Medezeggenschapsraad

Onze MR wordt gevormd door enkele ouders van school (oudergeleding) en enkele personeelsleden (personeelsgeleding). Ze hebben tot taak de belangen van ouders en personeel te behartigen. In die rol worden ze ook betrokken bij het beoordelen van beleid met betrekking tot onderwijskundige en personele doelstellingen. Afhankelijk van het onderwerp hebben ze adviesrecht of instemmingsrecht.

Oudergeleding

mw. Petra Bakker
mw. Jacobine van de Berge
mw. Nelleke Jacobse – secretaris

Personeelsgeleding

dhr. Tom Geuze
dhr. Arianda de Visser
mw. Christine van Driel – voorzitter