Aandachtspunt naleving maatregel

Directie

Beste ouders,

Sinds 8 februari mogen de scholen weer open. Daar zijn we met elkaar heel blij om. Tegelijkertijd werden aan de openstelling van de basisscholen wel een aantal voorwaarden gesteld. Gelukkig nemen heel veel ouders de maatregelen in acht, waarvoor onze hartelijke dank.

Ondertussen merken we ook dat niet alle ouders de maatregelen ter harte nemen. Daarover maken we ons als school wel zorgen. We zijn van mening dat alle betrokkenen belang hebben bij het open zijn van de school en daarom ook de maatregelen in acht zouden moeten nemen.

Eén van de maatregelen is dat leerlingen met verkoudheidsklachten thuis blijven. Dat geldt voor alle leerlingen. Ook als ouders ervan overtuigd zijn dat het geen corona-gerelateerde klachten zijn, blijft een kind thuis. Dagelijks moeten wij ouders bellen om hun kinderen op te komen halen omdat ze met flinke verkoudheidsklachten naar school zijn gestuurd. Dat vinden we niet alleen vervelend, maar ook niet verantwoord.
Als school vinden we het thuishouden van kinderen met verkoudheidsklachten om de volgende redenen belangrijk om na te volgen:

 • Leerlingen met verkoudheidsklachten die thuis zijn, kunnen andere leerlingen en de leerkracht niet besmetten
 • Daarmee voorkomen we ook dat andere leerlingen en de leerkracht verkoudheidsklachten krijgen en thuis moeten blijven en zich gaan testen
 • Ook voorkomen we daarmee dat we vervanging voor de leerkracht moeten gaan zoeken die met verkoudheidsklachten thuis moet blijven of zelfs de hele groep naar huis moeten sturen

Laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat we niet binnen afzienbare tijd met één of meerdere groepen weer over moeten gaan tot thuisonderwijs!

Ook krijgen we nog dagelijks vragen of een leerling wel of niet naar school mag, hoe lang een kind thuis moet blijven en of testen gewenst is. Daarom stuur ik hierbij nog een keer de beslisboom die speciaal ontwikkeld is voor het basisonderwijs.
Uiteraard kunt u bij vragen of onduidelijkheid altijd contact opnemen met de school.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

21 jun
 • 21 jun

  Kennismakingsmorgen

25 jun
 • 25 jun

  Schoonmaakavond gr. 3-8

26 jun
 • 26 jun

  Schoonmaak speellokaal

Bekijk de agenda

Oplossing knelpunten opstart school

Directie

Beste ouders,

Afgelopen maandag zijn de deuren van de school weer open gegaan. Heel fijn dat de leerlingen weer onderwijs kunnen ontvangen op school. Om dat mogelijk te kunnen maken, werden wel verschillende aanvullende maatregelen van kracht.

We hebben gemerkt dat de maatregelen heel verschillend zijn ontvangen. Voor de een is het nog niet voorzichtig genoeg, terwijl de ander zich afvraagt of het wel op deze manier moet omdat kinderen er mogelijk angstig van worden. We hebben begrip voor beide standpunten.
Tegelijkertijd hebben we als school een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van datgene wat van ons wordt verwacht. We hebben niet alleen te maken met kinderen die er nauwelijks ziek van worden, maar ook met personeelsleden die een kwetsbare gezondheid kunnen hebben.
We doen er in ieder geval alles aan om te voorkomen dat de maatregelen leiden tot angst bij de kinderen.

Sommige ouders waren ook bezorgd dat het goed ventileren zou gaan leiden tot ijskoude lokalen waarin kinderen zouden verkleumen. Dat is natuurlijk niet het geval. We stemmen het ventileren zo af dat er gewoon een goede werktemperatuur blijft in de lokalen.

Zoals wel vaker het geval is bij nieuwe afspraken, verlopen ze niet allemaal zoals ze bedoeld zijn. We zijn nagegaan welke genomen maatregelen knelpunten veroorzaken waardoor de bedoeling ervan in het gedrang komt. Voor die knelpunten hebben we oplossingen bedacht waardoor die maatregelen zijn aangepast.
Voor de volgende twee knelpunten hebben we een (andere) oplossing gevonden:

Het ophalen van de leerlingen van groep 1 en 2 hadden we gesplitst over twee ‘ophaalpunten’ om daarmee te zorgen dat de ouders voldoende afstand zouden kunnen houden van elkaar. Het blijkt om verschillende redenen niet te werken. Verschillende ouders vinden het lastig om op twee verschillende pleinen te moeten wachten omdat ze kinderen uit groep 1 en 2 hebben.  Anderen hadden niet begrepen dat het plein bij de peuters ook een ophaalpunt is. Op woensdag is dat juist weer heel lastig omdat de peutergroep dan nog buiten speelt. Het gevolg is dat heel veel ouders op de straat blijven staan, waardoor anderen er weer lastiger langs kunnen.

Daarom hebben we de volgende oplossing:
Het grote plein bij de hoofdingang wordt het grote ophaalpunt voor alle groepen 1 en 2, maar wel met verschillende wachtplaatsen die worden aangegeven met gekleurde stippen:

 • groep 1a bij de vlaggenmast bij de blauwe stippen
 • groep 1b bij de loopbalken bij de groene stippen
 • groep 1c bij de klimwand bij de roze stippen
 • groep 2a bij de luifel en de gele stippen
 • groep 2b bij de loopbalken en de oranje stippen

Ook is het mogelijk dat een oudere broer of zus een jonger broertje of zusje op school brengt en weer ophaalt. Als dat het geval is, brengen ze hun broertje of zusje bij de klas en gaan vervolgens zelf ook naar hun eigen lokaal. Bij het naar huis gaan, halen ze hun broertje of zusje ook weer op bij het lokaal. Het is dan wel belangrijk dat de leerkrachten van groep 1 en 2 dat tijdig weten.

De fietsen van de leerlingen van groep 1 en 2 worden weer tijdelijk bij duikelstangen geparkeerd tussen twee dranghekken. Ze hoeven dan niet eerst naar de fietsenstallen op het kleuterplein te lopen.

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 geldt het dringende advies om bij het naar binnen en naar buiten gaan een mondkapje te dragen om daarmee contact met andere groepen te voorkomen. Verschillende ouders staan niet toe dat hun kinderen een mondkapje dragen. Dat heeft wel tot gevolg dat ook andere leerlingen hun mondkapje aflaten. Als school staan we voor het standpunt óf allemaal wel óf allemaal niet.
Om toch vast te blijven houden aan het vermijden van contact tussen de groepen 7 en 8 met andere groepen, hebben we de volgende oplossing:

We zorgen ervoor dat de leerlingen van de verschillende groepen 7 en 8 allemaal als een aparte groep binnenkomen. Om dat te bereiken, hebben we de schooltijden en de in- en uitgangen van deze groepen aangepast.

 • groep 7a begint om 8.25 uur, gaat naar huis om 14.25 en gebruikt de deur bij de fietsenstalling
 • groep 7b begint om 8.30 uur, gaat naar huis om 14.30 en gebruikt de deur bij de fietsenstalling
 • groep 8a begint om 8.35 uur, gaat naar huis om 14.35 en gebruikt de deur bij de fietsenstalling
 • groep 8b begint om 8.35 uur, gaat naar huis om 14.35 en gebruikt de deur onder het logo

Op deze manier is een mondmasker bij het naar binnen en naar buiten gaan niet nodig.

We hopen dat de genoemde aanpassingen het juiste effect hebben.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een bericht, zodat ik daarop kan reageren.

Verder hoop ik dat u wel raad weet met de aardigheid die uw oudste kind vandaag heeft meegekregen als dank voor uw inspanning tijdens de periode van het thuisonderwijs. Als uw kind vandaag niet op school was, dan krijgt deze het maandag na de vakantie mee.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

21 jun
 • 21 jun

  Kennismakingsmorgen

25 jun
 • 25 jun

  Schoonmaakavond gr. 3-8

26 jun
 • 26 jun

  Schoonmaak speellokaal

Bekijk de agenda

Informatie opstart school

Directie

Beste ouders,

Maandag 8 februari ’21 gaat de school weer open. We zien er als team naar uit om de leerlingen weer te mogen ontmoeten. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden waarin de school haar deuren weer opent heel bijzonder, want in ons land is nog wel sprake van een lockdown.
Om toch op een veilige en verantwoorde wijze onderwijs te kunnen bieden, worden wel aanvullende maatregelen van kracht. Deze zijn opgenomen in een nieuw protocol dat helaas pas gisteravond beschikbaar is gekomen. Om die reden kunnen wij u pas vandaag de juiste informatie verstrekken.
De wijze waarop wij daar op onze school invulling aan gaan geven, hebben we afgestemd met de personeels- en oudergeleding van de MR die een positief advies hebben gegeven.

Voor alle (aanvullende) maatregelen geldt dat ze een verplichtend karakter hebben. Voor enkele maatregelen geldt een dringend advies, maar daarmee wordt wel verwacht dat de school zo’n maatregel wel vorm geeft, tenzij het in de school niet gerealiseerd kan worden.

De informatie over deze maatregelen wordt in de onderstaande thema’s aan de orde gesteld.

Ook voor de school gelden de algemene uitgangspunten conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD:

 • Volwassenen houden 1,5 m afstand van elkaar.
 • Iedereen ontsmet meerdere keren per dag de handen, hoest en niest in de ellenboog en gebruikt papieren zakdoekjes.
 • Iedereen blijft thuis bij corona-gerelateerde klachten.
 • De school wordt geïnformeerd als er sprake is van een positieve test

De kern van alle aanvullende maatregelen is het bevorderen dat leerlingen zoveel mogelijk afstand van elkaar houden, maar ook van andere groepen gescheiden blijven. Om daarvoor te zorgen, gelden de volgende maatregelen:

 • In de school zijn vaste in- en uitgangen voor leerlingen van verschillende groepen.
  • Deur kleuteringang: groep 1, 2 en 3
  • Deur onder het logo: groep 4, 4/5 en 5
  • Deur bij fietsenhok: groep 6, 7 en 8
 • Alle groepen blijven van elkaar gescheiden.
 • In de groepen 3 t/m 8 zitten de leerlingen in vaste groepjes van circa vijf leerlingen.
 • In de groepen 7 t/m 8 zitten de leerlingen in vaste tweetallen.

Het gescheiden blijven van de groepen heeft consequenties voor het naar school komen en naar huis gaan. Daarbij gelden de volgende maatregelen:

 • De leerlingen van de verschillende groepen komen gescheiden op school en gaan meteen volgens het volgende rooster naar binnen:
  • 8.20 uur leerlingen bus, groep 1 en groep 6
  • 8.25 uur leerlingen groep 2, 4, 4/5 en 7
  • 8.30 uur leerlingen groep 3, 5 en 8
 • De verschillende groepen gebruiken de volgende toegangen van het plein:
  • Gr 1 toegang bij het hek van de peutergroep
  • Gr 2 toegang bij het hek bij de vlaggenmast
  • Gr 3 t/m 8 toegang bij het hek aan de Langeweg
 • Dat zijn ook de toegangen waar ze aan het einde van de dag het schoolplein verlaten. Bij deze toegangen zijn ook stippen aangebracht waarbij de ouders op veilige afstand van andere ouders op hun kind kunnen wachten. Als alle stippen bezet zijn, kan mogelijk op de straat gewacht worden.
 • Leerlingen kunnen door maximaal één ouder op school worden gebracht en worden opgehaald. De ouders kunnen de leerlingen tot de buitendeur brengen.
 • Leerlingen van de instroomgroep worden buiten opgewacht door de juf.
 • De leerlingen gaan ook gescheiden naar huis volgens het volgende rooster:
  • 14.20 uur leerlingen bus, groep 1 en groep 6
  • 14.25 uur leerlingen groep 2, 4, 4/5 en 7
  • 14.30 uur leerlingen groep 3, 5 en 8

Ook voor het organiseren van de pauzes vraagt het gescheiden houden van groepen enkele maatregelen:

 • De leerlingen van de verschillende bouwen (gr 1 t/m 2, gr 3 t/m 4/5, gr 5 t/m 6 en gr 7 t/m 8) hebben op verschillende momenten pauze.
 • Omdat door de hoeveelheid groepen toch verschillende groepen samen pauze hebben, is het plein ook verdeeld in vijf speelzones. Iedere dag heeft een groep een andere speelzone.

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen of de verspreiding ervan te beperken, gelden de volgende maatregelen:

 • Personeelsleden dragen een mondmasker wanneer zij zich verplaatsen buiten hun eigen lokaal.
 • Leerkrachten van groep 7 en 8 dragen in de klas een mondmasker op de momenten dat dit wenselijk is.
 • Leerlingen van groep 7 en 8 dragen een mondmasker als ze ’s morgens de school binnen gaan en als ze in de gangen lopen om naar huis te gaan. Op alle andere momenten dragen ze geen mondmasker.
 • Ieder moment dat leerlingen van buiten naar binnen komen, ontsmetten ze de handen bij het lokaal.
 • Uiteraard worden ook alle spullen dagelijks schoongemaakt en ontsmet.

Het is mogelijk dat in één of meerdere groepen een coronabesmetting voorkomt. Als dat het geval is, dan zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Wanneer een leerling besmet is, meldt de ouder dit aan de directeur.
 • De leerlingen en de leerkrachten van die groep gaan vervolgens in thuisquarantaine voor tenminste 5 dagen.
 • Na vijf dagen kunnen ouders hun kind laten testen. Als die test negatief is, kan het kind weer naar school komen.
 • Voor ouders die hun kind niet laten testen, geldt dat ze tenminste tien dagen in thuisquarantaine blijven.
 • Als een leerling tijdens de schooldag corona gerelateerde klachten krijgt, wordt één van de ouders verzocht het kind op te komen halen.

Als een groep vanwege thuisquarantaine niet naar school kan, dan wordt onderwijs op afstand verzorgt. Daarbij geldende de volgende maatregelen:

 • De leerkracht verzorgt vanaf 8.30 – 12.00 uur een livemoment waarbij alle leerlingen deelnemen.
 • Tijdens dit moment worden op vaste tijden instructies gegeven waarna de leerlingen vervolgens de opdrachten maken.
 • Tussen de instructiemomenten blijft de leerkracht beschikbaar om hulp te bieden.
 • Als leerlingen daarvoor schoolspullen nodig hebben, kunnen die worden opgehaald door een gezinslid dat niet in quarantaine zit.
 • Als een leerling langer in thuisquarantaine zit dan andere leerlingen van de groep, dan ontkomen we er niet aan dat de leerkracht alleen voor thuisopdrachten kan zorgen die ze zelfstandig thuis kunnen maken. De leerkracht geeft namelijk zelf fysiek onderwijs. Wel zorgen we ervoor dat er iedere dag om 15.00 uur voor de thuis zittende leerling een mogelijkheid is voor een digitaal contactmoment.

Het kan gebeuren dat we als school niet meer in staat zijn om het onderwijs op school te laten doorgaan. Dan moet de school sluiten. Dat gaat altijd in overleg met de GGD. In de volgende situaties zal overwogen worden de school te sluiten:

 • Als in drie of meer groepen elk drie of meer leerlingen besmet zijn met corona. Er is dan sprake van een uitbraak.
 • Als in vier of meer groepen in quarantaine zitten. De kans op een mogelijke uitbraak is dan te groot.

De school zal dan overschakelen op onderwijs op afstand.

Om te voorkomen dat leerlingen van verschillende groepen ook bij bijzondere activiteiten gescheiden blijven, hebben we de volgende besluiten genomen:

 • Extra hulp of ondersteuning buiten de groep kan alleen met leerlingen van de eigen groep doorgaan. We hebben aanpassingen gemaakt voor RT, de rekengroep en de plusgroep.
 • Crea-activiteiten van groep 7 t/m 8 en het ontdekkasteel kunnen niet doorgaan.

De leerlingen hebben elkaar gedurende acht weken niet meer in groepsverband meegemaakt. Ze hebben geen gemakkelijke periode achter de rug. Daarom willen we maandagmorgen 8 februari in iedere groep een aantal terugkeeractiviteiten organiseren. Het doel ervan is dat leerlingen hun ervaringen kunnen delen, maar ook dat ze weer samenwerken aan een positieve groep.

Verschillende kinderen zijn in de achterliggende tijd jarig geweest en willen mogelijk trakteren. Dat kan alleen in de eigen groep en alleen met een in de fabriek voorverpakte traktatie.

Omdat we vanwege een goede ventilatie overdag ramen hebben open staan, is het verstandig als uw kind(eren) warme kleding aantrekt.

U heeft zojuist kennis genomen van alle aanvullende maatregelen die de komende periode van toepassing zijn. We hopen dat ze u en de kinderen geen gevoel van ontmoediging geven. Als personeel hebben we er alle vertrouwen in dat de leerlingen op school een fijne periode tegemoet kunnen zien. Ze mogen weer fysiek onderwijs ontvangen en dat is voor iedereen toch het beste. Wij gaan er weer voor!

We sluiten daarmee ook weer een periode af waarin heel veel van u als ouders werd gevraagd. Naast uw eigen taken, werd van u gevraagd om uw kind(eren) te begeleiden in het schoolwerk. Zonder uw inzet had dat nooit mogelijk geweest. Daar willen we u hartelijk voor bedanken. Op vrijdag 12 februari zullen we aan uw oudste kind op school iets meegeven waarmee we onze waardering tot uitdrukking willen brengen.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

21 jun
 • 21 jun

  Kennismakingsmorgen

25 jun
 • 25 jun

  Schoonmaakavond gr. 3-8

26 jun
 • 26 jun

  Schoonmaak speellokaal

Bekijk de agenda