Koningin Julianaschool

Onze school is een christelijke school op reformatorische grondslag. Dat houdt in dat wij ons op school laten leiden door Bijbelse waarden en normen.
We vinden het belangrijk dat ieder kind er mag zijn, zoals het is. Ieder kind is uniek en heeft eigen gaven en talenten ontvangen. Als school willen we daarop aansluiten en ons richten op het hart, de handen en ook het hoofd. Op die manier willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen ervaren dat ze op onze school een veilige plek hebben waar ze gezien worden en waar ze zich kunnen ontwikkelen.
Onze school telt circa 370 leerlingen die verdeeld zijn over 16 groepen. De meeste van deze leerlingen komen uit ‘s-Gravenpolder. Een deel van de leerlingen komt ook uit plaatsen die in de nabije omgeving liggen.

Kernwaarden

Dienstbaar

Op onze school laten we ons in denken en handelen leiden door wat God van ons vraagt. Daarbij zijn we gericht op het welzijn van onze naasten. We zijn loyaal aan de belangen van de school, de leerlingen en hun ouders en staan klaar om elkaar te helpen.

Verantwoordelijkheid

We geven elkaar vertrouwen om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarbij is ook ruimte om een persoonlijke invulling te geven aan de eigen taken. Dit eigenaarschap maakt ook dat we bereid zijn om onze taken goed te doen en daar verantwoording van af te leggen.

Samenwerking

We weten dat iedereen verschillende gaven heeft. Die hebben we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander. Door samen te werken, kunnen we elkaars kwaliteiten benutten en ook van elkaar leren. Zo zoeken we met elkaar het beste voor onze school, onze leerlingen en hun ouders.

Welbevinden

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Dat kan alleen in een klimaat waarin iedereen zich welkom voelt, geaccepteerd weet en vaardig voelt om de gevraagde taken goed uit te kunnen voeren. Daarom stimuleren we een positief klimaat waarin iedereen op eigen niveau wordt uitgedaagd.

Kwaliteit

We doen zo goed mogelijk recht aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Daarom onderzoeken we voortdurend of we de goede dingen doen en of we deze ook goed doen. Ook bieden we iedereen de ruimte om de eigen talenten zoveel mogelijk in te zetten.

Missie & visie

Op onze school streven we ernaar de leerlingen te vormen tot christelijke burgers die gericht zijn op het dienen van God. Tegelijk bereiden we hen vanuit Bijbelse waarden en normen voor op participatie in onze samenleving waarin verschillende groepen met elkaar samenleven. We vormen hen tot actieve burgers van onze pluriforme samenleving en leren hen op een respectvolle manier dienstbaar te zijn aan hun naaste medeburgers.

Organisatiestructuur

De Koningin Julianaschool is opgericht in 1923. Sinds 1 januari 2016 maakt onze school deel uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs in Zeeland (VCPOZ). Het college van bestuur houdt toezicht op en draagt de eindverantwoordelijk voor alle scholen van de vereniging.
Onze school heeft een reformatorische identiteit en geeft van daaruit invulling aan het onderwijs. De lokale identiteitsraad, die gevormd wordt vanuit ouders, houdt toezicht op de wijze waarop onze school invulling geeft aan de identiteit.

Meer informatie over VCPOZ

Kibeo

Zowel voor ouders, kinderen als school is het fijn dat de peutergroep van Kibeo in ons gebouw gehuisvest is. Er vindt veel samenwerking en onderlinge afstemming plaats om een soepele doorstroom van de peutergroep naar groep 1 te kunnen waarborgen.

Meer informatie over Kibeo

ANBI-status

Onze vereniging VCPOZ heeft een ANBI-status.

ANBI-documenten