Nieuwsbrief 8 – mei 2023

Twee weken meivakantie liggen achter ons. Met frisse moed is het werk op school weer opgepakt. We gaan nu alweer de laatste periode van dit schooljaar in. In die laatste weken moet er gewoonlijk nog veel werk verzet worden. Er worden voorbereidingen getroffen voor het schoolkamp van groep 8 en voor het afscheid van schoolverlaters. De schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7 moeten worden georganiseerd en zo zijn er nog meer activiteiten  die de nodige aandacht vragen. Bovendien worden er plannen gemaakt voor het nieuwe schooljaar, wat ook een jubileumjaar is. Commissies zijn al bezig met het uitwerken van plannen voor een jubileumweek en een herdenkingsbijeenkomst. We willen hier vast de datum noemen voor die jubileumbijeenkomst, zodat u die vast in de agenda kan zetten. Op woensdag 1 november hopen we in de Elimkerk het 100-jarig bestaan van onze school te herdenken. Naast de genoemde voorbereidingen gaat het ‘gewone’ schoolwerk ook door. Dat is uiteindelijk onze primaire taak. We hebben de mooie en verantwoordelijke opdracht om dagelijks de Bijbel te openen en daarmee bezig te zijn met onze leerlingen. Ook wordt er elke schooldag lesgegeven in de basisvaardigheden Rekenen en Taal. Dat vergt van onze leerkrachten de nodige energie, maar het geeft ook veel arbeidsvreugde.
In deze nieuwsbrief willen we ook terugkijken op de Paasbijeenkomst die op 6 april gehouden werd. Voor het eerst was er een schoolviering met álle leerlingen. We vonden het waardevol om met héél de school stil te staan bij een heilsfeit. Tegelijkertijd zien we ook verbeterpunten om ervoor te zorgen dat zo’n viering niet te lang gaat duren. We hopen dat de boodschap van Pasen blijft doorklinken en dat we door het levende Woord van God Hem  ontmoeten.
Vóór de meivakantie was er ook de ouderavond/ledenvergadering over Burgerschapsvorming. De betrokkenheid die avond was groot, mede dankzij boeiende lezingen van Gerdien Lassche en Heidi den Ouden.
Op vrijdag 21 april deden we mee met de koningsspelen. Het oranjecomité had zich weer ingespannen om er een fijne dag van te maken. Het was een geslaagde ochtend met een heerlijk zonnetje en veel vrolijke gezichten. 

Bij familie de Kraker is in de meivakantie een baby geboren. Marylinn (gr 8b) en Joël de Kraker (gr 3a) hebben een zusje (met de naam Mirthe) gekregen.
In het gezin van familie van Gilst-de Waal is vorige week een zoontje (Amos) geboren. Amos is het broertje van Milou (gr 2b). Beide gezinnen willen we van harte feliciteren en Gods zegen toewensen in de opvoeding!

Aan het begin van het schooljaar hebben we aandacht gevraagd voor een jaarlijkse bijdrage voor de zending (Zending Gereformeerde Gemeenten en Mbuma-zending) en voor stichting Woord en Daad. Van een aantal gezinnen hebben we een bijdrage ontvangen. Dank daarvoor. Van de meeste gezinnen hebben we tot nu toe nog geen bijdrage ontvangen. Het kan zijn dat u die gezinsbijdrage rechtstreeks hebt overgemaakt naar ZGG en/of W&D. Het is ook mogelijk dat u ervoor hebt gekozen om gedurende het hele schooljaar als gezin te sparen voor het project zendingswerkers Equador en voor de financiële adoptie via W&D. Als dat het geval is, vragen we u het gespaarde bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de school. Het zou mooi zijn dat we samen aan het bedrag komen wat we ons als doel hadden gesteld voor zowel ZGG als W&D. 

Nu het einde van dit schooljaar dichterbij komt, betekent het ook dat er weer verkiezingen zijn voor de MR. Juf Carina Meijers heeft helaas aangegeven dat ze wil gaan stoppen met het werk voor de MR. We willen haar hartelijk bedanken voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren heeft gedaan. We gaan op zoek naar een nieuwe kandidaat vanuit het personeel.
Daarnaast is mevr. Nelleke Jacobse aftredend. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Mocht u zich tegenkandidaat willen stellen dan kunt u dat voor D.V. 23 mei 2023 doorgeven aan meester Peter Gunst ([email protected]).

Momenteel verspreidt de hoofdluis zich weer op school. Om dit netelige probleem tegen te gaan willen wij u het volgende vragen om zelf te doen:

 • Controleer regelmatig op hoofdluis. Gebruik hierbij een fijntandige kam.
 • Hoofdluis komt ook voor bij middelbare scholieren. Vergeet hen (en uzelf) niet te controleren.

* Kom in actie als u hoofdluis vindt.

 • Kam het haar gedurende twee weken elke dag goed uit met een fijntandige kam, in combinatie met crèmespoeling.
 • Hoofdluis is erg besmettelijk. Meld daarom in uw omgeving dat uw kind hoofdluis heeft. Denk aan school, kinderopvang, ouders,…..

* Op de website van RIVM (https://www.rivm.nl/hoofdluis) kunt u vinden hoe hoofdluis behandeld kan worden.

Een paar weken geleden is de schoolfotograaf geweest. Binnenkort krijgt uw kind de foto’s van Foto Koch. Uw kind krijgt dan een papieren strookje met daarop een online code én wachtwoord. Na het inloggen kunt u dan via de website de foto’s bestellen voor uw kind(eren). Als u na ontvangst van de inloggegevens binnen 10 dagen bestelt, krijgt u de groepsfoto gratis. We hopen dat u straks mooie én waardevolle foto’s kunt bestellen. 

Deze week zijn de leerlingen woensdag t/m vrijdag vrij. Dit i.v.m. personeelsdag (woensdag) en Hemelvaartsdag (donderdag en aansluitend de vrijdag). 

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda