Aanmelden leerling

In februari is er jaarlijks een informatiebijeenkomst voor alle ouders die voor het nieuwe schooljaar een leerling aan willen melden voor groep 1. Voor nieuwe ouders is deze informatiebijeenkomst tegelijkertijd een eerste kennismaking met de school.
Met alle ouders die tussentijds een leerling op school willen aanmelden, wordt een kennismakingsgesprek gevoerd.
Aanmelding vindt plaats door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier, wat u tijdens de informatiebijeenkomst of na afloop van een kennismakingsgesprek meekrijgt.
Voor ouders die zich eerst willen oriënteren, is er ook de mogelijkheid een informatief gesprek aan te vragen met de directeur.

  Geboortedatum van uw kind:


  Gezinssituatie

  Is er sprake van een bijzondere situatie?
  Denk hierbij o.a. aan een verstandelijke en/of lichamelijke handicap; adoptie,- of pleegkind

  Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden?
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overleden ouder of overleden ouders, echtscheiding van de ouders of bijzonderheden bij andere kinderen (een handicap bijvoorbeeld) die invloed kunnen hebben op uw kind dat u nu aanmeldt.

  Heeft uw kind (een) ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt?
  Met welke stressvolle gebeurtenis(sen), die van invloed zijn geweest op uw kind, moeten we rekening houden?

  Welke rol speelt de godsdienst in het gezinsleven?
  Denk hierbij aan kerkelijke betrokkenheid, lezen met de kinderen uit de (kinder)bijbel, gesprekken over godsdienstige onderwerpen, enz.  Gezondheid van uw kind

  Lijdt (leed) uw kind aan een bepaalde ziekte? Zo ja, welke?
  Opmerking: Hier worden geen kinderziekten bedoeld.

  Gebruikt(e) uw kind medicijnen? Zo ja, welke?

  Gebruikt(e) uw kind een dieet of heeft uw kind allergieën? Zo ja, welk?

  Is er bij uw kind sprake (geweest) van:

  • gehoorproblemen
  • gezichtsproblemen
  • ziekenhuisopname
  • een ongeluk met lichamelijk letsel
  • andere problemen

  Is uw kind onder behandeling van een specialist? Zo ja, welke?
  Denkt u bijv. aan een KNO-arts, oogarts, kinderarts, fysiotherapeut, logopedist of psychiater/pedagoog.  Vroege ontwikkeling van uw kind

  Zijn er bijzonderheden geweest tijdens de zwangerschap of bij de geboorte? Zo ja, welke?

  Hoe is de motorische ontwikkeling verlopen?

  • Denk aan zitten, staan, lopen.
  • Kan uw kind zich zelfstandig aan- en uitkleden?
  • Heeft uw kind interesse in kleuren, knippen en plakken?

  Hoe is de cognitieve ontwikkeling verlopen?

  • Zijn er bijzonderheden te vertellen over de taal/spraakontwikkeling van uw kind? Zo ja, welke?
  • Kan uw kind woorden goed uitspreken?
  • Spreekt uw kind in goede verstaanbare zinnen?
  • Kan uw kind goed dingen onthouden?
  • Taalbegrip: begrijpt uw kind wat er gezegd wordt en voert het een opdracht juist uit?
  • Wat vindt u van de woordenschat van uw kind ten opzichte van andere kinderen van dezelfde leeftijd?
  • Komt er in de familie dyslexie/taalproblematiek voor?
  • Komt er in de familie dyscalculie/rekenproblematiek voor?

  Is uw kind overdag zindelijk?

  Heeft uw kind de peuterspeelzaal bezocht? Zo ja, welke? Hoe waren daar de ervaringen?
  Denk aan samenspel met andere kinderen en het maken van de opdrachtjes.

  Verwachtingen
  Wat vindt uw kind ervan om naar school te gaan? Heeft het bepaalde verwachtingen?  Sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind

  Hoe is de persoonlijkheid van uw kind?
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan kenmerken als rustig, druk, gehoorzaam, aanhankelijk, teruggetrokken, spontaan of (faal)angstig. Zijn er in het onderstaande lijstje eigenschappen die u van toepassing vindt op uw kind? Zo ja, welke? Gevoelig, zorgzaam, kan zich verplaatsen in een ander, onderzoekend, opmerkzaam, betrokken, initiatiefrijk, fantasierijk, groot voorstellingsvermogen, gevoel voor humor, doorzettingsvermogen, creatief en/of perfectionistisch.

  Hoe zijn de contacten van uw kind met volwassenen en kinderen?

  • Hoe is het contact dat u als ouders met uw kind hebt?
  • Hoe is het contact dat uw kind heeft met andere kinderen en/of volwassenen?

  Hoe is het spelgedrag van uw kind?

  • Speelt uw kind overwegend met leeftijdsgenoten, jongere of oudere kinderen?
  • Speelt uw kind gedurende een langere tijd achtereen?
  • Kan uw kind in het spel zelf dingen verzinnen en uitspelen of heeft het hierbij hulp nodig?

  Hoe is de werkhouding van uw kind?

  • Kan uw kind ergens geconcentreerd mee bezig zijn? Zo ja, hoe lang?
  • Kan uw kind zelfstandig ergens mee bezig zijn?

  Hoe zijn de interesses van uw kind t.o.v de wereld om hem heen?

  • Is uw kind geïnteresseerd in de dingen die om hem/haar heen gebeuren? Waaraan merkt u dat? (Stelt hij/zij bijv. veel waarom-vragen, heeft hij/zij een ruime belangstelling of observeert hij/zij veel?)
  • Houdt uw kind van voorlezen en/of prentenboeken bekijken?
  • Is uw kind al bezig met tellen en cijfers?
  • Welke interesses heeft uw kind? Wat doet hij/zij graag? (Denkt u hierbij bijv. aan knutselen, buiten spelen, helpen in de huishouding of in de tuin, aandacht voor de natuur of interesse in muziek.

  Is uw kind geïnteresseerd in de volgende vormen van spel? En welke spellen doet uw kind dan?

  • spelletjes zoals lotto's en puzzels
  • bouwen met constructiemateriaal
  • voorbeelden nabouwen
  • gezelschapsspelletjes
  • denkspelletjes
  • rollenspel

  Heeft uw kind nog andere specifieke interesses? Zo ja, welke?  Overige vragen

  Waar moet de toekomstige leerkracht rekening mee houden? Wat is moeilijk of lastig voor uw kind?

  Wat denkt u dat uw kind op school het meest nodig heeft en wat kan de leerkracht daarin betekenen?

  Zijn er eventuele andere bijzonderheden die belangrijk zijn om te vermelden? Zo ja, welke?
  Bedoeld worden hier punten/zaken die in het bovenstaande nog niet aan de orde zijn geweest.

  Wilt u een mondelinge toelichting geven op de vragenlijst?