekozen. Voor dhr. Hendrik-Jan de Jong zoeken we een enthousiaste ouder (m/v) die zich in wil zetten voor het welzijn van de school!
Wilt u zich als kandidaat beschikbaar stellen? Heel fijn!
Stuur dan vóór 27 mei een mail naar mw. Nelleke Jacobse ([email protected])

Vooraankondiging informatie-avond groep 1.
Voor ouders van nieuwe leerlingen die instromen in het cursusjaar 2022-2023 is er donderdagavond 2 juni een informatie-avond gepland. Ouders van deze leerlingen krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze avond. De kennismakingsmorgen voor de kleuters die per september 2022 hopen in te stromen op school, staat gepland op vrijdag 1 juli 2022. Deze kennismakingsmorgen is bedoeld voor leerlingen die in de periode van 01-06-2022 t/m 11-09-2022 4 jaar worden en direct na de zomervakantie instromen op school. Voor de leerlingen die na 11-09-2022 4 jaar hopen te worden, wordt een wenmorgen of wenmiddag in het nieuwe schooljaar georganiseerd. Uw kind wordt daarvoor uitgenodigd door de toekomstige juf.

De afgelopen twee weken is er druk actie gevoerd voor de vluchtelingen in ons werelddeel. Om te beginnen waren er presentaties vanuit werkgroep ‘Help Oekraïne’ en door enkele collega’s die op Lesbos zijn geweest. Tijdens die presentaties zijn de leerlingen ‘warm’ gemaakt voor de lege flessenactie, de sponsorloop en voor het meenemen van spullen voor de vluchtelingen.
Hieronder een foto van de presentatie voor de leerlingen van groep 6-8, die 3 kwartier heel aandachtig  hebben geluisterd!

Maandagmiddag j.l. was de sponsorloop voor de leerlingen van groep 7 en 8.
Wat werd er fanatiek meegedaan! Heel fijn jongens en meiden, dat jullie zo goed meededen. Er wordt nog volop geld ingeleverd, maar we denken dat we veel geld ophalen met de sponsorloop!
De opbrengst van de sponsorloop, van de flessenactie en de totaalopbrengst vermelden we in de volgende nieuwsbrief.
Hieronder wat foto’s van de sponsorloop.

Allereerst een foto van de start (bij het finish-spandoek).

Na elke ronde moest de stempelkaart worden afgetekend.

Op de foto hieronder……de twee koplopers

en tenslotte een foto van de finish

In de loop van de twee weken zijn er ontzettend veel lege flessen ingeleverd. Verschillende big bags vol! Niet alleen de leerlingen van groep 5 en 6 hebben hun best gedaan met de inzameling, maar ook veel andere leerlingen vonden het leuk om te scoren (door één van de korven) met lege flessen! Leerlingen van de klusgroep zijn druk (geweest) met het wegbrengen van de lege flessen naar de Coöp. Allemaal hartelijk bedankt! We zijn ook heel benieuwd hoeveel statiegeld dat bij elkaar oplevert. We willen ook die ouders/bedrijven bedanken voor hun spontane gift!

 

Het is aftellen voor groep 8. Ze gaan van maandag 30 mei tot woensdag 1 juni op kamp naar Burgh-Haamstede. Het is voor de eerste keer dat we dit organiseren voor groep 8, dus voor ons als leerkrachten is het misschien wel net zo spannend als voor de leerlingen. We zijn van mening dat een kamp meerwaarde heeft ten opzichte van losse activiteiten en uitjes. Zo zijn ze een aantal dagen op elkaar aangewezen wat de onderlinge band sterker maakt. Beide groepen 8 leren elkaar op een andere manier kennen en waarderen. Ze groeien in samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Met een aantal ouders vanuit groep 8 hebben we een mooi programma opgesteld, waarbij er afwisseling is tussen sportieve activiteiten, puzzeltochten en spelletjes op het strand. Ook hopen we waardevolle momenten te beleven met de geplande Bijbelstudies. We zullen nadenken en lezen over Timotheüs met als thema: ‘Jong de Heere dienen.’ 

Zoals al eerder deze week in een mail is aangekondigd, hopen we aanstaande maandag 23 mei voor de groepen 3 t/m 8 een spelmiddag te organiseren met behulp van Cios-studenten. De spelmiddag wordt gehouden op de sportvelden en begint om 12:00 en eindigt om 14:30.
We eten volgende week maandag met alle leerlingen van groep 3-8 op school, dus voor deze keer moeten alle leerlingen van groep 3-8 een lunchpakket meenemen. Ze moeten ook gymkleding meenemen voor de spelmiddag.
We hebben nog 12 spelbegeleiders nodig voor groep 3-5! Het zou heel fijn zijn als er nog 12 ouders zich opgeven om maandagmiddag te komen helpen.
Wilt u zich in dit document opgeven als spelbegeleider?! Alvast hartelijk dank voor uw hulp, ook namens alle leerkrachten en leerlingen!   

D.V. maandag 13 juni ’22 hoopt de schoolfotograaf te komen (fotografie Koch). Dit jaar worden alleen groepsfoto’s gemaakt. Voor de groepen 8 zal er weer de bekende ‘koppenkaart’ worden gemaakt. Wilt u (deze dag) met de kleren van uw kinderen hier rekening mee houden?

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda