Medezeggenschapsraad

Onze MR wordt gevormd door enkele ouders van school (oudergeleding) en enkele personeelsleden (personeelsgeleding). Ze hebben tot taak de belangen van ouders en personeel te behartigen. In die rol worden ze ook betrokken bij het beoordelen van beleid met betrekking tot onderwijskundige en personele doelstellingen. Afhankelijk van het onderwerp hebben ze adviesrecht of instemmingsrecht.

Oudergeleding

mw. P.C. Jacobse – secretaris
dhr. H.J. de Jong
mw. J.S. van den Berge

Personeelsgeleding

mw. H. Jacobse – voorzitter
dhr. P.A. Gunst
mw. C. Meijers