Nieuwsbericht test

Groep 2b

Algemeen


De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar liggen alweer achter ons. Wat een voorrecht dat we weer ‘gewoon’ konden starten. Ondanks de bijzondere tijd die we met elkaar beleven, mochten we alle leerlingen weer op school begroeten. Alle stoelen waren weer bezet. Alle reden tot verwondering en dankbaarheid. De Heere heeft voor ons allemaal gezorgd. Ook in het nieuwe schooljaar zijn we van Gods onmisbare zegen afhankelijk bij al het werk. In het bijzonder bij onze belangrijkste taak die verwoord staat in onze missie: ‘Op onze school streven we ernaar de leerlingen te vormen tot christelijke burgers die in de eerste plaats gericht zijn op het hemelse Koninkrijk, maar daarnaast ook volledig zijn geïntegreerd in onze huidige samenleving en daarbij dienstbaar zijn aan hun medeburgers.’ Ook dit jaar staan we weer voor die mooie, verantwoordelijke, maar ook onmogelijke taak van vorming. Als (mede)opvoeders mogen en moeten we de Bijbelse waarheid doorgeven en de waarden en normen voorleven, opdat de kinderen deze leren en hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren (Psalm 78:7). Dat kan alleen de Heere Zelf geven. Daarom is ons en uw gebed zo belangrijk! Mogen de kinderen daarop rekenen?

Agenda

23 jul
  • 06 jul17 aug  

    Zomervakantie

24 jul
  • 06 jul17 aug  

    Zomervakantie

25 jul
  • 06 jul17 aug  

    Zomervakantie

Bekijk de agenda

Personeel


Op de laatste dag vóór de zomervakantie werden meester Arjan bij de Vaate samen met zijn vrouw en kinderen verblijd met de geboorte van een dochter. Anna is ook het zusje van Joël (4a) en Lisa (2a). We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding. Op 8 oktober hoopt juf Hilde Lievense in het huwelijk te treden met Jan van de Kruisweg. We wensen hen alvast een fijne dag toe! Om het team de gelegenheid te geven haar te kunnen feliciteren volgens de corona-richtlijnen, gaat de school een kwartier eerder uit. De grote zorgen bij juf Corrie zijn er nog steeds. In de achterliggende periode heeft juf Corrie diverse onderzoeken ondergaan. Op basis daarvan is een behandelplan opgesteld. In de komende weken zal begonnen worden met de behandelingen. We hopen en bidden of de Heere de behandelingen wil zegenenen dat het mag leiden tot haar herstel. We zijn heel blij dat juf Tamara de Looff en juf Arianda de Visser als vaste vervangers groep 1b voor hun rekening nemen.

Gezinnen


Bij familie Goudzwaard is vóór de vakantie een dochter geboren. Lisanne is het zusje van Matthijs (8a), Lieke (6b) en Eline (3b).
Bij de familie Offermans is in de vakantie een zoon geboren. Mark is het broertje van Roan (gr 4/5), Gerben (gr 2b) en Arjen (1b).
Ook bij familie Marijs is in de vakantie een zoon geboren. Pelle is het broertje van Lars (5b) en Thies (3b).
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst in de opvoeding.

Vervanging bij ziekte?


Het overkomt iedereen wel eens. Bij het wakker worden voel je dat je echt niet in orde bent. Daardoor kun je niet naar je werk. Ook onze leerkrachten hebben daarmee te maken. Als dat het geval is, dan doen we altijd alles om een vervanger te vinden. Wanneer deze niet op onze eigen school beschikbaar is, wordt gezocht binnen een vervangings- pool van verschillende reformatorische scholen. Helaas lukte het in het verleden niet altijd om een vervanger te vinden. De kans dat het in de toekomst ook niet altijd lukt, is alleen maar enorm toegenomen. Op dit moment mogen ook leerkrachten met milde verkoudheidsklachten niet naar hun werk. Dat betekent dat het aantal vervangingsaanvragen vermoedelijk enorm zal toenemen, terwijl het aantal vervangers maar beperkt is. Daarom zullen we er naar verwachting niet aan ontkomen dat we, ondanks alle inspanningen, geen invaller hebben.

In dat geval voelen we ons genoodzaakt de desbetreffende groep vrij te geven. Dat doen we dus alleen als alles geprobeerd is. Uiteraard zullen we in zulke gevallen
nagaan of het mogelijk is om onderwijs op afstand te realiseren. Als het om één dag gaat, lukt dat niet, maar als het een langere periode betreft, zullen we daarvoor ons uiterste best doen. Alvast bedankt voor uw begrip.

En o ja, kent of bent u iemand met ervaring in het basisonderwijs? In de vervangingspool is ruimte genoeg voor leerkrachten die geen vaste baan willen, maar wel willen helpen.

Kernwaarden


In ons schoolplan hebben we beschreven welke doelen we op onze school willen realiseren. Ons hoofddoel is in onze missie beschreven die al eerder in deze nieuwsbrief is geciteerd. De doelen die daaruit voortkomen, zijn gebaseerd op vijf kernwaarden die we als school heel belangrijk vinden, namelijk ‘dienstbaarheid’,
‘verantwoordelijkheid’, ‘samenwerking’, ‘welbevinden’ en ‘kwaliteit’. We vinden het belangrijk dat de leerlingen deze kernwaarden begrijpen en praktisch vorm kunnen geven. Vorig jaar hebben we aandacht besteed aan de kernwaarde ‘dienstbaarheid’. In de komende periode willen we ook aandacht geven aan de andere kernwaarden. Binnenkort starten we in de groepen met de kernwaarde ‘samenwerken’. We doen dit aan de hand van een passend Bijbelverhaal, een gesprek, een creatieve uitwerking en ‘n opdracht voor school en thuis. Binnenkort wordt u geïnformeerd welke opdracht voor thuis we aan de leerlingen meegeven. Wilt u er thuis ook aandacht aan besteden? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Ouderluistergesprek


Ook dit schooljaar geven we u de gelegenheid informatie over uw zoon/dochter aan de nieuwe leerkracht(en) te komen geven. Graag laten onze collega’s zich door u
informeren over uw kind, zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen. Zij vinden het in ieder geval heel waardevol.

Als u niet de behoefte hebt om aan het begin van het nieuwe schooljaar informatie over uw kind te delen met de leerkracht, dan is dat uiteraard uw keuze. We hebben dit jaar ook maar één avond gepland voor de ouderluistergesprekken.

Dat is donderdag 10 september.
De uitnodiging voor het ouderluistergesprek is dinsdag 1 september via Parro verstuurd. U kunt zelf een gespreksmoment inplannen. Als u voor meerdere kinderen een ouderluistergesprek wilt voeren, kunt u die via Parro na elkaar inplannen. We vragen u ook om, voorafgaand aan het ouderluistergesprek, deze vragenlijst in te vullen. Ook al komt u niet voor het ouderluistergesprek naar school, willen we u wél uitdrukkelijk vragen om deze vragenlijst over uw kind in te vullen. Bij voorbaat dank daarvoor!

Bekijk de vragenlijst

Aanstaande leraren


Ook dit jaar biedt onze school stageplaatsen voor studenten van het Hoornbeeck College en PABO de Driestar. Vanuit het Hoornbeeck College komt er in februari een aantal studenten voor OA (Onderwijs Assistent). Juf Cora Schipper gaat deze studenten begeleiden.

Vanuit PABO de Driestar hopen er dit jaar 5 studenten stage te lopen. Stefanie de Koeijer (P3), Annemarije Blok (P2) en Dianne van Damme (P2) komen op maandag en
dinsdag op onze school werkplekleren. Chantal Moens (P1) op donderdag en vrijdag en Hannah Kesselaar (P3) hoopt er 4 keer in het jaar 2 volle weken te zijn. Deze studenten krijgen begeleiding van de leerkracht die voor de betreffende groep staat én van de schoolopleider (juf Lenneke Jacobse).

Informatieavond groep 3


Op maandagavond 14 september D.v. is er een informatieavond voor ouders van groep 3 leerlingen. De ouders van beide groepen krijgen nog een aparte uitnodiging voor deze avond, maar dan weet u vast dat deze informatieavond er aan komt en kunt u deze avond vrijhouden als u belangstelling hebt.

Informatieavond groep 4/5


Een week later, op maandagavond 21 september D.v. is er voor de ouders van de leerlingen uit de combinatiegroep 4b/5b een informatieavond. Beide
juffen, juf Christine van Driel en juf Kristel Zuidijk, willen dan iets vertellen over het werken in een combinatiegroep.

Telefoonnummer


Wilt u a.u.b. bij een wijziging van uw (mobiele) telefoonnummer dit doorgeven aan onze administratie?! We houden graag uw adresgegevens + telefoonnummers up-to-date, zodat we u, indien nodig, snel kunnen bereiken.

Natuurexcursies


Opnieuw in deze eerste nieuwsbrief een stukje over de natuurexcursies. Helaas gingen de voorjaarexcursies het vorige schooljaar niet door i.v.m. de COVID-19 maatregelen. Hierdoor hebben de groepen 5 t/m 8 vorig schooljaar geen natuurexcursie gehad. Hopelijk gaan de voorjaarsexcursies het komende schooljaar wél door. De
kinderen van groep 3 en 4 hopen in de maand september weer op najaarexcursie te gaan. Dit doen ze in groepjes van 4 á 5 kinderen met een natuurouder. Ze lopen vanuit school met de groep naar het parkje naast de Elimkerk. Groep 3 heeft als thema ‘regenwormen’ en groep 4 ‘slakken’. Alle kinderen krijgen een boekje met allerlei (eenvoudige) opdrachten. Op deze manier proberen we de kinderen verwondering bij te brengen voor Gods schepping. Ook is het voor de kinderen fijn om met andere kinderen in de natuur bezig te zijn. Namens de leerkrachten en natuurouders wil ik hierbij ook vragen om de kinderen oude laarzen/schoenen aan te doen. We hopen dat de kinderen straks kunnen terugkijken op een fijne en goede excursie. Dat ze steeds meer zichzelf zullen verwonderen over de natuur!

Meester Tom Geuze, coördinator natuurexcursies

Oproep vrijwilligershulp


De groep ouders die na elke vakantie een luiscontrole doet, kan nog wat uitbreiding gebruiken. Dat geldt ook voor de ouders die helpen bij ontdekkasteel. Ook kunt u zich nog opgeven voor hulp bij crea in de groepen 7 en 8. Voor beide activiteiten (luiscontrole én crea) kunt u zich aanmelden bij [email protected].

Binnenkort komt er nog een aparte uitnodiging voor het helpen bij ontdekkasteel. Bij voorbaat dank voor uw hulp bij alle vrijwilligersactiviteiten op school!

Verhalenwedstrijd


Aan het eind van vorig schooljaar kregen de leerlingen een uitdaging van de Bibliotheek….
Bedenk een dier, een beroep en een plaats. En schrijf daarover een verhaal, zorg ervoor dat je mooie woorden gebruikt en dat je het verhaal voor je kunt zien. Allemaal tips die de kinderen kregen van Schrijver Peter van Dijk, om een mooi verhaal te schrijven voor de schrijfwedstrijd. 60 Kinderen van de koningin Julianaschool deden mee. In totaal waren er 163 inzendingen.

In de leeftijdscategorie van groep 7 en 8 won Liesbeth Sluiter met haar verhaal over de glazenwasser met hoogtevrees. Op de tweede plaats kwam Emmy Pasveer, ze schreef het verhaal met de titel: “De vergeefse vlucht”. Hopelijk heeft ze verder geschreven want het was een roman in wording!

Bij groep 5 en 6 waren er ook twee winnende verhalen. Over twee zeearenden met een spraakprobleem van Emma Jacobse, ze won daarmee de derde prijs. Marije Kesselaar schreef een spannend verhaal over een haan die op slimme wijze ontsnapte aan de slager. Hiermee verdiende ze de eerste prijs! Wat een schrijftalent op school! Veel creatieve kinderen, want ook andere verhalen waren erg goed geschreven.

Biebjuf Erna

Zendingsproject / adoptie Woord&Daad


Dit schooljaar hopen we weer voor een vast doel zendingsgeld op te halen. Het zendingsgeld wat elke maandagmorgen opgehaald wordt, willen we dit jaar weer gaan besteden aan het land Albanië. In dit land is ongeveer 17% van de bevolking christelijk en daarom is er veel evangelisatiewerk nodig. Albanië heeft een 7-tal evangelisatie-werkers die vanuit de ZGG uitgezonden zijn. We willen in de stad Tepelene een schoolgebouw sponsoren wat beschikbaar gesteld is voor de kinderen van de zendingswerkers. In totaal is daar €1920,- voor nodig. Het 2e doel is de huur sponsoren van het kerkcentrum in Delvinë, waar veel jongerenwerk plaatsvindt. Daar is €3000,- voor nodig. 65% van het zendingsgeld wat opgehaald wordt gaat naar dit project. Daarnaast is 5% van het zendingsgeld bestemd voor de Mbuma-zending en 30% voor Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten. Veel leerlingen nemen trouw hun zendingsgeld mee naar school om zo een steentje bij te dragen aan de verbreiding van Gods Woord. Denkt u de komende tijd er ook weer aan?

Naast het zendingsgeld halen we ook iedere week geld op voor Woord & Daad. Als school ondersteunen wij acht kinderen uit Guatemala, Colombia, Haïti, Ethiopië en Burkina Faso. Het gaat om kinderen uit arme gezinnen die financieel worden ondersteund door Woord & Daad en op deze manier naar school kunnen gaan en de meest
basale levensbehoeften ontvangen. Foto’s van deze kinderen hangen op in de lokalen. Af en toe krijgen we een brief, rapport of foto van hen opgestuurd. We zijn van
plan om dit jaar opnieuw samen met de kinderen ook zelf post op te sturen naar Brenda (8 jaar), Walfer (9 jaar), Shary Sofia (9 jaar), Djeena (10 jaar), Habé Florence (13 jaar), Laetitia (14 jaar), Berket (21 jaar) en Bethlehem (21 jaar). We hopen dat ‘onze’ sponsorkinderen door onze steun niet alleen onderwijs, dagelijks eten, kleding e.d. ontvangen, maar ook in aanraking komen met Gods Woord! Naast deze 8 sponsorkinderen, ondersteunen we ook Joelyn Golla. De meeste ouders zullen het gezin Golla- de Wolf wel kennen vanuit de Elimkerk. Joelyn volgt in India onderwijs op de Hebronschool in het dorp Ooty. Ze verblijft daar intern vanwege de grote afstand tussen thuis en school. Het verblijf op deze school vraagt financiële offers van haar ouders en wij willen hen daarbij graag helpen.