Nieuwsbrief 9 – juli 2021

Nog één week en dan ligt het schooljaar weer achter ons. Opnieuw een bijzonder schooljaar waarin het coronavirus maakte dat de school allerlei maatregelen werden opgelegd. Dat zorgde dat we opnieuw belemmeringen ondervonden en voor grote uitdagingen stonden. Hoe zorgen we ervoor dat we het risico op besmettingen zo beperkt mogelijk houden? Wat kunnen we doen om de leerlingen toch zo goed mogelijk onderwijs te geven en op welke manier kunnen we mogelijke achterstanden in de ontwikkeling zoveel mogelijk beperken? Hoewel ook onze leerlingen geleden hebben onder al deze omstandigheden, toch kunnen we met onze afgenomen scans vaststellen dat onze leerlingen maar beperkte achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen. Hoewel de leerlingen tijdens het thuisonderwijs best wel gemis hebben ervaren, leidde dat er niet toe dat veel kinderen sociaal-emotionele problemen hebben opgelopen. Over het algemeen is het welbevinden van de leerlingen nog steeds goed. Ook werd onze school voor een uitbraak van corona bewaard. Het onderwijs mocht doorgaan. Iedere dag mocht de Bijbel opengaan en kregen de leerlingen onderwijs uit het Woord van God mee. Dat alles stemt ons tot dankbaarheid voor alle zegeningen die de Heere ons nog heeft gegeven in dit moeilijke schooljaar. Laten we het daarom ook in het komende schooljaar van de Heere verwachten!

Geboren
Op 16 juni werd het gezin van juf Suzanne van der Ree (onderwijsassistent) en haar man verblijd met de geboorte van een dochter. Zij heeft de naam Evy Laure gekregen. We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding.

Jubileum
Het afgelopen jaar was meester Sjako Flipse 40 jaar werkzaam in het onderwijs en al die tijd ook aan onze school verbonden. 

Hij begon zijn werkzaamheden als leerkracht. Dat is hij altijd gebleven. Maar na verloop van tijd kreeg hij ook de functie van adjunct-directeur. Aan deze feestelijke gebeurtenis hebben we op woensdag 7 juli aandacht besteed.
Ook juf Dieneke van Middelkoop was 40 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan nu bijna 28 jaar op onze school. In oktober 2018 hebben we uitgebreid aandacht besteed aan haar 25 jarig jubileum op onze school. Daarom zullen we aan dit jubileum geen uitgebreide aandacht geven.
Onze wens is dat ze allebei de gezondheid en kracht mogen ontvangen om nog een aantal jaren van betekenis te kunnen zijn voor onze school.

Afscheid
In de vorige nieuwsbrief zijn we al uitvoerig ingegaan op het aanstaande afscheid van juf Stefanie van Moolenbroek, juf Maja Guiljam, juf Carla Wisse en juf Hanneke Moerdijk. Ook juf Jolanda van de Wege (onderwijsassistent) hoopt voor de zomervakantie haar vervangingswerkzaamheden af te ronden.
We willen al deze collega’s hartelijk bedanken voor al het werk dat ze voor onze school hebben gedaan en wensen ze van harte Gods zegen toe voor de onbekende toekomst!

Welkom
Voor het nieuwe schooljaar zijn gelukkig alle vacatures vervuld. Verschillende vacatures worden ingevuld door personeelsleden die al werkzaam waren voor onze school, maar we mogen ook een aantal nieuwe gezichten begroeten.
Andrianne van Dommele gaat aan de slag als leerkracht die nog in opleiding is. Zij woont in Yerseke en volgt het 3e jaar van de Pabo. Zijn gaat voor 2 dagen per week werken in groep 1a.
Harm-Jan de Groot komt bij ons werken in groep 4b. Op dit moment is hij leerkracht in Wijngaarden. Binnenkort hoopt hij te trouwen waarna hij in Oosterland gaat wonen.
Christine Heijboer gaat voor onze school de gymlessen verzorgen voor de leerkrachten die deze bevoegdheid niet hebben. Ze is inwoner van ‘s-Gravenpolder, heeft kinderen op onze school en is op dit moment leerkracht in Borssele.
Annelien Hoekman gaat als leraarondersteuner leiding geven aan de instroomgroep. Zij komt uit ‘s-Gravenpolder en volgt de opleiding voor die functie. Omdat de instroomgroep in januari ‘22 zal starten, zal Annelien tot aan die tijd als onderwijsondersteuner werkzaam zijn.
Jedidja Luiten gaat op onze school aan het werk als onderwijsassistent. Ze komt uit Krabbendijke en heeft in juli haar opleiding onderwijsassistent afgerond.
We heten deze nieuwe personeelsleden allemaal van harte welkom en wensen ze een fijne tijd toe op onze school.

Bij familie van de Graaf is op 18 juni ‘21 een zoon geboren. Roan is het broertje van Sophie (4a), Loïse (2a) en Jelmer (1c). Van harte Gods zegen toegewenst bij de opvoeding!

Continurooster
In de brief over de versoepelingen van de beperkende maatregelen is aangegeven dat daarmee ook het tijdelijke continurooster verdwijnt. Verschillende ouders hebben aangegeven dat ze dit erg jammer vinden. Dat is goed te begrijpen, want voor ouders kan het voordelen hebben als de leerlingen de gehele dag op school zijn.
Tegelijkertijd is de invoering van het continurooster een tijdelijke coronamaatregel geweest. De leerkrachten hebben destijds ingestemd om, zo lang het noodzakelijk is, te willen overblijven met de leerlingen, terwijl dat eigenlijk niet hun taak is. Het overblijven is wettelijk gezien een taak van de ouders, waarbij de school ervoor verantwoordelijk is dat het goed georganiseerd wordt.  Al in oktober ‘20 is aangegeven dat het continurooster voor de leerkrachten forse knelpunten opleverde en daarmee de werkdruk verhoogde. Daarom hebben we in december ‘20 al aangegeven dat we deze tijdelijke maatregel zouden beëindigen als de situatie dat toe zou laten. Natuurlijk willen we de wensen van ouders zeker serieus nemen. Tegelijkertijd mag dat er niet toe leiden dat de werkdruk voor leerkrachten te hoog wordt. Daarom zullen we het continurooster in de huidige vorm, waarbij de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het overblijven, niet continueren. Wel zullen we met het personeel het gesprek aangaan wat voor hen voorwaarden zijn om een eventueel continurooster te realiseren. Als daarbij blijkt dat een continurooster haalbaar is, dan zullen we een peiling uitzetten onder de ouders.
Het zal duidelijk zijn dat het gesprek met het personeel pas na de zomervakantie zal plaatsvinden. We starten dus met de schooltijden zoals die vermeld staan in de nieuwe schoolgids.
Overigens is het wel goed om het forse aantal huidige besmettingen in de gaten te houden. Dat kan weer leiden tot verscherpte maatregelen voor de school en mogelijk ook weer tot het moeten werken volgens het continurooster. Daarom is het goed om daarop voorbereid te zijn als dat zich mocht voordoen, wat we natuurlijk niet hopen.

Kennismaken nieuwe groep
Op woensdag 21 juli gaan de leerlingen van de huidige groepen 1 t/m 7 van 10.30 – 11.30 uur kijken in hun nieuwe groep. Daar kunnen ze ook kennismaken met hun nieuwe juf of meester.

Laatste schooldag
Op vrijdag 23 juli zijn de leerlingen om 12.00 uur uit en begint voor hen de zomervakantie. Allemaal een heel fijne vakantie toegewenst!

Toestemming
We vragen uw toestemming om na de zomervakantie uw adresgegevens te publiceren ten behoeve van de telefooncirkel. Als u bezwaren hebt tegen publicatie, stuurt u dan. vóór de eerste schoolweek na de zomervakantie een mail naar [email protected] 

Bedankt
Deze laatste nieuwsbrief is weer een goed moment om alle vrijwilligers vriendelijk te bedanken voor het vele werk dat is verzet. Onze school wordt geholpen bij allerlei activiteiten. We lichten er één uit. In de achterliggende weken is er met man en macht gewerkt op het achterterrein van de school. Daar zijn voorbereidingen getroffen voor het verplaatsen van de fietsenhokken. Op beide foto’s is te zien dat er heel wat werk verzet is. Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie de fietsenhokken gaan verplaatsen naar het achterterrein van de school, zodat die ruimte daar beter benut wordt.
Alle vrijwilligers: namens álle collega’s: hartelijk dank voor jullie gewaardeerde inzet! 

Al het hele jaar worden er regelmatig kijkdozen in groep 2a gemaakt waarmee kinderen langs de deuren gaan om geld op te halen voor de zending of Woord&Daad. Deze keer haalden Rosalin Zuidijk en Charlotte Lambregtse 7,05 op voor Woord&Daad.
Hannah Hoekman en Naomi Heijboer (gp 5a) hebben opnieuw door kaartverkoop geld bij elkaar gespaard voor stichting Woord en Daad. Het is een bedrag van € 17,85! Naomi Meulmeester heeft samen met Naomi Heijboer ook kaarten gemaakt en verkocht voor Woord en Daad. Dat is bij elkaar € 19,90.

Actie Doekoe-munten
Bij aankoop van geselecteerde producten ontvingen klanten bij de Coop zgn. Doekoe-munten. Voor onze school werden heel veel munten gespaard!
Woensdag 23 juni j.l. is de doekoe-actie afgerond. Namens de Coop kwamen twee personeelsleden een cheque t.w.v. € 577,00 overhandigen. Namens de school namen Arne Adriaanse (gp. 4/5) en Joshua Versluijs (gp. 7b) de cheque in ontvangst. We kunnen voor € 577,00 aan spelmateriaal aanschaffen. Dat spelmateriaal is inmiddels besteld. We willen de Coop hartelijk bedanken voor hun medewerking aan deze actie!

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep geplaatst voor de vervulling van de vacature in de oudergeleding van de MR. Hierop hebben we 1 reactie gehad. Daardoor is er geen verkiezing nodig, maar mogen we per volgend cursusjaar mevr. J.S. (Jacobine) van de Berge in ons midden verwelkomen. We zijn blij dat ze deze taak op zich wil nemen!

Op de gehouden ledenvergadering is Johan Hoogerland gekozen als nieuw IR lid in de plaats van Jan Willem Pieper. Een 100% meerderheid heeft gekozen voor aanpassing van de IR reglementen, echter doordat er geen juridisch vereiste 2/3 meerderheid van de leden aanwezig was, is er D.V. 22-07-2021 een 2e vergadering in de school. We nodigen iedereen hier weer van harte voor uit.
Bij dezen willen we iedereen ook alvast een goede vakantie toewensen!

Leerlingen uit groep 8a hebben meegedaan aan de Bright Ideas Challenge. Dat is een wedstrijd waarbij leerlingen uit Nederland van de groepen 7 en 8 oplossingen bedenken voor grote uitdagingen.
Het team van Elise, Emmy, Bas en Joran heeft de Bright Ideas Challenge gewonnen in de categorie ‘vervoer’. Ze hebben een klimaatneutraal vliegtuig en vliegveld ontworpen: EcoFly. 

 • Hoe kwamen we op het idee?
 • Hoe hebben we het gemaakt?
 • Hoe werkt ons idee?
 • Wat moesten we doen in de finale?
 • Wat hebben we gewonnen?

Hoe kwamen we op het idee?
We dachten, we doen een vliegtuig op windenergie maar dat ging niet.
Toen hebben we een vliegtuig dat vliegt op waterstof bedacht.
Als hij land wekt hij energie op die hij kan gebruiken in zijn volgende vlucht.
Dit hebben we het uitgewerkt tot een vliegtuig dat vliegt op waterstof; met een landingsbaan op zee die zelf waterstof maakt.

Hoe hebben we het gemaakt?
Als eerste hebben we de taken verdeeld. Daarna zijn we aan de slag gegaan met dit resultaat dat we gewonnen hebben!! We vonden het heel leuk om te doen. En onze samenwerking was perfect. We hopen dat u dit idee net zo leuk vind als ons. U kan ons ontwerp bekijken in onze presentatie.

Hoe werkt ons idee?


De Eco Fly vliegt op waterstof met een kleine hoeveelheid elektriciteit.
Met een duurzame meewerkende landingsbaan.
De Eco Fly heeft een ventilator met een dynamo die oplaadt als hij met een enorme snelheid naar beneden gaat om vervolgens te landen.
Met die elektriciteit en de elektriciteit uit de landingsbaan is de opstijging helemaal klimaatneutraal.

Wat moesten we in de finale doen?
We moesten allemaal kleine opdrachtjes doen.
De rest van de klas mocht meedenken terwijl telkens 1 groepje mocht bouwen aan de Marshmallow Challenge.


Hier ziet u ons druk bezig met één van de opdrachten.

Wat hebben we gewonnen?
We hebben een te gek WeDo legopakket gewonnen met een lamp als trofee en voor de hele klas leuke etuis van gerecycled materiaal.

Elise, Bas, Joran en Emmy

Van harte gefeliciteerd Elise, Bas, Joran en Emmy! Leuk dat jullie hieraan meededen én ook nog een prijs in de wacht sleepten.

Het achterliggende seizoen zijn er nauwelijks bijeenkomsten van de opvoedkringen mogelijk geweest. Na de zomervakantie hopen we het nieuwe seizoen weer te kunnen starten met een ‘Open morgen’ op woensdag 22 september 2021. Zie voor informatie hierover deze flyer!
Heb je ook zin om het nieuwe seizoen deel te nemen aan een kring, geef je dan alvast op bij Lennie (06 45362444) of Jacomien (06 82123854). We hopen dat er naast de bestaande groepen ook weer nieuwe groepen kunnen starten.

In de zomervakantie zijn er op dinsdag 17 augustus van 13:00 – 15:00 spelactiviteiten voor leerlingen van 4 t/m 16 jaar op de sportvelden van de gemeente Borsele. De spelactiviteiten worden georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met ‘Borsele Beweegt’. Deelname is gratis en er is vrije inloop die middag.

Al jarenlang wordt er tijdens het Weekend van de Wetenschap een grote Wetenschapsdag voor kinderen georganiseerd. Normaal vinden alle activiteiten in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg plaats, maar dit jaar wordt er (evenals vorig jaar) vanwege corona voor een iets andere vorm gekozen en worden de activiteiten verspreid over bibliotheekvestigingen in de hele provincie gehouden én kan er online vanuit huis aan allerlei workshops worden deelgenomen.
Voor alle workshops én de show Wonderen van Beweging geldt gratis deelname. We willen u via deze flyer op deze leuke en leerzame, gratis activiteiten attenderen. 

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda