Nieuwsbrief 5 – januari 2021

Het is u vast niet ontgaan dat onze school een nieuw logo heeft. We hebben gekozen voor de vorm van een kleurrijke vlinder waar tegelijk nog enkele andere belangrijke aspecten in zijn verbeeld. Allereerst is er de open Bijbel (gesymboliseerd door de vleugels van de vlinder). Dat is het belangrijkste kenmerk van onze school. Daarnaast is ook de verbondenheid tussen school (blauwe stip) en ouders (rode stip) zichtbaar gemaakt met als doel om samen om de kinderen (gele stip) te staan en zo een veilige plek te bieden. Tot slot verbeeldt het ook dat we gericht zijn op ontwikkeling zoals een rups zich ontwikkelt tot vlinder. 
We hopen dat alles wat het nieuwe logo uitbeeldt ook ervaren mag worden bij alle betrokkenen op onze school. Dan is het een vlinder die al haar kleuren laat schitteren!

Hierbij ontvangt u de vertrouwde nieuwsbrief in ‘een nieuw jasje’.

Zwangerschapsverlof
Meteen na de voorjaarsvakantie hoopt juf Kristel Zuidijk van groep 4b/5b met zwangerschapsverlof te gaan. Dat verlof duurt tot aan de zomervakantie. Zij zal worden vervangen door juf Janneke Polderman, die nu nog les geeft in groep 8a. Omdat juf Janneke twee dagen beschikbaar is, zal ze haar werkzaamheden in groep 8a beëindigen. Meester Coen Bakker zal daarom naast zijn werk in groep 7b ook een dag in groep 8a les gaan geven.
We hebben er alle vertrouwen in dat deze wijziging op een goede manier zal verlopen. We wensen juf Kristel een goed verlof toe en hopen vóór de zomervakantie op verblijdend nieuws. 

Terugkeer na verlof
Na de voorjaarsvakantie keert juf Thea Verwijs weer voor twee dagen per week terug op school. Ze heeft na de geboorte van haar dochter ouderschapsverlof opgenomen. Ze zal tot aan de zomervakantie haar taken als teamleider weer oppakken en ook zal ze een deel van de Plusgroep weer voor haar rekening gaan nemen. We wensen haar een goede ‘herstart’!

Geboren
Op 25 december is bij familie Elenbaas een dochter geboren. Sarah is het zusje van Lisa (7b) en Jacco (2a). Bij familie van Gilst is op 28 december een zoon geboren. Aaron is het broertje van Mathilde (groep 1b). We willen beide gezinnen van harte feliciteren met dit grote geschenk!

Verhuisd
Enkele weken geleden zijn Boaz (8b), Jeanne (6a), Jort Marijs (3a) en Levi (1b) verhuisd. Hun nieuwe adres is Smokkelhoekweg 15, 4421 JH te Kapelle. We hopen dat ze snel gewend zijn aan hun nieuwe woonomgeving.

Afscheid
Met ingang van 1 februari ‘21 neemt Elise Mol (3b) afscheid van onze school. Ze gaat naar de Samuëlschool te Kapelle. We hopen dat ze snel gewend is aan de nieuwe school en wensen haar daar een fijne tijd toe.

Uitslag enquête

Op 19 januari hebben we een vragenlijst onder alle ouders uitgezet met als doel in beeld te brengen hoe ons onderwijs op afstand wordt ervaren. Deze vragenlijst is door 46% van de ouders ingevuld en geeft het volgende beeld:

Vragen en opmerkingen

Heel veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te maken. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen, waarvan geldt dat ze allemaal door tenminste 2 verschillende ouders zijn gemaakt:

 • Grote waardering over hoe de school het onderwijs op afstand heeft georganiseerd. Ga zo door.
 • Door het zicht houden op het werk van de leerlingen en het geven van persoonlijke aandacht door de leerkracht wordt de motivatie versterkt.
 • Idee om een buitenactiviteit voor de leerlingen te organiseren.
 • Wens om aan ouders terugkoppeling te geven hoe het bij de noodopvang is gegaan.
 • Vraag of de informatie die naar leerlingen wordt verstuurd ook naar de ouders verstuurd kan worden.
 • Wens om af en toe minder werk opgeven, zodat iedereen bij kan komen.
 • Idee om zelf bijbelvertellingen met beeld opnemen.
 • Behoefte aan chromebooks voor thuis en voor de opvang.

Conclusies

We mogen dankbaar vaststellen dat er grote tevredenheid is over ons onderwijs op afstand. De leerlingen worden vanuit school op afstand goed ondersteund. We hebben ook stappen gezet om juist meer zicht te krijgen op het welbevinden en het werk van de leerlingen. De meeste ouders vinden de hoeveelheid werk van de leerlingen goed. Sommige leerlingen hebben behoefte aan meer of juist minder werk. Als dat het geval is, bespreek dat met de eigen leerkrachten van de leerlingen.
De ouders vinden dat ze goed worden geïnformeerd. Een paar ouders zouden ook graag dezelfde informatie willen ontvangen als de leerlingen. Toch is bij de vorige periode van afstandsonderwijs gebleken dat veel ouders liever minder dan meer e-mails in hun mailbox krijgen. Daarom gaan we dat niet bij iedereen doen. Laten ouders die wel die behoefte hebben, dat bij de leerkrachten van hun kinderen aangeven.

Een deel van de ouders lukt het niet om hun kinderen een plek te bieden waar ze goed hun werk kunnen doen. Een deel van deze leerlingen zal vermoedelijk ondertussen het schoolwerk maken in de zorggroep van de noodopvang. Als een kind thuis vastloopt en nog geen gebruik maakt van de noodopvang, geef dat dan aan bij de eigen leerkracht.

Een aanzienlijk deel van de kinderen maakt gebruik van de noodopvang. We vangen 80 verschillende leerlingen één of meerdere dagen per week op. Deze zijn verdeeld over 4 verschillende opvanggroepen. Sommige ouders die daar gebruik van maken, hebben wel een onjuiste verwachting van de noodopvang. Ze verwachten dat hun kinderen daar les krijgen. Dat is niet het geval. Dat zou ook niet kunnen, want in iedere groep zitten leerlingen van verschillende groepen die allemaal andere taken hebben opgekregen. We bieden bij de noodopvang kinderen een plek waar ze onder toezicht hun schoolwerk kunnen doen. Het zal ook duidelijk zijn dat het niet haalbaar is om naar alle ouders van de leerlingen dagelijks een terugkoppeling te geven hoe het bij de noodopvang is gegaan.

Hoewel we een groot deel van onze chromebooks aan gezinnen hebben uitgeleend, beschikt toch niet iedereen over voldoende computers. Dat geldt ook voor de noodopvang. Met zoveel kinderen, hebben we niet voor iedere leerling een chromebook ter beschikking. Tegelijk hebben we wel oplossingen gevonden om leerlingen deel te laten nemen aan de live-contactmomenten met de klas. Ook hebben we ondertussen nieuwe chromebooks besteld. We hopen deze tijdig binnen te hebben.

Als school hebben we ook contact gezocht met de gemeente Borsele om een buitenactiviteit te organiseren voor de leerlingen. Dat gaan ze op heel korte termijn doen. Verderop in deze brief leest u hier meer over.

Tot slot, op vrijdag 22 januari ‘21 heeft onze school ook bezoek gehad van de inspectie van het onderwijs, die graag wilde zien hoe wij aan afstandsonderwijs inhoud geven. De inspecteur was bijzonder onder de indruk hoe we ons onderwijs op afstand inhoudelijk en organisatorisch hebben vormgegeven. We zijn blij met die waardering, die ook onderstreept wordt door de uitkomsten van deze enquête. 

Op woensdagmiddag 3 februari wordt er op het schoolplein van onze school een buitenactiviteit georganiseerd voor de leerlingen van onze school, door medewerkers van Bons. In deze periode zitten veel kinderen thuis om hun schoolwerk te maken. We vinden het daarom een prima initiatief van de gemeente Borsele om onze leerlingen lekker actief bezig te houden met buitenspelen. Ik zou zeggen: Meld uw kind aan! Dat kan via de site van Bons. Er wordt in 3 groepen gespeeld:

  

Van 14.00 – 14.45 uur blok 1 (groep 3 en 4)

Van 15.00 – 15.45 uur blok 2 (groep 5 en 6)

Van 16.00 – 16.45 uur blok 3 (groep 7 en 8)

De ouderavond/ledenvergadering, die gepland stond op donderdag 4 februari, gaat vooralsnog niet door, vanwege de nu geldende beperkingen. Het is nu nog niet bekend wanneer de ouderavond/ledenvergadering dan wel gehouden wordt. Zodra daar meer over bekend is, brengen we u op de hoogte.

De Informatieavond voor nieuwe ouders gaat eveneens niet door op de datum die daarvoor gepland stond. Dat was 8 februari. Die bijeenkomst is verzet naar maandag 8 maart. We hopen dat we dan wél alle nieuwe ouders in school kunnen verwelkomen. We vinden het belangrijk om ouders die onze school nog niet kennen, te vertellen waar we als school voor staan en op welke manier we ons onderwijs vormgeven. Tegelijkertijd willen we ook kenbaar maken wat de ouders van de school mogen verwachten en welke verwachtingen de school heeft aan de ouders. Vanzelfsprekend is er tijdens deze avond alle ruimte om vragen te stellen.
De avond wordt in het schoolgebouw gehouden en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is er inloop en tijd voor een kopje koffie of thee.

In de komende weken is er weer gelegenheid om nieuwe leerlingen aan te melden voor het nieuwe schooljaar. Van de meeste toekomstige leerlingen zijn de geboortedata bij ons bekend. Ouders van die leerlingen krijgen bericht om hun kind aan te melden. Als u vóór 1 maart nog geen informatie van ons ontvangen hebt met betrekking tot de aanmelding van uw zoon of dochter, kunt u contact opnemen met de school. Dan kunnen we de betreffende informatie alsnog verstrekken.

Voor het eerst staat de nieuwsbrief op de website van onze school, die recent helemaal is vernieuwd. Als het goed is kreeg u een link toegestuurd waarmee u naar de algemene nieuwsbrief op de website werd geleid. We hopen dat u ook op deze manier kennis kunt nemen van het schoolnieuws. Zoals we gewend waren, willen we u maandelijks op de hoogte blijven houden van allerlei ontwikkelingen in het onderwijs op onze school en van diverse activiteiten die worden georganiseerd voor uw kind(eren) en onze leerlingen. 

De komende periode worden de adviezen voor het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8 voorbereid. Deze adviezen worden met de ouders besproken tijdens 15-minuten gesprekken die plaatsvinden op donderdag 4 maart en dinsdag 9 maart. Deze gesprekken vallen samen met de 10-minutengesprekken van de groepen 1 t/m 7. Voor de gesprekken van groep 8 zijn dus 15 minuten ingepland. Daarvoor krijgen de ouders van leerlingen uit groep 8 via Parro een uitnodiging. U kunt zelf een moment inplannen.

Vanwege de schoolsluiting wordt het afnamemoment van de LOVS-toetsen (januari) verzet naar later datum. We volgen daarin het advies van het Ministerie van onderwijs en de richtlijnen vanuit het landelijk samenwerkingsverband Berséba.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda