Nieuwsbrief 6 - februari 2024

Algemeen nieuwsbericht

Vorige week woensdag is bij juf Kristel en Joost een zoon geboren. Juda is ook het broertje van Sem (gr 2b). Van harte gefeliciteerd met dit grote geschenk!

In groep 7/8 hebben we juf Marjolein Zuidweg verwelkomd. Zij hoopt haar LIO-stage in deze groep te doen en zo haar studie af te ronden. In de ochtenden neemt zij groep 8 voor haar rekening en in de middagen komt het groep 7-deel erbij.

9 februari hoopt juf Dianne te trouwen met Peter Hoogesteger. U bent van harte uitgenodigd voor de dienst, die deze dag om 13.45uur begint in de Elimkerk. We wensen dit bruidspaar de zegen van de Heere toe in hun huwelijk!

 • Bij de familie Zuijdweg is een dochtertje geboren, Liz. Zij is het zusje van Marit (7/8) en Elmy (6b)
 • Bij de familie Marijs is er een zoontje geboren. Juda is het broertje van Jort (6a) en Levi (3b). Er zijn wel zorgen rondom dit kindje. Wilt u dat ook meenemen in uw gebed?

Verder wensen we beide ouderparen Gods zegen toe in de opvoeding. 

Vanuit het personeel en de ouders is het punt aangedragen dat steeds meer moeders hun kinderen brengen/halen in een broek. Omdat dit kleding is die niet past bij de identiteit van onze school, vragen wij u om hierin uw verantwoordelijkheid te nemen.
Afgelopen jaar hebben we als IR weer mee mogen denken over de zaken rondom de identiteit van onze school. We hebben veel goede gesprekken gehad met de directie, het personeel en de ouders. Ook in de komende periode hopen we samen met directie, personeel en ouders te werken aan een vertrouwd klimaat voor onze leerlingen.

Net als twee jaar geleden wordt er weer een identiteitsweek georganiseerd. In de identiteitsweek hopen we als reformatorische basisscholen van Zeeland, het Calvijn College, kerken en gezinnen ons te bezinnen op een belangrijk onderwerp.
Deze keer is het thema ‘Leven in de eindtijd’ en zal de identiteitsweek plaatsvinden in de week van 18 februari.
De Zeeuwse voorbereidingsgroep heeft voor de leerkrachten mooie en bruikbare informatie samengesteld.
Verder is er voor alle scholen de mogelijkheid om een vijgenboom te bestellen en deze ergens op het schoolterrein te planten, als concreet symbool dat kinderen en medewerkers kan herinneren aan deze identiteitsweek, aansluitend ook bij het Bijbelgedeelte dat centraal staat (Luk. 21:29-31).
Daar willen we graag aan meedoen. We zullen dus een gezamenlijk moment kiezen waarop we met alle groepen de vijgenboom ook gaan planten.

Op woensdag 27 maart willen we een Goede Vrijdag/Paasbijeenkomst houden in de Elimkerk voor de groepen 1 tot en met 8. Houdt u deze avond alvast vrij, zodat we samen dit heilsfeit kunnen herdenken en vieren? De avond zal rond 19:00u beginnen en tot ongeveer 20:15 uur duren. De komende tijd zullen de groepen liederen en teksten leren, die u zult horen op die avond. We hopen u allen te mogen ontmoeten op deze avond. De kinderen zijn de dag erna vrij.

De contactavonden rondom het rapport staan dit jaar gepland op donderdag 29 februari en dinsdag 5 maart. Deze contactavonden zijn bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7. 

Hierbij weer een lekker recept van de gemeente Borsele binnen de campagne ‘Trommel zonder Rommel.’

Dit schooljaar wordt er een extra BONS-activiteit georganiseerd voor leerlingen uit groep 5-8. Samen mountainbiken! Hier vindt u meer informatie. Er is beperkt plaats beschikbaar, dus wees er snel bij.  

Door Vince van Sluijs (2a) is er nog €27,13 opgehaald voor Woord en Daad.

Er zijn verschillende manieren om advies in te winnen bij opvoedingsvragen. U kunt terecht bij Jantine Jumelet van het Centrum Jeugd en Gezin of bij onze intern begeleiders.
Het is nu ook mogelijk om anoniem advies te vragen via een chat. In deze flyer vindt u er meer informatie over. 

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 5 - januari 2024

Algemeen nieuwsbericht

Wij wensen u allemaal Gods zegen in dit nieuwe jaar! We weten niet wat 2024 ons zal brengen op school en in de gezinnen. Wat een zegen als we alles van de onbekende toekomst mogen leggen in de hand van de Heere. Dat we dan ook onze ogen verwachtingsvol mogen opheffen naar omhoog en belijden: ‘Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps. 121)’.

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van meester Peter Gunst. We wensen hem een goede start in Goes. De derde week na de vakantie hoopt juf Marjolein in groep 7/8 te starten. Juf Marjolein zal haar taken doen als leraar in opleiding en zal tot aan de zomervakantie aan deze groep verbonden blijven. De eerste twee weken na de kerstvakantie hopen we intern de vervanging voor deze groep op te pakken door leerkrachten die ervaring hebben in groep 8. In groep 8a was er een vacature die ontstond doordat juf Corma het teamleiderschap op gaat pakken. Juf Ingrid Dingemanse hoopt de donderdagen voor groep 8a te gaan en om de week ook op woensdag. De woensdagen die overblijven neemt juf Corma voor haar rekening.
We vragen blijvend uw medeleven en gebed voor juf Dieneke en haar man Teo. Beiden blijven ze zorgen houden rondom hun gezondheid.

In de achterliggende periode werden verschillende gezinnen verblijd met de geboorte van een zoon of dochter.
Geboorte bij familie De Nood op 10 december 2023. Sofie is het zusje van Thijs(5a), Noraly(4a) en Merith(1a).
Ook een geboorte bij familie Taal op 13 december 2023. Tom is het broertje van Ryan(5b), Evy(3c) en Yipp(1a).
We wensen hun Gods onmisbare zegen toe bij de opvoeding.

De kijkmorgen was dit jaar gepland op woensdag 31 januari ‘24. Op deze dag is ook het Symposium Jonge Kind gepland waar de leerkrachten van de groepen 1 en 2 naar toe hopen te gaan. Om die reden is de kijkmorgen verzet naar 20 maart ‘24.

Op donderdag 11 januari hopen wij op onze school een media-avond te organiseren onder leiding van dhr. Flip Quist. Deze avond is bedoeld voor de leerlingen van groep 7, samen met hun ouders. Het belooft zeker een interessante en vooral leerzame avond te worden.
De avond begint om 19.30 uur.
Het doel van deze avond: 

 • Bewustwording van gebruik van de beeldcultuur via moderne media (in onderwijs en privésituatie)
 • Aanreiken Bijbels genormeerde richtlijnen op vragen rond deze ontwikkelingen.
 • Ontwikkelen van normbesef en blijvend appèl op het geweten bij het omgaan met moderne media.

Verder zal er deze avond ruimte zijn voor gesprek met uw kind over dit onderwerp, is er een gedeelte alleen voor ouders en denken de leerlingen ook in groepjes na over dit onderwerp.
Gezien het belang van dit onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben, rekenen we op uw komst! 

Vanaf januari is kinderoefentherapeut Mirna van Voorthuijsen elke donderdagmiddag op onze school. Via Intraverte begeleidt zij kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Voorbeelden van hulpvragen en verdere informatie vindt u in deze brief.
Mocht u twijfelen of uw zoon of dochter ondersteuning zou kunnen gebruiken, dan kunt u altijd overleggen met Mirna of de leerkracht/intern begeleider.

Op dinsdagavond 6 februari is er een informatieavond voor nieuwe ouders.
Alle bij ons bekende nieuwe ouders krijgen in de tweede week van januari een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond. Het kan zijn dat er ouders zijn die interesse hebben in onze school, maar waarvan we geen gegevens hebben. Als u zulke ouders kent, laat het ons dan z.s.m. weten. Dan krijgen zij ook een uitnodiging.

De adviesgesprekken met ouders van de leerlingen van groep 8 zijn achter de rug. Het was fijn om samen met hen na te denken over de best passende plek voor hun kind. Nu rest de Doorstroomtoets nog. Dit is de nieuwe toets die in de plaats van de Eindtoets is gekomen en een hulpmiddel bij het schooladvies. Deze is dus niet onbelangrijk. Als het goed is bevestigt deze toets het door de school gegeven  advies. Mocht het voor verrassingen zorgen en komt er na de Doorstroomtoets een ander advies uit dan de school heeft gegeven, dan nemen de leerkrachten van groep 8 contact met de desbetreffende ouders op.
De afname van de Doorstroomtoets is gepland op de ochtenden van 29 en 30 januari ‘24. Op 15 maart ‘24 ontvangen we daarvan de uitslag en delen deze met de ouders. Vervolgens hebben we tot 23 maart ‘24 de tijd om het advies te heroverwegen. Dit kan alleen wanneer het advies naar aanleiding van de uitslag hoger uitvalt dan het advies dat de school heeft gegeven.
Verder wijzen we u nogmaals op de aanmeldperiode voor het Voortgezet Onderwijs, die loopt van 25 tot 31 maart ‘24. We informeren u te zijner tijd over hoe deze aanmelding in zijn werk gaat.   

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 4 - december 2023

Algemeen nieuwsbericht

Richting het einde van het jaar is het altijd goed om terug te blikken. Wat hebben we veel gekregen van de Heere! We mochten in een bijeenkomst in de kerk gedenken dat onze school 100 jaar bestaat. De projectweken en reünie zijn in de achterliggende tijd druk bezocht en wat waren er mooie ontmoetingen. Ook van deze plaats: hartelijk dank voor alle inzet die u als (groot)ouders hebt gegeven rondom deze weken. Ook de belangstelling in deze achterliggende tijd gaat de boeken in als een warme herinnering. In deze tijd mogen we ook verwachten en hierbij denken aan de ‘grote gave’ waar Paulus over schrijft: de Vader gaf Zijn Zoon om op deze aarde het grote offer te brengen, zodat zondaren verlost kunnen worden en terug kunnen keren naar de Vader.

Profetie van Jesaja, door Nel Benschop

Er wordt een kind geboren:
God Zelf zal met ons zijn;
Hij zoekt wat is verloren
Hij zal een Raadsman zijn.

Het kind dat eens zal komen,
dat met de duivel spot
en onder ons komt wonen,
dat is de Sterke God.

Het kind van Gods behagen
zal komen op Zijn tijd;
het zal de Godsnaam dragen;
Vader der eeuwigheid.

Het kind dat al ons lijden
eens op zijn schouders torst
en dat ons komt bevrijden,
dat is de Vredevorst.

Groot zal Gods heerschappij zijn
in ‘t rijk, door Hem gesticht;
Zijn volk zal eeuwig vrij zijn
en leven in Zijn licht!

Allen hele goede, gezegende dagen gewenst en alvast een goede Kerstvakantie!

Er lopen momenteel twee vacatures op onze school. De ene vacature is voor IB-er onderbouw en we zoeken collega’s voor groep 8. Wilt u dit ook meenemen in uw gebed?

De familie van Luik is vorige week vertrokken naar Ecuador. In de groepen hebben Gideon, Thirza en Ruth afscheid genomen van klasgenoten en vrienden/vriendinnen. Afscheid nemen is altijd pijnlijk, maar ze hebben er lang naartoe geleefd. De familie is ondertussen veilig aangekomen in Quito en de kinderen zijn ondertussen gestart op een lokale school.

De opbrengst van de projectweken was bestemd voor Woord&Daad. Het totaal komt uit op €3459,60.
Wat een prachtige opbrengst! Hartelijk dank hiervoor.

Ook de leerlingen uit groep 2a zijn bezig geweest met het ophalen van geld voor Woord & Daad:
Lyse Lot van Vliet – €12,70
Frans den Dikken – €8,40
Eliza Nieuwenhuize – €6,00
Amy v/d Ree & Jenthe Bakker – €22,05
Lindert Looij – €7,90
Jesse de Kok – €13,35
Nick Minnaard – €7,30
Het totaal dat opgehaald is €77,50. Heel hartelijk bedankt voor het ophalen hiervan!

Tegelijkertijd herinneren we u aan de manier waarop u kunt bijdragen aan de Zending en projecten van Woord&Daad waarvoor we als school zorg willen dragen. De kinderen nemen niet meer op maandag geld mee voor in het zendingspotje, maar u kunt eenmalig een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0328 3037 55 t.n.v. VCPOZ ‘s-Gravenpolder o.v.v. Goede doelen.

Voor de ouders en kinderen van groep 7 is er op 11 januari een media-avond. Hierover volgt via Parro en de volgende nieuwsbrief verdere informatie. Noteert u vast de avond in de agenda?

Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de Koningin Julianaschool is er een jubileummagazine verschenen. Oud-leerlingen en belangstellenden die nog graag zo’n magazine willen hebben, kunnen er één op school ophalen of aanvragen bij Sjako Flipse via de mail [email protected] of door even te bellen naar 0113-312657. Er zijn nog heel wat gratis exemplaren beschikbaar. 

Bij deze herinneren we u aan het kiezen van een kerstboek voor uw kind(eren). Tot zaterdag 2 december kunt u uw voorkeur voor een boek doorgeven. Fijn dat er al zoveel aanmeldingen binnen zijn! Meer informatie vindt u in Parro. 

Tijdens de kijkmiddag en -avond en de reünie was de dorpsfilm van ‘s-Gravenpolder van 1964 te zien. Mocht u deze zelf willen hebben, kunt u deze op usb kopen voor €7,50. U kunt een mail sturen naar [email protected] om deze op te vragen.   

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 3 - november 2023

Algemeen nieuwsbericht

In de achterliggende periode is de vacature van teamleider bovenbouw weer vervuld. We hebben juf Corma van Setten benoemd die vanaf januari ‘24 die rol op zich gaat nemen en de daarbij behorende taken zal gaan vervullen. We feliciteren haar met deze benoeming en hebben het volle vertrouwen dat zij daar een goede invulling aan zal geven.
Tegelijk betekent dit wel dat in groep 8a een vacature ontstaat voor 1½ dag.
Met ingang van januari ‘24 zal meester Peter Gunst zijn werkzaamheden op onze school gaan beëindigen. Hij heeft namelijk een benoeming aanvaard op de Koelmanschool in Goes. Hij gaf aan dat ze op die school al een langere tijd tobben met een onvervulde vacature in groep 8 en omdat hij zelf ook in Goes woont, voelde hij zich zodanig aangetrokken dat hij gesolliciteerd heeft en vervolgens ook benoemd is. We feliciteren hem met deze benoeming en hopen dat hij daar gauw gewend is.
Dat betekent wel dat we binnenkort op onze school een ervaren leerkracht kwijtraken en dat daarmee ook een vacature voor 4 dagen ontstaat in groep 7/8b.

Bij onze stagemeester Johan Schrier werd een dochtertje geboren: Lotte! Op het moment van schrijven is ze nog in het ziekenhuis. Hopelijk groeit ze verder goed en mag ze snel naar huis. Gefeliciteerd en Gods zegen bij de opvoeding van dit meisje. Lotte is het zusje van Noa (Elorah).

Op 1 november is er bij de familie De Korne een zoon geboren. Steven is het broertje van Laurens (3c). Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding. 

Zoals u wellicht weet wordt het gezin van Gideon (7b/8b), Thirza (6a) en Ruth (4a) Van Luik namens de ZGG uitgezonden naar Ecuador. Dinsdagavond 21 november is er om 19.30 een uitzenddienst in de Elimkerk. Wellicht zijn er veel kinderen die deze dienst bij zullen wonen. We geven deze kinderen de gelegenheid om woensdagmorgen 22 november wat langer uit te slapen en dus later naar school te komen. Als kinderen daar gebruik van maken, worden ze om 9.30 uur verwacht. De leerkrachten geven die ochtend les volgens het gewone programma. Geeft u het vooraf aan hen door als uw zoon of dochter later naar school komt?
Voor Gideon, Thirza en Ruth betekent dit ook dat zij afscheid nemen van hun klas. We wensen hen een goede reis naar Ecuador en Gods zegen in de toekomst!

Op donderdag 23 november en op dinsdag 28 november zijn de contactavonden.
Beide contactavonden zijn met name bedoeld om u te informeren over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). We baseren die informatie op datgene wat we observeren in de klas, op de analyse van een observatie- en signaleringsinstrument (Leerlijnen in groep 1-2 en ZIEN+ in groep 3-8), op een sociogram en op de leerlingvragenlijsten in groep 6-8. Deze instrumenten gebruiken we om meer inzicht te krijgen in het gedrag en het welbevinden van de kinderen.

Op 9 november ontvangen gezinnen met meerdere kinderen op school een uitnodiging via Parro. De gezinnen met 1 kind op school ontvangen deze op 13 november. U kunt zelf één of meer tijdstippen inplannen. Dit kan tot uiterlijk maandag 20 november. Dan sluit het rooster voor de contactavonden. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mail naar: [email protected] We hopen dat als er sprake is van scheiding in het gezin, de ouders samen op één moment kunnen komen. Zo kunnen we elkaar aanvullen in gesprek. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt u dan contact op met de leerkracht. Deze kan dan handmatig een ander extra moment plannen.

Wat hebben we een bijzondere herdenkingsbijeenkomst gehad in de kerk! We mochten de Heere samen danken voor Zijn trouw over al die 100 jaar en Zijn zegen vragen voor de tijd die komt! Hierbij nog een keer de uitnodiging voor de komende projectmiddag / avond en de reünie!Groep 1b versiert de taart, want de school is 100 jaar!

Voor de kerstvakantie krijgen alle kinderen van de school een boek. Om hiervoor een keuze te maken krijgt u in de komende weken via Parro verdere informatie.

In de week voor de herfstvakantie hebben we u een bericht gestuurd over het overblijven. Daar zijn enkele reacties op gekomen, waarvoor dank! Via deze nieuwsbrief brengen we het onderwerp nog eens onder uw aandacht. 

Op een gemiddelde schooldag blijven er tussen de middag ongeveer honderd kinderen over op school. Om verschillende redenen zijn ouders en kinderen hier erg mee geholpen. Als school faciliteren we het overblijven graag. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Op dit moment hebben we een tekort aan hulp bij het overblijven. Leerkrachten vullen nu regelmatig gaten in het bestaande overblijfrooster op. Dat is niet wenselijk, zij hebben hun pauze nodig om op te laden en zich klaar te maken voor het middagprogramma. Het zou ook niet nodig moeten zijn, aangezien overblijven een taak van de ouders is.

Het tekort aan hulp loopt op nu we de overblijvers van groep 3 en 4 gaan splitsen. De groep is namelijk te groot geworden voor een klaslokaal. Dit betekent concreet dat we structureel extra hulp nodig hebben. Ook voor de overblijvers van groep 7 en 8 zoeken we extra hulp.
Daarom de volgende vraag: kunt u ons helpen door te starten als overblijfouder? Als u al overblijfouder bent, helpt u ons door uw beschikbaarheid uit te breiden.
Aanmelden kan door te mailen naar juf Annelien: [email protected].
Laten we samen zorgen voor een sluitend overblijfrooster zodat het overblijven voortgang kan hebben. 

We zoeken nog een een paar ouders die versterking willen bieden bij de luizencontrole. Qua tijdsinvestering gaat het om iedere maandagmiddag na een vakantie. Wilt u zich hiervoor opgeven, dan kan dat door contact op te nemen met juf Cora: [email protected]

Alvast hartelijk dank!

Elk cursusjaar kiezen we ervoor om één heilsfeit in de kerk te vieren met heel de school en u als ouders en belangstellenden. Dit jaar zou dat de Kerstviering worden. Omdat we deze maand al een herdenkingsbijeenkomst hebben gehad in de kerk, we u ook weer hopen te ontmoeten bij de projectavond en de reünie, kiezen we ervoor om op een later moment de gezamenlijke viering te plannen. Dat betekent dat we dit jaar niet de Kerstviering in de kerk organiseren, maar dat we samen stil zullen staan in de gezamenlijke viering bij Pasen.

Op donderdagavond 7 december is er voor de ouders van groep 8 een informatieavond gepland. Deze avond heeft als doel om u als ouder te informeren over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Op deze avond krijgt u antwoord op vragen als: Welke rol speel ik als ouder in het advies? Hoe baseert de basisschool haar advies? Hoe moet ik mijn kind aanmelden voor het VO? Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij mij als ouder, welke bij de leerkracht en welke bij het VO? Via Parro wordt u als ouder van een leerling in groep 8 hierover verder geïnformeerd. 

Wat is er weer veel geleerd van en bij de eerste serie talentenmiddagen. Hierbij wat foto’s:

Naar bouwbedrijf Schrijver

Niet alleen kijken, maar ook zelf bouwen! Zie ook dit bericht! 

Groente en fruit proeven en smaken. Met deze uitkomsten gingen de kinderen gedichten maken.

Ontwerp je eigen land, met kaart, vlag en uitgewerkte details.

Zoekt u nog een nieuw, gezond én heerlijk recept voor in de (lunch)trommel van uw kind? In deze bijlage vindt u een recept van ‘Trommel zonder Rommel’ van november.  Deze wordt o.m. samengesteld door Borsele Beweegt.

In de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 staat: ‘Kinderen moeten gelijke kansen hebben in het onderwijs en de samenleving, zij mogen niet de dupe zijn van de financiële problemen thuis.’

Vanuit BONS worden er betaalbare, leuke, uitdagende en leerzame activiteiten voor kinderen van groep één tot en met acht georganiseerd. De kosten bedragen € 1,50 per activiteit per middag. De financiële bijdrage kan voor minimagezinnen een drempel vormen om kinderen deel te laten nemen. Tot nu toe kan hiervoor een aanvraag bij het declaratiefonds ingediend worden. Dit werkt echter drempelverhogend om kinderen uit minimagezinnen deel te laten nemen. Om deelname van kinderen uit minimagezinnen te stimuleren worden de BONS-activiteiten gratis voor deze kinderen. Zie hiervoor ook deze flyer.

Ouders die uitkeringsafhankelijk zijn hebben deze brief gekregen. Er zijn ook gezinnen die niet geregistreerd staan bij WIZ (Werk, Inkomen, Zorg), maar wel in armoede/schulden leven. De gemeente heeft niet inzichtelijk om welke gezinnen dat gaat, dus daarom wordt deze brief via deze nieuwsbrief nu onder alle ouders verspreid.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 2 - oktober 2023

Algemeen nieuwsbericht

Juf Dieneke van Middelkoop kan gelukkig weer verschillende taken oppakken binnen de school en is gestart met het geven van SoVa-trainingen. Het lukt nog niet haar taken in de groep op te pakken. Bovendien wacht nog een operatie in oktober, waardoor ze vervolgens naar verwachting weer enkele weken thuis zal zijn. We wensen haar een voorspoedig verder herstel! Gelukkig hebben we een vaste vervanger in de persoon van juf Lisa Dingemanse.
Ook Juf Cornellie Huissen is weer zover hersteld dat ze met haar werkzaamheden gestart is. We zijn blij dat ze komende week weer volledig haar taken zal kunnen doen.
Al eerder hebt u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat juf Thea van Belzen afscheid van ons neemt. Zij gaat haar loopbaan verder vervolgen op de scholengroep Lithora. Woensdag 18 oktober is haar laatste werkdag bij ons op school. We gaan haar missen als betrokken collega en juf en wensen haar veel zegen!
Onze managementassistent Renske Jansen heeft gemerkt hoe mooi het is om iets voor de leerlingen te kunnen betekenen. Daarom is zij gestart met de opleiding van onderwijsassistent en is met ingang van 1 oktober naast haar managementtaken werkzaam op onze school als onderwijsassistent in opleiding. We wensen haar veel succes bij deze nieuwe taak!

Beste ouders,

Via dit bericht in de Nieuwsbrief wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de vele goede wensen en waarderende woorden die ik kreeg bij mijn afscheid van de Koningin Julianaschool. Het is geen eigen verdienste dat ik zoveel jaren het werk kon doen op onze school. De Heere gaf daarvoor de kracht en de wijsheid.
Diverse kaartjes kwamen van gezinnen, waarvan ik aan zowel ouders als kinderen lesgegeven heb. Bij het lezen van die kaartjes, kwamen er heel wat herinneringen boven.
Velen van jullie wensen mij en Ria Gods zegen toe. Een mooie wens waarvan wij hopen dat die in vervulling gaat, want de zegen van de Heere maakt rijk (Spr. 10:22).

Tegelijkertijd wil ik jullie ook hartelijk dankzeggen voor het meeleven rondom mijn ziekenhuisopname. In de zomervakantie moest ik onverwacht een buikoperatie ondergaan, waarbij een deel van de dikke darm is verwijderd. Gelukkig bleek achteraf dat er een goedaardige poliep in de darm zat, zodat er geen nabehandelingen nodig zijn.
Ik had me een ander begin van de pensioentijd voorgesteld, maar toch ….. de Heere is goed voor mij. Met David mag ik wel zeggen: ‘Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden’ (Ps. 103:2).

Met hartelijke groet,
Sjako Flipse

Beste ouders en kinderen,

Bij mijn afscheid van de Kon. Julianaschool heb ik veel kaarten en attenties gekregen. Hartelijk dank daarvoor! Het doet me heel goed.
30 jaar heb ik bij jullie mogen werken. De Heere heeft veel gegeven. Mooie herinneringen blijven over.
Bedankt voor het vertrouwen en de hartelijkheid in al die jaren.
Het ga jullie goed!

Tot ziens en een vriendelijke groet,
(juf) Francina Wisse

In het gezin Braam is een zoontje geboren! Lowèn is het broertje van Elaine uit groep 6b. Bij de familie Looij is op 30 augustus een zoon geboren. Lauran is het broertje van Lindert (2a). Er is op 1 september een dochter geboren bij de familie De Koster. Ze is het zusje van Noa(2b).
Op 16 september is Tom geboren bij de familie Weststrate. Hij is het broertje van Eva(6b) en Boris(3a). Bij de familie Zuidijk is 23 september ook een zoon geboren, Lenn. Hij is het broertje van Lieke(3a). Op 3 oktober is bij de familie Blok een meisje geboren. Jovieve is het zusje van Jannafien (4b) en Jan-Onno (3b).
Allemaal van harte gefeliciteerd en wijsheid en vreugde toegewenst bij de opvoeding.

Nog een paar weken en de klok wordt weer verzet. Dat betekent ook dat het ’s morgens langer donker is. Het is daarom van belang om goed zichtbaar te zijn in het verkeer! Een perfecte reden om in de herfstvakantie de fiets van uw kind eens na te kijken op onder andere goede verlichting en reflectoren. Een handig hulpmiddel hierbij is de  online fietscheck, waarmee de fiets van uw zoon of dochter op 15 punten wordt gecontroleerd. 

Daarnaast krijgen we ook diverse signalen van zorg en frustratie over de veiligheidssituatie rondom de school. Enkele ouders, maar ook buurtbewoners geven aan dat ze zich storen aan het autoverkeer van ouders die hun kind(eren) brengen en halen. Auto’s die verkeerd worden geparkeerd en soms zelfs inritten blokkeren, auto’s die midden op de weg stoppen om hun kinderen uit- of in te laten stappen, maar ook auto’s die tegen de voorgestelde rijrichting inrijden en daardoor opstoppingen veroorzaken. Dat leidt tot onveilige situaties. In het kader van veiligheid in het verkeer willen we dit daarom opnieuw benadrukken. Tegelijk is het ook belangrijk om als school en ouders  te laten zien dat we op een respectvolle wijze deelnemen aan het verkeer in deze wijk. Laten we zorgen dat we elkaar en de wijk niet tot overlast zijn.

De juiste rijrichting voor het halen en brengen staat afgedrukt in de schoolgids! Vanaf de richting van de Langeweg rijdt het verkeer via de Hazelaarstraat naar de school en vanaf de wijk Oostgaarde rijdt het verkeer via de Jasmijnstraat naar school. Het verkeer terug richting de Langeweg gaat via de Magnoliastraat. Daardoor kunnen geen opstoppingen ontstaan in de Hazelaarstraat en de Jasmijnstraat. Zie de informatie daarover in de schoolgids blz. 36.

Binnenkort hopen we met de gemeente in gesprek te gaan over een efficiënte aanpak van de veiligheid in het verkeer rond de school. Als daar meer over bekend is, laten we het u weten.

Twee jaar geleden is vanuit Kibeo (nu Elorah) aangegeven dat zij signalen ontvingen dat behoefte zou zijn aan voor- en naschoolse opvang. We hebben toen onderzocht of in ons schoolgebouw ruimte is om zo’n voorziening te realiseren. Dat bleek niet het geval. 

Ondertussen is in de achterliggende periode de vraag van ouders gekomen of naast tussenschoolse opvang ook buitenschoolse opvang (voor en na school) gerealiseerd kan worden. Als zo’n vraag bij school wordt neergelegd, heeft de school ook de plicht om te onderzoeken of dat mogelijk is. Om die reden is overleg geweest met de christelijk reformatorische opvang Elorah en gekeken of in de school of dicht in de buurt van de school toch ruimte kan worden gevonden. Van belang is dan wel om in beeld te hebben hoeveel kinderen daar dan gebruik van zouden gaan maken.
Om die reden wordt een behoeftepeiling uitgezet onder alle ouders. Daarbij wordt meteen in beeld gebracht welke behoefte er is voor de peutergroep die in ons schoolgebouw is gehuisvest.
Als u behoefte hebt aan buitenschoolse opvang of gebruik wilt maken van de peutergroep, kunt u tot 15 oktober deze vragenlijst invullen.

Ja, je leest het goed, de opvoedkring krijgt een andere naam. Waarom? We hebben hiervoor gekozen omdat het tijdens de bijeenkomsten zowel gaat over (de opvoeding van) onze kinderen, als over onze rol als moeder. Het is heel fijn om elkaar te mogen ontmoeten, ervaringen te delen en met elkaar te spreken over opvoeden in Bijbels licht. Als we over Jochebed lezen in de Bijbel, zien we dat zij haar kindje Mozes aan de Heere mocht toevertrouwen. Door het geloof hielden Amram en Jochebed hun kindje drie maanden verborgen en daarna legden ze hem in het biezen kistje, in Gods voorzienigheid neer. Daar kunnen wij van leren. Hoe gaan wij met onze kinderen om?
Wil je daarover ook met ons nadenken? Dan ben je van harte welkom op onze open morgen op D.V. 18 oktober. Mettie de Braal zal dan met ons nadenken over het thema ‘Help, ik schiet tekort!’ Misschien een herkenbaar thema voor jou, misschien ook niet. Maar we hopen dat veel moeders aanwezig zullen zijn. Het is erg verrijkend om elkaar tot een hand en een voet te kunnen zijn. En neem je (klein)kind(eren) gerust mee, er is oppas in de zaal. Tot woensdag 18 oktober om 9.30 uur! Zie de flyer voor meer informatie.

In oktober organiseert Helpende Handen vier regionale ouderbijeenkomsten over het thema
Autisme en geloven: godsdienstige opvoeding en een plaats in de kerkelijke gemeente.
De avonden zijn bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie.
In deze link vindt u de uitnodiging en daarnaast meer informatie over deze bijeenkomsten.

Daarnaast organiseren ze in november vier bijeenkomsten over het thema
“Geloven – het verstand te boven?! Hoogbegaafdheid en geloof in gezin en gemeente“
Deze avonden zijn bedoeld voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren.
In deze link vindt u de uitnodiging en daarnaast meer informatie over deze bijeenkomsten.

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben onlangs een flyer van Bons mee gekregen met een overzicht van de naschoolse activiteiten die voor dit schooljaar staan gepland. Het zijn leerzame, uitdagende en leuke activiteiten waar de leerlingen zich voor op kunnen geven. Deze naschoolse activiteiten zijn destijds opgezet om de leerlingen van de verschillende scholen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. We zien in de praktijk dat dat nog niet zoveel gebeurt, omdat veel leerlingen zich alleen opgeven voor activiteiten die op de eigen school plaatsvinden. Enerzijds is dat te begrijpen omdat leerlingen dan in een voor hen vertrouwde omgeving zijn. Anderzijds zou het ook wel goed zijn dat ze eens wat verder kijken en in een andere omgeving kennismaken met dorpsgenootjes. Dat kan heel verrijkend zijn. Er is volop keus voor een verantwoorde activiteit, waarbij leerlingen veel kunnen leren en ontdekken.

Op woensdag 1 november a.s. is het 100 jaar geleden dat onze school is geopend.
Ter gelegenheid van dit jubileum is er een herdenkingsbijeenkomst in de Elimkerk.
Alle leerlingen met hun ouders worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
Ook oud-leerlingen en alle verdere belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.
Als u niet bij de jubileumbijeenkomst kunt zijn, is de bijeenkomst ook te volgen via gergemsgravenpolder.nl

Tevens worden alle oud-leerkrachten en oud-leerlingen en alle andere betrokkenen uitgenodigd voor een reünie die gehouden zal worden op vrijdag 17 november. Die reünie is van 18.30 – 22.00 uur en wordt gehouden in het schoolgebouw aan de Hazelaarstraat 5. We hopen velen van u te ontmoeten op de reünie! Voor de organisatie van de reünie én voor het uitdelen van de jubileummagazines, is het wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt! Aanmelden kan via de website van de school, www.kon-julianaschool.nl

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum verschijnt er een jubileummagazine. Tijdens de jubileumbijeenkomst op woensdag 1 november, worden de eerste magazines overhandigd aan enkele personen.
Op donderdag 2 november krijgen alle leerlingen een jubileummagazine mee naar huis.
Als u als ouder, oud-leerling of belangstellende ook een jubileummagazine wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor de reünie. Dan ligt er een exemplaar voor u klaar!
Bent u verhinderd om naar de reünie te komen en wilt u toch graag een jubileummagazine hebben, kunt u er één aanvragen via de website van de school. 

In de schoolgids die jullie allemaal gekregen hebben staat helemaal achterin een jaarkalender voor dit schooljaar. Het blijkt echter dat daar een paar foutjes in zitten, vandaar deze correcties van wat het wel moet zijn:

 • Meivakantie: donderdag 25 april t/m 10 mei
 • Zomervakantie: maandag 8 juli t/m 16 augustus
 • Ouder-kind avond mediawijsheid gr. 7: donderdag 19 oktober
 • Biddag: woensdag 13 maart
 • Kijkmorgen: woensdag 20 maart
 • Groep 1-8 vrij: donderdag 28 maart

Juf Carina Meijers was vorig schooljaar aftredend en gaf aan zich vanaf dit schooljaar te willen richten op andere taken. Het was altijd fijn dat je er was, bedankt voor je positieve inbreng! Juf Christine van Driel heeft nu de taak van haar overgenomen binnen de personeelsgeleding van de MR. Welkom, fijn dat je je beschikbaar stelde!
Nelleke Jacobse was aftredend binnen de oudergeleding. Er was geen tegenkandidaat en zij gaf aan binnen de MR haar werkzaamheden te willen blijven doen. Fijn! Bedankt voor alle administratieve en praktische werkzaamheden die je steeds weer op je neemt!
Op dv 11 december staat de volgende vergadering gepland. Hebt u vragen, stel ze gerust!

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 1 - september 2023

Algemeen nieuwsbericht

De eerste week van het nieuwe schooljaar ligt alweer achter ons. Alle leerlingen kwamen weer naar school en geen stoel bleef leeg. We mochten weer starten met onze activiteiten die gericht zijn op de vorming van de leerlingen. Wat bijzonder is dat eigenlijk. Maar ook wat een verantwoordelijke taak.
Op vrijdag 25 augustus zijn we het jaar met het team gestart en hebben we met elkaar nagedacht over een gedeelte vanuit Psalm 78. Daarin kwam naar voren dat Bijbelse vorming een belangrijke taak is. Het is een opdracht van de Heere Zelf die Hij gelegd heeft op de schouders van de opvoeders; de ouders, de school en de kerk. Van ons wordt gevraagd om de grote daden van de Heere door te geven met als doel dat de kinderen hun hoop op God zouden stellen, Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren. Het zal duidelijk zijn dat we dat niet in eigen kracht kunnen, maar daarin afhankelijk zijn van de zegen van de Heere. Daarom is uw gebed zo belangrijk, ook voor het onderwijs op onze school. Mogen we daarop rekenen?
Dit jaar is ook een bijzonder jaar, want we gaan een jubileum vieren. Op 1 november 2023 bestaat onze school 100 jaar. Wat een lange periode. In al die jaren werd iedere dag de Bijbel geopend en mochten de woorden van de Heere worden doorgegeven. Reden genoeg om daar met elkaar bij stil te staan en de Heere te danken voor alles wat Hij heeft gegeven. Dat willen we ook doen in een herdenkingsbijeenkomst die zal plaatsvinden op woensdagavond 1 november 2023 en waar iedereen voor wordt uitgenodigd. Deze datum kunt u dus al reserveren. Meer informatie over allerlei activiteiten die zullen plaatsvinden in verband met dit jubileum zal in de komende weken worden gegeven.

Veel teamleden konden na de vakantie met hun werk starten en daar zijn we dankbaar voor. Helaas kon juf Dieneke van Middelkoop wegens ziekte niet starten. Verder onderzoek en een operatie is nodig. We wensen haar veel sterkte. Voor haar groep is voor de eerste weken vervanging gevonden. Juf Lisa Dingemanse hoopt de donderdag en vrijdag voor de klas te staan.
Juf Cornellie Huissen moest in de vakantie ook een operatieve ingreep ondergaan. Hoewel het herstel voorspoedig verloopt, kon zij ook niet starten met haar werk. Ook haar wensen we beterschap. Ook voor haar groep is vervanging gevonden. Meester Peter Gunst neemt een aantal dagen de gehele groep en Juf Thea van Belzen neemt ook een dag voor haar rekening.
Meester Sjako Flipse onderging in de vakantie ook een operatieve ingreep. Gelukkig mocht hij ook een verblijdend bericht ontvangen geen sprake was van een kwaadaardige tumor. Ook zijn herstel verloopt voorspoedig. Hij zou tot de herfstvakantie nog enkele uren per week gym geven, maar dat is helaas niet meer mogelijk. We hebben dan ook definitief afscheid van hem genomen. Voor de gymlessen hebben we intern een passende oplossing gevonden.
Juf Arianda de Visser is weer zover hersteld dat ze kon starten in groep 3 en begint met de woensdagochtenden. We wensen haar ook een verder herstel toe. Juf Tamara is bijna volledig gestart. Juf Mariëlle Ruissen neemt de woensdag tijdelijk van haar over.

Bij juf Suzanne en George van der Ree is op 31 juli  een zoon geboren! Jaimes. Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst bij de opvoeding.

We verwelkomen dit jaar twee nieuwe collega’s: juf Dianne van Damme en juf Rianne Vat. Juf Dianne heeft vorig jaar haar eindstage op onze school gelopen en gaat nu aan de slag als leerkracht van groep 3. Juf Rianne is leerkracht van groep 6a. We hopen dat ze snel gewend zijn op onze school!

Op de laatste vrijdag voor de vakantie is er bij familie Marijs een meisje geboren, Livia, zij is het zusje van Lars(8a) en Thies(6b). Ook in de vakantie zijn er bij verschillende gezinnen kinderen geboren. Op 25 juli is Norah geboren bij de familie De Witte. Norah is het zusje van Aron(3b). Bij de familie De Jonge is een Teun geboren. Hij is het broertje van Gijs(4b) en Saar(2a). Arne(4a) en Joas(2b) Ordelman hebben op 27 juli een zusje gekregen met de naam Marit. Op 2 augustus is er bij de familie de Ruijter ook een meisje geboren. Emily is het zusje van Ryan(5a) en Noa-Lynn(2b). In de laatste week van de vakantie op 25 augustus is er bij de familie Hoekman een jongetje geboren. Rowan is het broertje van Naomi(2b).
We willen de gezinnen feliciteren met de gezinsuitbreiding en Gods hulp toewensen in de opvoeding.

Sharlotte van der Ree is na de vakantie begonnen bij de JRK-groep in Kapelle. We wensen haar daar een fijne tijd toe en hopen dat ze snel gewend is op haar nieuwe school.

Ook dit jaar biedt onze school stageplaatsen voor studenten van het Hoornbeeck College en PABO de Driestar. Anique Adriaanse volgt de BBL-opleiding en is al een bekend gezicht in ons midden. Net als vorig jaar begeleidt juf Cora haar. Ook Romeo Niewenhuijse komt als OA-student in onze school. Voor de tweede periode van dit jaar verwachten we nog andere OA-studenten.
Vanuit PABO de Driestar hebben we dit jaar ook aanstaande leraren in de school.
Carolien Koppert hoopt dit cursusjaar haar LIO-stage in haar eigen groep te doen en hiermee haar studie af te ronden. Net als Carolien volgt Jolanda van de Wege de duale route van de PABO. Zij werkt in groep 4. Debora Kleinjan, Julia Fluit (beiden P1) en Bart Geluk (P3) hopen dit jaar elke week twee dagen op onze school te ‘werkplekleren’. Al deze aanstaande leraren worden begeleid door de teamleiders, mentoren en de schoolopleider. De schoolopleider is bij vragen het eerste aanspreekpunt. In onze school is dit juf Lenneke Jacobse.

Op dinsdag 12 september zijn de ouderluistergesprekken gepland. Dan bent u in de gelegenheid informatie over uw zoon/dochter aan de nieuwe leerkracht(en) te komen geven. Graag laten onze collega’s zich door u informeren over uw kind, zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen. We vinden uw informatie in ieder geval heel waardevol! De uitnodigingen voor de ouderluistergesprekken zijn via Parro verstuurd. U kunt zelf een gespreksmoment inplannen. Als u voor meerdere kinderen een ouderluistergesprek wilt voeren, kunt u die via Parro na elkaar inplannen. We merkten bij de eerste inschrijvingen dat er veel animo is voor deze gesprekken. Daar zijn we blij mee. Om iedereen de gelegenheid te geven de leerkrachten te spreken, hebben we ook op dinsdag 19 september een extra uur ingepland voor deze gesprekken.
We vragen u ook om, voorafgaand aan het ouderluistergesprek, deze vragenlijst in te vullen en die mee te nemen naar school. Als u niet voor het ouderluistergesprek naar school komt, willen we u wél vragen de vragenlijst in te vullen en digitaal naar de groepsleerkracht te sturen. Bij voorbaat dank daarvoor!

Op maandagavond 25 september is er een informatieavond voor ouders van groep 3 leerlingen. Via Parro is dit al gecommuniceerd. De ouders van beide groepen krijgen nog een aparte uitnodiging voor deze avond, maar dan weet u vast dat deze informatieavond er aan komt en kunt u deze avond vrijhouden als u belangstelling hebt.

Zoals bekend starten de lesactiviteiten op school om 8.25 uur. Om te zorgen dat dan ook echt begonnen kan worden, gaat de bel om 8.22 uur, zodat de leerlingen tijd hebben om binnen te komen en hun jas op te hangen. In de groepen 1 en 2 brengen de ouders vaak hun kinderen nog naar binnen. Regelmatig hebben de ouders ook nog wat te delen met de juf van hun kind. Dat is ook waardevol. Om die reden gaat voor de kleutergroepen de deur al om 8.15 uur open.
Tegelijk is het ook zo dat we in alle groepen echt om 8.25 uur willen beginnen. Daarom brengen we dit aan het begin van het nieuwe schooljaar nog een keer onder uw aandacht. Zorg ervoor dat uw kind om 8.25 uur in de klas is en zorg dat een gesprekje met de leerkracht op dat moment afgerond is. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dinsdagmiddag 26 september gaat de eerste talentenmiddag van start. Vanuit de evaluatie na de positieve ervaring van vorig jaar is er veel wat we vast kunnen houden, ook voeren we enkele wijzigingen door. Kinderen mogen nog steeds zelf een keuze maken uit workshops die gegeven worden. Deze workshops zijn gericht op het werken met de handen, het hart en het hoofd. We gaan vooral praktisch aan de slag, waarbij we het lerende element (in de vorm van ervaren) niet achterwege laten. De leerlingen worden nadat ze hun keuze hebben aangegeven ingedeeld bij een activiteit (workshop) waar ze voor gekozen hebben. Tot de kerstvakantie zijn er 2 workshops. Elke workshop duurt 4 dinsdagmiddagen. Na de kerstvakantie zijn er nog 3 workshops van elk 4 middagen. Mogelijk worden dat niet de dinsdagen, maar andere middagen.
Omdat groep 3 zich verder gaat richten op thematisch onderwijs zullen zij niet meedoen met de talentenmiddagen.
De groepen 4 en 5 worden gemengd en de groepen 6 tot 8 worden ook gemengd. Net als vorig cursusjaar zal er weer aandacht zijn voor ‘plusprojecten’. Dit jaar beginnen alle leerlingen eerst om 13.00 uur  in hun eigen groep, waarna ze naar de workshop gaan waar ze ingedeeld zijn. De leerlingen sluiten de middag vervolgens weer af om 14.50 uur in hun eigen groep.

De kinderen van groep 3 en 4 hopen in de maanden september/oktober weer op herfstexcursie te gaan. Dit doen ze in groepjes van 4 à 5 kinderen met een natuurouder. Ze lopen vanuit school met de groep naar het parkje naast de Elimkerk. Groep 3 heeft als thema ‘regenwormen’ en groep 4 ‘slakken’. Alle kinderen krijgen een boekje met allerlei opdrachten. Op deze manier proberen we de kinderen kennis en vooral verwondering bij te brengen voor Gods schepping. Ook is het voor hen fijn om met andere kinderen in de natuur bezig te zijn.
Namens de leerkrachten en natuurouders willen we u vragen om de kinderen oude laarzen/schoenen aan te laten doen. De groepsleerkracht laat u die exacte datum nog weten.
We hopen dat de kinderen straks kunnen terugkijken op een leerzame en fijne excursie en dat ze zich steeds meer zullen verwonderen over de natuur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hopen dit schooljaar op voorjaarsexcursie te gaan. Daarover volgt D.V. in het voorjaar meer informatie.

Pesten komt helaas op iedere school voor; ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daarom maken we op school gebruik van het pestprotocol.
Pesten gaat verder dan ruzie. We spreken van pesten als:

 • Het met opzet gebeurt.
 • Het gedrag structureel is (meer dan 2 á 3 x per maand)
 • Er een machtsverhouding is (de pester staat sterker dan het slachtoffer)

Pesten gebeurt vaak buiten het zicht van ouders en leerkrachten. Daarom hebben we elkaar nodig om pestgedrag zo snel mogelijk te traceren en passende maatregelen te nemen! Op school hebben we een zgn. ‘No-blame-groep’. Als u signalen van pestgedrag opvangt, willen we u dringend vragen om contact op te nemen met de juf of meester of één van de leden van die groep, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

De leden van de ‘No-blame-groep’ zijn:

Elk schooljaar willen we als school financieel bijdragen aan het zendingswerk. Zoals u in de schoolgids al kon lezen, ‘innen’ we sinds vorig cursusjaar de bijdrage voor de zending en Woord&Daad niet meer contant. U kunt per schooljaar eenmalig een bijdrage overmaken voor ‘goede doelen’. Onder ‘goede doelen’ verstaan we Zending Gereformeerde Gemeenten, stichting Woord en Daad, stichting Mbuma, stichting Mefiboseth (onderwijs aan Joëlyn en Lyana Golla) en stichting Kimon (onderwijs aan Jannafien en Jan-Onno Blok). In november hoopt de familie van Luik voor ZGG naar Ecuador te gaan.
We verdelen het geld wat voor deze doelen binnenkomt als volgt: ZGG 40%, Woord en Daad 45%, Mbuma, Mefiboseth en Kimon 5%.

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0328 3037 55 t.n.v. VCPOZ ‘s-Gravenpolder o.v.v. Goede doelen.

Misschien kent u me al, maar misschien ook niet. Daarom stel ik me graag aan u voor. Ik ben Jantine Jumelet (jeugd- en gezinsondersteuner). Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Borsele ben ik betrokken bij de basisscholen.

Wat houdt mijn werk op de basisscholen in?
Ouders, begeleiders en leerkrachten op de basisschool kunnen bij mij terecht voor onder andere:

 • laagdrempelig advies bij opvoed- en gezinsvragen;
 • vragen over (mogelijke) jeugdhulpverlening;
 • ondersteuning bij zorgen over uw kind of gezin.

Als u contact met me opneemt (06-18739748 of [email protected]), kan ik soms gelijk advies geven of uw vraag beantwoorden. We kunnen ook een afspraak maken, bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie, om samen verder in gesprek te gaan.

Wie zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Veel (groot)ouders helpen in de school rondom het onderwijs geven aan onze leerlingen en al die dingen die er rondom heen ook nodig zijn. Met al die hulp zijn we heel blij. We zoeken op dit moment nog (reserve)overblijfouders en ouders die ons willen helpen bij de natuurexcursies. Extra handen bij de luizencontrole na elke vakantie zou ook heel fijn zijn! Wilt u zich opgeven voor één van deze taken of hebt u er verder vragen over, stuurt u dan een mailtje naar juf Lenneke: [email protected]

Begin oktober is het weer  kinderboekenweek! Dit jaar is het thema is: ‘bij ons thuis’. Niet alleen op school wordt er aandacht aan gegeven, maar na schooltijd is er nog veel meer te beleven. Er zijn in de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Oosterschelde een aantal activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen. Van harte welkom! Hieronder een greep uit een aantal activiteiten. Er zijn meer activiteiten te vinden op deze flyer.

Een verjaardag vieren is iets waar de leerlingen plezier aan beleven. Daarom is het fijn dat in alle groepen aandacht wordt besteed aan de verjaardagen van de kinderen. In de eigen groep worden de jarige leerlingen toegezongen, waarna ze de leerlingen van hun groep en de meester of juf trakteren. Daarbij heeft het de voorkeur om iets gezonds te trakteren.

Tot op heden was het ook gebruikelijk dat de leerlingen daarna de mogelijkheid kregen om andere personeelsleden te trakteren. Hoewel dat natuurlijk een leuk gebaar is, hebben we toch besloten om te stoppen met het trakteren van andere personeelsleden. Bijna dagelijks komen leerlingen tijdens de pauze bij de personeelsleden langs. Dat zorgt ervoor dat gesprekken steeds onderbroken moeten worden. Daarbij trakteren niet alle leerlingen iets gezonds voor leerkrachten, wat tot gevolg heeft dat niet alle personeelsleden hun traktatie zelf nuttigen, maar aan anderen geven. Bovendien gaan leerlingen toch regelmatig de groepen langs die les hebben, wat als storend wordt ervaren.
Het is  niet zo dat we een traktatie voor het overige personeel niet waarderen, maar het is veel praktischer en duidelijker om de leerlingen alleen in hun eigen groep te laten trakteren. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de ouders niet ook nog eens iets aparts moeten kopen voor de personeelsleden. Dat bespaart weer wat extra moeite.
Tot aan de herfstvakantie wordt nog wel de mogelijkheid geboden aan de leerlingen om personeelsleden te trakteren als ze dat willen, maar na de herfstvakantie zullen we daarmee stoppen. 

Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en kunnen dus beter presteren op school. Al geruime tijd zijn de woensdag- en de vrijdagmorgen bestemd voor de zogeheten gruiten. Deze dagen eten de leerlingen na de morgenpauze hun zelf meegenomen groente of fruit op. Voor leerlingen in de bovenbouw is een appel of stuk komkommer niet altijd voldoende. Zij mogen dan, naast het stuk groente of fruit, ook iets anders meenemen.
We zien steeds vaker dat er gezond getrakteerd wordt tijdens een verjaardag, fijn! Als u op één van de gruitdagen wilt laten trakteren, is het in elk geval fijn wanneer dit een gezonde traktatie is.
Vanuit de gemeente is veel aandacht voor gezond eten en drinken. Naast andere initiatieven die zij nemen, delen we met u in ieder geval deze brochure, waarin leuke tips staan om ook in alle drukte of met een klein budget een gezonde (lunch)trommel te vullen voor uw kind.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 10 - juli 2023

Algemeen nieuwsbericht

Deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar staat voor een deel in het teken van afscheid. Er wordt afscheid genomen van enkele leerkrachten. Eén ervan heeft een afscheidswoordje geschreven in deze nieuwsbrief. Zoals elk jaar verlaten ook nu weer heel wat leerlingen van groep 8 en enkele andere leerlingen onze school. Voor de meeste leerlingen geldt dat de basis voor een voortgezette opleiding is gelegd, als het goed is. Dat geldt niet alleen voor de basisvakken Rekenen, Taal en Burgerschapsvorming, maar zeer zeker ook voor de lessen in Bijbelse Geschiedenis. Alles bij elkaar hebben de schoolverlaters van de hoogste groep(en) misschien wel 1000 Bijbelverhalen gehoord in al die jaren. Dat Woord keert nooit ledig weder, maar het zal doen hetgeen Hem behaagt, zoals dat staat in Jesaja 55. Laten we voortdurend de Heere bidden én erop vertrouwen dat het Woord voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt. Dat Woord zal niet krachteloos en vruchteloos zijn! Verder wensen we iedereen die betrokken is bij onze school een goede zomervakantie toe!

Juf de Visser
Twee weken geleden werd juf Arianda de Visser met forse benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis. Een spannende periode volgde, waarbij het zelfs nodig werd dat ze op de IC-afdeling behandeld werd. Gelukkig kwam er verbetering in de situatie en mocht ze afgelopen woensdag weer thuis komen. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor. We hopen dat ze de komende dagen thuis weer volledig mag herstellen.

Afscheid
In vorige nieuwsbrieven is al uitvoerig ingegaan op het aanstaande afscheid van meester Sjako Flipse, juf Francina Wisse en juf Cathlien van Belzen. Alle drie waren ze veel jaren aan onze school verbonden. Daar komt volgende week een einde aan. We willen al deze collega’s nogmaals hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze voor onze school hebben gedaan en wensen ze van harte Gods zegen toe voor de onbekende toekomst!

(Gedeeltelijk) vertrek
In de achterliggende periode heeft meester Arco de Bonte voor één dag in de week een benoeming aanvaard als coach op De Verrekijker. Dat is een bovenschoolse Plusklas van de Kindwijs-scholengroep. We feliciteren hem met deze deeltijd-benoeming die goed past bij zijn ambities. We zijn er ook van overtuigd dat hij een positieve bijdrage zal gaan leveren aan het onderwijs van die doelgroep.  Gelukkig blijft hij de overige vier dagen bij ons op school werken als leerkracht in groep 6 en als ICT’er.

Wie niet bij ons op school blijft werken, is juf Thea. Zij heeft afgelopen week een benoeming aanvaard op de scholengroep Lithora in Zierikzee. Hoewel ze het op onze school prima naar haar zin heeft, had ze toch de behoefte om een school te zoeken die dichter bij haar persoonlijke identiteit staat en tegelijk ook dichterbij is voor wat betreft de afstand. Ze hoopt begin november op de nieuwe school aan de slag te gaan. Ook juf Thea feliciteren we met haar nieuwe benoeming.
Deze keus betekent voor de school wel dat we een betrokken collega en een ervaren teamleider bovenbouw gaan missen die een positieve bijdrage heeft geleverd aan onze schoolontwikkeling. Daar kan de nieuwe scholengroep haar voordeel mee doen.
We hopen dat we spoedig iemand kunnen benoemen voor deze belangrijke functie. 

Interim IB’er
Omdat we de vacature voor Intern begeleider groep 1 en 2 niet hebben kunnen vervullen, hebben we een interim IB’er benoemd op onze school. Het betreft de heer Rinus van der Werf uit ‘s-Gravenpolder. Hij is bovenschool IB’er voor de VCPOZ en is in de achterliggende jaren IB’er geweest in Krabbendijke en Yerseke. Hij heeft dus veel ervaring in die functie. Hij zal ons het komende jaar helpen, zolang er nog geen vaste IB’er is benoemd.
We heten hem van harte welkom en hopen dat hij na de vakantie een goede start zal maken op onze school.
Na de vakantie gaan we weer een wervingsprocedure starten voor de vacature van IB’er.

Na de zomervakantie hoopt Sven Louwes, vanaf ‘De Rank’ bij ons op school te komen in groep 2a. Van harte welkom, Sven. We hopen dat je het snel gewend bent op onze school én in de nieuwe groep!
Sinds enkele weken is er een ‘oud-leerling’ op school bijgekomen. Jannafien Blok zit weer als vanouds tussen haar klasgenootjes in groep 3b. Net of ze niet weggeweest is. Ze kon, bij wijze van spreken, zo vanuit het vliegtuig uit Afrika de bus instappen om de schoolreis mee te maken naar Blijdorp. Wat keek ze ernaar uit en wat heeft ze van de schoolreis genoten! Ook haar broertje, Jan-Onno, zit op school. Voor hem is het de eerste keer dat hij als leerling meedraait in een groep. De familie Blok hoopt enkele maanden vanuit Guinee Bissau op verlof te zijn in Nederland. Gedurende de verlofperiode blijven Jannafien en Jan-Onno de lessen volgen op onze school.  

Bij juf Christine Heijboer en haar man Izak (Vuurdoornstraat) is op dinsdag 20 juni een dochter (Sarah) geboren. Sarah is het zusje van Thomas (gr 8a), Naomi (gr 7a), Levi (gr 5b) en Job (gr 2a). Sarah is gelukkig weer thuis nadat ze, vanwege een infectie, enkele dagen is opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Er is nog een vermelding van een geboorte. Op 26 mei is Gijs Kesselaar geboren. Gijs is het broertje van Bas uit groep 1c.
We wensen beide gezinnen de woorden uit Ps. 115:13 en 14 toe: ‘Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. de Heere zal de zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen’.  

Al ruim een jaar geleden heb ik het besluit genomen om aan het eind van dit schooljaar te gaan stoppen met het werk op onze school. Als er kleínkinderen van leerlingen waar je les aangaf, naar school komen, wordt het tijd om te vertrekken…

Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest op de Koningin Julianaschool, komt er een eind aan mijn werkzame leven op school. Je groeit toe naar het moment van afscheid. Bij veel werkzaamheden in het achterliggende schooljaar dacht ik: ‘dat is de laatste keer dat ik dit doe’. Enerzijds zie ik ernaar uit om het werk neer te leggen en niet meer zo ‘op de klok te leven’. Anderzijds zal het ook best wennen zijn en zal ik de leerlingen en de collega’s gaan missen. En ook contacten met u, als ouders.
In augustus 1980 ben ik mijn onderwijsloopbaan begonnen. Dat was nog op de vorige locatie, in de Schoolstraat. Hieronder ziet u een foto van de eerste  groep waaraan ik lesgaf.
Dat was toentertijd een klas 3. Het was in de tijd dat de basisschool nog lagere school heette. Toen ik deze foto tevoorschijn haalde voor dit artikel, wist ik alle namen van de leerlingen uit mijn eerste klas nog zo op te noemen. Zo’n eerste groep zit in je geheugen gegrift. Ik weet ook nog dat ik er regelmatig over droomde. Een teken dat je er intens mee bezig was.

Alleen al aan de kleur haar van de meester is te zien dat het al heel wat jaren geleden is dat deze foto is gemaakt. Ik kan me ook nog herinneren dat in één van de eerste weken een meisje uit mijn groep, tegen me zei: ‘Meêster, m’n moeder ei je ezie’. Mijn vraag was: ‘Zo, en wat zei je moeder?’. ‘Da ju een joeng ventje was’, was het antwoord. Dat klopte; jong en onervaren was ik.
Aan het begin van mijn loopbaan op onze school had ik nooit kunnen denken dat ik zo lang op dezelfde school zou blijven werken. Dan merk je dat jouw leven in alles door God geleid wordt. Pas vroeg een ouder me: ‘Wat is er zoal veranderd in de tijd dat je werkte’?
Ik denk dat de kinderen ruim 40 jaar geleden in een ‘kleinere wereld’ en in een redelijk besloten gemeenschap leefden en opgroeiden. De meeste leerlingen speelden veel buiten na schooltijd. Er was nog geen beeldscherm waar ze achter konden kruipen. Er kwamen ook veel minder prikkels op hen af. Dat is allemaal wel veranderd in de loop van enkele tientallen jaren. Leerlingen zijn over het algemeen vluchtiger en moeten meer moeite doen zich te concentreren op hun taak.
Toch blijven leerlingen nieuwsgierig. Dat is hun natuur. Dat is niet veranderd in al die jaren. Daarbij moet je als leerkracht wel alle mogelijkheden benutten om die nieuwsgierigheid te wekken. Daarvoor zijn er nu ook digitale middelen in het onderwijs. Ik heb die digitalisering als een grote omschakeling ervaren, ook al ging die invoering geleidelijk. Een digibord geeft mooie mogelijkheden om leerlingen te boeien en te motiveren voor een opdracht of taak. Tegelijkertijd moeten we ook de gevaren ervan onder ogen zien.
Een andere verandering is de grootte van het team. Toen ik begon, werkten we met 6 personeelsleden; voor elke klas (1 t/m 6) één leerkracht. Er waren ook 3 kleuterjuffen, maar de kleuterschool was toen nog apart en is pas officieel in 1985 opgegaan in de basisschool. Nú staan er bijna 50 mensen op de personeelslijst!
Zo zouden er nog veel meer zaken te noemen zijn die nu heel anders gaan.
Tenslotte: Ik bewaar goede herinneringen aan de lange tijd dat ik in ‘s-Gravenpolder op de Koningin Julianaschool heb gewerkt als groepsleerkracht en als mede-leidinggevende.
Ik wens iedereen die dit leest de woorden uit Psalm 146:3 (berijming ds. C.J. Meeuse) van harte toe:

Zalig hij die stil kan wachten
op de hulp van Jakobs God,
die zijn hoop en zijn verwachten,
heel zijn weg en levenslot,
in de hand des HEEREN geeft,
steunt op God, Die eeuwig leeft.

Sjako Flipse

Vrijdag 14 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. De school gaat dan uit om 12:00. Dus ‘s middags zijn alle leerlingen al vrij. Voor hen begint dan eigenlijk de zomervakantie.
Op maandag 28 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht.

Eind vorige week kregen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Het geeft een indruk van de vorderingen in schoolse vaardigheden, maar ook van de manier waarop die vaardigheden tot stand zijn gekomen. Daarbij spelen bijvoorbeeld werkhouding, concentratie en zelfstandigheid een belangrijke rol. Als u naar aanleiding van het rapport nog vragen hebt aan de leerkracht, kunt u die deze week nog stellen.

Traditiegetrouw bedanken we aan het eind van het schooljaar alle vrijwilligers die het afgelopen schooljaar weer klaarstonden voor onze school. Als team zijn we erg blij dat u dit jaar geholpen heeft met allerhande activiteiten. Alles bij elkaar zijn er wel 130 vrijwilligers actief binnen en buiten onze school. Het gevaar bestaat om een groepje te vergeten als we alles zouden opsommen. Daarom doen we dat maar niet.
Als het goed is hebben alle helpers een bon gekregen als blijk van waardering. Een klein groepje ouders was aanwezig op de vrijwilligersavond, waarbij we hebben genoten van een barbecue. Aan het eind van deze gezellige avond namen we afscheid van een ‘oudgediende’, een vrijwilliger die al 15 jaar geen kinderen meer op school heeft, en toch al die jaren trouw bleef helpen!

Het afscheid van 48 leerlingen uit groep 8 en 2 leerlingen uit groep 7 staat voor de deur. Met het versturen van deze nieuwsbrief hebben we al één deel achter de rug, namelijk het afscheid nemen in boerenkleding. Een traditie die we graag in ere houden, waarbij leerlingen afgelopen vrijdag 7 juli in boerenkleding naar school kwamen en alle leerlingen van de school trakteerden op ijs.


Dinsdag 11 juli hebben we dan het officiële afscheid van groep 8. Als collega’s eten we dan samen met de leerlingen en hebben die avond een officieel programma waarbij IR-leden ook aanwezig zullen zijn. We hopen op een mooi afscheid en wensen alle schoolverlaters dat ze hun verdere leven in het spoor van Hem mogen wandelen. Want mét Hem kunnen we leven en sterven. We wensen alle schoolverlaters de woorden uit Psalm 121:7 toe: ‘De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.’
Die zegenwens geldt ook voor Lenz Ruissen (groep 1b) die na de zomervakantie volledig naar de JRK-groep op Kindcentrum ‘De Marel’ in Goes hoopt te gaan en voor Eliana Nijsse (groep 3a) die naar het SBO Samuël te Kapelle vertrekt. We wensen Lenz en Eliana een goede tijd toe op de nieuwe school.    

In de schoolgids die vandaag (vrijdag 7 juli) meegegeven is met de oudsten van elk gezin, staan twee plattegronden van de school. De plattegrond van de lokalen op de begane grond. is inmiddels gewijzigd. Via deze link vindt u de aangepaste plattegrond.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 9 - juni 2023

Algemeen nieuwsbericht

We zijn weer aangekomen in de laatste periode van het schooljaar. Een periode waarin we druk bezig zijn met de afronding van het huidige schooljaar en tegelijk ook al allerlei voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar. Een van de belangrijkste dingen die dan rond moet zijn, is de groepsverdeling voor het nieuwe jaar. Gelukkig hebben we alle vacatures voor de groepen kunnen vervullen. Dat is tegenwoordig niet vanzelfsprekend met de grote krapte op de arbeidsmarkt van het onderwijs. We zijn dan ook dankbaar dat we in deze nieuwsbrief de groepsverdeling voor 2023/2024 dan ook met u kunnen delen.

‘Welke juf of meester krijgt mijn kind volgend schooljaar?’ Dat is altijd een spannende vraag voor ouders, maar ook voor de leerlingen. Vandaag heeft u een antwoord op deze vraag.
Hieronder ziet u een overzicht van de groepsverdeling voor het volgende schooljaar. Daarbij is aangegeven welke leerkracht de groepen nu hebben en welke leerkrachten ze volgend schooljaar krijgen. Ook is in het overzicht te zien op welke dagen de leerkrachten voor de groep staan in schooljaar 2023-2024.
Uitgangspunt voor de groepsverdeling was ook nu weer dat er niet meer dan 2 gezichten voor de groep staan. We hopen dat de kinderen zich na de zomervakantie weer snel thuis voelen bij de nieuwe leerkracht(en) in het volgende leerjaar.
De groepsverdeling ziet er als volgt uit:

huidige groep huidige leerkracht nieuwe groep  nieuwe leerkracht dag(deel)
1i (instroom) juf Annelien Hoekman vanaf januari op: ma, di, wo, do (ochtenden)
1a juf Kristel Zuidijk

juf Rianne Wisse

ma, di

wo, do

1b juf Hannie Wisse ma, di, wo, do
1a juf Kristel Zuidijk

juf Arianda de Visser

2a juf Andrianne Eskes 

juf Masha Visser

ma, di, wo

do, vr

1b juf Letty de Koster 

juf Rianne Wisse 

2b juf Tamara de Looff

juf Anneke Murre 

ma, di, wo, do

vr

2a juf Masha Visser 

juf Andrianne Eskes 

3a juf Janneke Polderman 

juf Christine van Driel 

ma, di

wo, do, vr

2b juf Tamara de Looff

juf Anneke Murre 

3b juf Corina Klaassen

juf Sandra Kodde 

ma, di, wo

wo, do, vr

2c juf Hannie Wisse  3c juf Dianne van Damme

juf Arianda de Visser

ma, di, vr

wo, do

3a juf Janneke Polderman 

juf Christine van Driel 

4a juf Jolanda van de Wege meester Coen Bakker  ma, di,wo

do, vr

3b juf Francina Wisse 

juf Sandra Kodde 

4b meester Jonathan de Braal  ma, di, wo, do, vr
4a meester Jonathan de Braal  5a meester Ko Schipper 

juf Dieneke van Middelkoop 

ma, di, wo

do, vr

4b meester Harm-Jan de Groot

juf Corma van Setten 

5b juf Hilde van de Kruisweg 

juf Carolien Koppert

ma, di

wo, do, vr 

5a meester Ko Schipper 

juf Dieneke van Middelkoop 

6a juf Rianne Vat

juf Lenneke Jacobse 

ma, di, wo, vr

do

5b juf Hilde van de Kruisweg 

juf Carolien Koppert

6b meester Arco de Bonte 

juf Lydia Baaij

ma, di, wo, vr

do

6a meester Arjan Bij de Vaate

juf Lydia Baaij

7a juf Carina Meijers 

meester Arjan Bij de Vaate

ma, di, wo, do, vr

ma (om de week)

6/7b meester Peter Gunst 

juf Jolanda van de Wege 

7/8b meester Peter Gunst 

juf Thea Verwijs

ma,  wo, do, vr

di

7a juf Carina Meijers 

meester Sjako Flipse

8a meester Harm-Jan de Groot

juf Corma van Setten 

ma, di, vr

wo, do

Combi-deel juf Cornellie Huissen Combi-deel 7b juf Cornellie Huissen ma, di, wo

do, vr (ochtenden)

Wisselende groepen juf Annelies van Belzen Wisselende groepen juf Annelies van Belzen  
Vakleerkracht gym juf Christine Heijboer Vakleerkracht gym juf Christine Heijboer

Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat het dan zo spoedig mogelijk weten.

Afgelopen week heeft u via Parro een berichtje gekregen over de schoolschoonmaak. We doen weer een oproep aan álle ouders om -zo mogelijk- de helpende hand te bieden bij de jaarlijkse schoonmaak van de lokalen. De schoolschoonmaak is gepland op dinsdagavond 4 juli voor de groepen 3 t/m 7, op woensdagmorgen 5 juli voor het speellokaal en op donderdagavond 6 juli voor de groepen 1 en 2. U kunt zich via Parro opgeven voor de schoonmaak in één van de groepen.   

We hopen in de maand juni met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis te gaan.
Voor het eerst willen we ook met de groepen 1 op pad gaan. We blijven in de buurt maar de kinderen gaan wel écht op schoolreis!
In onderstaand overzicht kunt u de bestemmingen van de verschillende schoolreizen, de data en de vertrek- en aankomsttijden zien. Groep 8 is niet in het overzicht opgenomen omdat zij op schoolkamp gaan.
We hopen op fijne schoolreizen en we bidden ook om Gods bescherming die dag.

                                                   Overzicht schoolreizen 2023

 

Datum Groep Tijden Bestemming
29 juni 1a + 1b 08:25 – 15:05 Tropical Zoo (Kwadendamme)
29 juni 1c 08:25 – 12:00 Hollandsche Hoeve (Goes)
16 juni 2 08:15 – 14:00 Kaasboerderij Schellach (Middelburg)  Speeltuin Vluchtheuvel (Nieuwdorp)
16 juni 3 + 4 09.00 – 17.00  Dierentuin Blijdorp (Rotterdam)
16 juni 5 + 6a 07.45 – 18.00 Historisch Openluchtmuseum (Eindhoven)

Speelpark De Splinter (Eindhoven) 

16 juni 6b/7b + 7a 08:00 – 19.00 Technopolis (Mechelen) 

Splesj (Hoeven)

 

Opmerkingen: 

 • Alle leerlingen moeten voor één keer brood meenemen
 • De leerlingen moeten 10 minuten vóór vertrek aanwezig zijn in het eigen lokaal, omdat we als groep de dag beginnen
 • Als uw kind een portemonnee meeneemt, is het handig die van een NAAM + ADRES te voorzien. Dit geldt voor de leerlingen vanaf groep 3.
 • De schoolreis geldt als een gewone schooldag. Dat betekent dat leerlingen geen mobieltje bij zich hebben. Indien nodig is er een leerkracht bereikbaar. 
 • De kosten van de schoolreis zijn verwerkt in de ouderbijdrage. Er behoeft dus niet apart voor de schoolreis betaald te worden.
 • In dringende gevallen kunt u ons tijdens de schoolreizen bereiken onder de volgende nummers:

voor de schoolreis van groep 1 is dat 06-30817918
voor de schoolreis van groep 2 is dat 06-29425566
voor de schoolreis van groep 3 + 4 is dat  06-39507908
voor de schoolreis van groep 5 + 6a is dat 06-81870314
voor de schoolreis van groep 6b/7b + 7a is 06-43141770

Het is aftellen voor groep 8. Ze gaan van maandag 19 juni tot woensdag 21 juni op kamp naar Burgh-Haamstede. Het is voor de tweede keer dat we dit organiseren voor groep 8. We zijn van mening dat een kamp meerwaarde heeft ten opzichte van losse activiteiten en uitjes. Zo zijn ze een aantal dagen op elkaar aangewezen wat de onderlinge band sterker maakt. Beide groepen 8 leren elkaar op een andere manier kennen en waarderen. Ze groeien in samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Tevens is het een mooie afsluiting van de schoolperiode waarbij we op een ontspannen manier met elkaar kunnen zijn. We hopen op net zo’n groot succes als vorig jaar.

U weet het natuurlijk al, maar drie zeer gewaardeerde collega’s gaan de school verlaten. Op DV donderdag 13 juli hebben we Sjako, Cathlien en Francina voor het laatst als collega in ons midden. Nu willen we graag u de mogelijkheid geven om door middel van een kaartje o.i.d. deze collega’s nog iets toe te wensen. Tegen die tijd ziet u als u binnenkomt via de hoofdingang voor elk van hen een brievenbus. U kunt de post voor hen hier indoen, zodat we het mooi voor hen kunnen bundelen op de afscheidsdag.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 8 - mei 2023

Algemeen nieuwsbericht

Twee weken meivakantie liggen achter ons. Met frisse moed is het werk op school weer opgepakt. We gaan nu alweer de laatste periode van dit schooljaar in. In die laatste weken moet er gewoonlijk nog veel werk verzet worden. Er worden voorbereidingen getroffen voor het schoolkamp van groep 8 en voor het afscheid van schoolverlaters. De schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7 moeten worden georganiseerd en zo zijn er nog meer activiteiten  die de nodige aandacht vragen. Bovendien worden er plannen gemaakt voor het nieuwe schooljaar, wat ook een jubileumjaar is. Commissies zijn al bezig met het uitwerken van plannen voor een jubileumweek en een herdenkingsbijeenkomst. We willen hier vast de datum noemen voor die jubileumbijeenkomst, zodat u die vast in de agenda kan zetten. Op woensdag 1 november hopen we in de Elimkerk het 100-jarig bestaan van onze school te herdenken. Naast de genoemde voorbereidingen gaat het ‘gewone’ schoolwerk ook door. Dat is uiteindelijk onze primaire taak. We hebben de mooie en verantwoordelijke opdracht om dagelijks de Bijbel te openen en daarmee bezig te zijn met onze leerlingen. Ook wordt er elke schooldag lesgegeven in de basisvaardigheden Rekenen en Taal. Dat vergt van onze leerkrachten de nodige energie, maar het geeft ook veel arbeidsvreugde.
In deze nieuwsbrief willen we ook terugkijken op de Paasbijeenkomst die op 6 april gehouden werd. Voor het eerst was er een schoolviering met álle leerlingen. We vonden het waardevol om met héél de school stil te staan bij een heilsfeit. Tegelijkertijd zien we ook verbeterpunten om ervoor te zorgen dat zo’n viering niet te lang gaat duren. We hopen dat de boodschap van Pasen blijft doorklinken en dat we door het levende Woord van God Hem  ontmoeten.
Vóór de meivakantie was er ook de ouderavond/ledenvergadering over Burgerschapsvorming. De betrokkenheid die avond was groot, mede dankzij boeiende lezingen van Gerdien Lassche en Heidi den Ouden.
Op vrijdag 21 april deden we mee met de koningsspelen. Het oranjecomité had zich weer ingespannen om er een fijne dag van te maken. Het was een geslaagde ochtend met een heerlijk zonnetje en veel vrolijke gezichten. 

Bij familie de Kraker is in de meivakantie een baby geboren. Marylinn (gr 8b) en Joël de Kraker (gr 3a) hebben een zusje (met de naam Mirthe) gekregen.
In het gezin van familie van Gilst-de Waal is vorige week een zoontje (Amos) geboren. Amos is het broertje van Milou (gr 2b). Beide gezinnen willen we van harte feliciteren en Gods zegen toewensen in de opvoeding!

Aan het begin van het schooljaar hebben we aandacht gevraagd voor een jaarlijkse bijdrage voor de zending (Zending Gereformeerde Gemeenten en Mbuma-zending) en voor stichting Woord en Daad. Van een aantal gezinnen hebben we een bijdrage ontvangen. Dank daarvoor. Van de meeste gezinnen hebben we tot nu toe nog geen bijdrage ontvangen. Het kan zijn dat u die gezinsbijdrage rechtstreeks hebt overgemaakt naar ZGG en/of W&D. Het is ook mogelijk dat u ervoor hebt gekozen om gedurende het hele schooljaar als gezin te sparen voor het project zendingswerkers Equador en voor de financiële adoptie via W&D. Als dat het geval is, vragen we u het gespaarde bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de school. Het zou mooi zijn dat we samen aan het bedrag komen wat we ons als doel hadden gesteld voor zowel ZGG als W&D. 

Nu het einde van dit schooljaar dichterbij komt, betekent het ook dat er weer verkiezingen zijn voor de MR. Juf Carina Meijers heeft helaas aangegeven dat ze wil gaan stoppen met het werk voor de MR. We willen haar hartelijk bedanken voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren heeft gedaan. We gaan op zoek naar een nieuwe kandidaat vanuit het personeel.
Daarnaast is mevr. Nelleke Jacobse aftredend. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Mocht u zich tegenkandidaat willen stellen dan kunt u dat voor D.V. 23 mei 2023 doorgeven aan meester Peter Gunst ([email protected]).

Momenteel verspreidt de hoofdluis zich weer op school. Om dit netelige probleem tegen te gaan willen wij u het volgende vragen om zelf te doen:

 • Controleer regelmatig op hoofdluis. Gebruik hierbij een fijntandige kam.
 • Hoofdluis komt ook voor bij middelbare scholieren. Vergeet hen (en uzelf) niet te controleren.

* Kom in actie als u hoofdluis vindt.

 • Kam het haar gedurende twee weken elke dag goed uit met een fijntandige kam, in combinatie met crèmespoeling.
 • Hoofdluis is erg besmettelijk. Meld daarom in uw omgeving dat uw kind hoofdluis heeft. Denk aan school, kinderopvang, ouders,…..

* Op de website van RIVM (https://www.rivm.nl/hoofdluis) kunt u vinden hoe hoofdluis behandeld kan worden.

Een paar weken geleden is de schoolfotograaf geweest. Binnenkort krijgt uw kind de foto’s van Foto Koch. Uw kind krijgt dan een papieren strookje met daarop een online code én wachtwoord. Na het inloggen kunt u dan via de website de foto’s bestellen voor uw kind(eren). Als u na ontvangst van de inloggegevens binnen 10 dagen bestelt, krijgt u de groepsfoto gratis. We hopen dat u straks mooie én waardevolle foto’s kunt bestellen. 

Deze week zijn de leerlingen woensdag t/m vrijdag vrij. Dit i.v.m. personeelsdag (woensdag) en Hemelvaartsdag (donderdag en aansluitend de vrijdag). 

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 7 - april 2023

Algemeen nieuwsbericht

In het gezin van juf Christine van Driel en haar man is op 14 maart een gezonde zoon, Boaz geboren. Na 1 nacht in het ziekenhuis te zijn gebleven, mocht de juf met Boaz de volgende dag naar huis. Gelukkig gaat het goed met moeder en zoon. Ook vanaf deze plaats willen we de juf, haar man Pieter en de beide trotse zussen Willyanne (groep 5a) en Coralin (groep 3b) van harte feliciteren met hun zoon en broertje. Wat een rijke zegen van God.
Naast blijdschap en dankbaarheid in het gezin van juf Christine is er ook verdriet en rouw gekomen bij een teamlid. De moeder van juf Cora Schipper is overleden. Vorige week stond ze met haar familie aan het graf van haar lieve en zorgzame moeder. We wensen haar en de verdere familie van harte de ondersteuning van de Heere toe.

In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat enkele collega’s onze school gaan verlaten. Inmiddels is er nog een leerkracht die vertrekt. Juf Cathlien van Belzen wordt naast Ambulant begeleider, leerkracht op het Jonge Kind Centrum (JKC). Het JKC is onderdeel van de Speciale Scholen te Kapelle en start op 1 augustus met een nieuwe groep Jonge Risico Kinderen (JRK). We feliciteren onze collega met deze benoeming. Hoewel ze het goed naar haar zin heeft op onze school, merkte ze toch dat de zorg voor deze kinderen een nog grotere plaats heeft in haar hart. Deze keus betekent voor ons dat we een ervaren Intern Begeleider voor de onderbouw (groep 1-2) gaan missen. Juf Cathlien heeft ruim 20 jaren op onze school gewerkt en heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Die kennis en ervaring kan ze nu gaan inzetten op een andere school.
Inmiddels is de werving voor een nieuwe IB-er onderbouw gestart. We hopen dat we spoedig iemand kunnen benoemen voor deze belangrijke functie.

We kunnen gelukkig ook melden dat we in de achterliggende tijd vier nieuwe leerkrachten hebben benoemd. Eén ervan is juf Andrianne Eskes uit Yerseke, die al anderhalf jaar als duaal student werkzaam is op onze school. Een voordeel van zo’n duaal traject is dat je elkaar goed kent en dat je weet wat je aan elkaar hebt. Aan het eind van dit schooljaar hoopt ze haar studie afgerond te hebben en kan dan in het nieuwe schooljaar als volledig bevoegde collega voor twee en een halve dag aan de slag.
Dat geldt in zekere zin ook voor juf Dianne van Damme, die hier haar Lio-stage heeft gedaan. Ook zij kan, na afronding van haar PABO-opleiding, hier na de zomervakantie als juf voor drie dagen aan het werk.
De derde juf die is benoemd is Rianne Vat uit Kamperland. Zij komt voor drie dagen in de week werken. We verwachten dat ze zich snel thuis voelt op onze school.
Jolanda van de Wege hebben we ook een werkplek aangeboden. Zij gaat een duaal traject in. Dat betekent dat ze in deeltijd de PABO-opleiding doet en hier ter plekke wordt begeleid en ondersteund in haar opleiding tot leerkracht.

In de achterliggende periode zijn er in 3 gezinnen kinderen geboren. Bij de familie Blom is een zoontje, David, geboren. Hij is het broertje van Tobias (3b) en Hidde (2a)
Bij de familie Goudzwaard is een dochter geboren die de naam Maud kreeg. Zij is het zusje van Stijn (8a), Noa (5b) en Rhodé (3b). Bij de familie Valk is een zoontje geboren die Laurens wordt genoemd. Hij is het broertje van Anne (1c).
We feliciteren alle ouders met deze kinderzegen. Wat is het waar wat staat in psalm 86:10: ‘Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God’

In de achterliggende week hebben alle ouders deze uitnodiging gehad voor de gecombineerde ledenvergadering en ouderavond. Die avond staat een heel actueel thema centraal wat ouders en school direct raakt, namelijk ‘Burgerschapsvorming volgens Bijbelse uitgangspunten, mag dan (nog)?’. We hopen dat u zich ook betrokken voelt op dit thema en dat u mee wilt denken in wat daarbij voor de school nodig is. Als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kan dat alsnog via deze link. 

De volgende twee periodes (periode 4 in april/mei en periode 5 in juni) willen we de groepsindeling voor de talentenmiddag wijzigen, op advies van de middenbouw collega’s, waarvan groep 3 de afgelopen periodes voor het eerst meedeed. De groepsindeling wordt als volgt: groep 3/4 groep 5/6 en groep 7/8. Er komen weer nieuwe, leuke workshops aan: van het werken met draad, tot het bouwen van een weerstation. Van de vissector tot het heelal. Van tekenen tot het werken in de schoolmoestuin. 

Talentenmiddag – klusteam

Voor de groepen 7/8 is er een bijzondere workshop, namelijk ‘het klusteam’. Zij zullen maatschappelijk werk verrichten in ‘s-Gravenpolder. Heeft u thuis een klusje wat maar niet afkomt? Of heeft u een buurman/buurvrouw/opa/oma die slecht ter been is en wel hulp kan gebruiken in de tuin om met het zemen van ramen? Of misschien wel bij uzelf? Moet er een schutting worden gerepareerd of kan het tuinhekje een likje verf gebruiken? Ons klusteam staat voor u klaar.  Deze week krijgt u via Parro een uitnodiging om u aan te melden voor een klus, heel graag zelfs, zodat wij lekker aan het werk kunnen. De volgende middagen (van 13.00-15.00) zal het klusteam voor u klaar staan: 11 en 18 april, 9 en 16 mei.  Graag zien we in de aanmelding een korte beschrijving van de klus zodat wij de klussen kunnen selecteren en verdelen. Aangezien we op school niet over alle benodigde materialen beschikken, zou het fijn zijn dat u zelf ook over het materiaal beschikt om de klus uit te voeren. Graag zien we uw aanmelding tegemoet!

Op donderdagavond 6 april is er een Paasbijeenkomst met de kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Hierbij ontvangt u het programmaboekje. Deel dit gerust met familie, wanneer zij ook van plan zijn om te komen. Uiteraard worden de programmaboekjes bij binnenkomst uitgedeeld. De kinderen worden tussen 18.30 en 18.40 in hun eigen klas verwacht, waarna de groep uiterlijk 18.40 richting de Elimkerk zal vertrekken. Als u als ouders bent gevraagd om bij de klas te zitten in de kerk, kunt u rond bovenstaand tijdstip meekomen naar de klas. De andere ouders kunnen direct naar de kerk en op de niet gereserveerde banken plaatsnemen. Deze avond zal 19.00 uur beginnen. Het streven is om 20.15 deze avond af te ronden, met uitloop naar 20.30. De kleutergroepen krijgen donderdagmiddag 6 april, voorafgaand aan de bijeenkomst, vrij. Vrijdag is al een vrije dag voor iedereen, want dan is het Goede Vrijdag.

Van 18 tot en met 20 april staat de Centrale Eindtoets van Cito gepland. Alle leerlingen van groep 8 maken een digitale Eindtoets. Vorig jaar hebben we een proef gedraaid met deze digitale toets. Deze toets is goed bevallen; hij is adaptief (past de vragen aan op het niveau van de leerlingen) en is korter. Concreet betekent dit dat alleen de ochtenden gebruikt worden voor afname. Dit is tevens het laatste jaar dat er een Centrale Eindtoets wordt afgenomen. Vanaf volgend schooljaar zal er een zogenaamde Doorstroomtoets komen welke al in februari wordt afgenomen. Het principe daarvan is dat deze toets geen eindpunt/eindtest is, maar een doorstroom van de vervolgopleiding. De adviezen zullen ná deze toets gegeven worden en dus niet meer vóór de afname van de Eindtoets. 

Donderdag 30 maart heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Alle leerlingen zijn daarvoor geslaagd. Voor een paar leerlingen ging dat niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk hebben ook zij hun diploma behaald. Eerdere jaren deden we ook het praktisch verkeersexamen in groep 7. We hebben dit naar groep 8 verschoven.  Omdat de huidige groep 8 vorig jaar al een praktisch examen heeft gedaan, hebben we dit jaar een overbruggingsjaar waarin geen enkele groep het praktische verkeersexamen hoeft af te leggen. Wél blijven we in groep 8 aandacht besteden aan verkeer door gastlessen in te plannen, zoals een remweg-demonstratie en een praktische gastles over hoe om te gaan met vrachtwagens in het verkeer.

Op vrijdag 21 april worden de koningsspelen gehouden. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 8:50: kinderen in de klas
 • 9:00: samen zingen op het plein
 • 9:30: start 1e spelronde groep 1 t/m 4 en vertrek puzzeltochten groep 5 t/m 8
 • 11:00: einde 2e spelronde groep 1 t/m 4
 • 12:00: einde puzzeltochten

De fietsenhokken zijn niet beschikbaar tijdens de koningsspelen. Dus kom zoveel mogelijk zonder fiets! Als je tóch met de fiets komt, zet die dan naast de kerk, achter het hek. Leerlingen van de groepen 7 en 8 zetten de fietsen in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein aan de Langeweg.
Bij regen gaan de koningsspelen niet door. De kinderen worden dan wel gewoon op school verwacht. We doen dan spelletjes in de klas. Leerlingen van groep 1 hoeven bij regenachtig weer niet naar school te komen. Zij zijn dan vrij omdat ze op vrijdag officieel geen school hebben. Als de koningsspelen niet doorgaan, worden alle ouders tijdig via Parro op de hoogte gesteld. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij.
De buskinderen moeten deze dag met de auto worden gebracht en opgehaald. De schoolbus rijdt deze dag niet.
We willen ook leden van de schoolvereniging, opa’s en oma’s, overige familieleden en buurtbewoners uitnodigen voor de samenzang op het plein om 09:00. Van harte welkom!
De koningsspelen worden opnieuw georganiseerd door vrijwilligers. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor!
Lijkt het u iets om in de toekomst ook te helpen met de organisatie? Geef u dan op via de mail bij meester Arjan bij de Vaate ([email protected]) of tijdens de koningsspelen bij de koffiehoek. Aanbevolen!

D.V. donderdag 20 april 2023 hoopt de schoolfotograaf (foto Koch) te komen. Er zullen dan groepsfoto’s gemaakt worden. Ook zullen er dit schooljaar weer pasfoto’s gemaakt worden van uw kind(eren). Wilt u de kinderen deze dag kleurrijke kleren aan laten doen? Alvast hartelijk bedankt!

U hebt haar vast al eens in school zien lopen en/of ontmoet: onze nieuwe logopediste. Hieronder stelt ze zich aan u voor:

Ik ben Sandra Franken en sinds januari ben ik als logopedist werkzaam bij Logopedie en Stottercentrum Zuid-West. Ik werk drie dagen per week, op drie verschillende locaties waaronder de Julianaschool. Naast logopedist ben ik ook stottertherapeut.
Ik woon in Roosendaal, ben 53 jaar, getrouwd en heb twee dochters van 17 en 21 jaar. Ik werk sinds 1993 als logopedist. Ik heb jarenlang in het Speciaal Basisonderwijs gewerkt in Bergen op Zoom, had ooit een eigen praktijk in Dinteloord en werkte tot voor kort in een praktijk in Roosendaal.
Ik hoop een lange tijd op deze school werkzaam te mogen zijn en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de (spraak/taal) ontwikkeling van de kinderen van deze school.

In de week van maandag 17 t/m vrijdag 21 april is de zogenaamde ‘Borsele drinkt water week’. In het kader van die week vragen we u om die week elke dag een flesje of beker drinkwater aan uw kind mee te geven in plaats van drank met suikers. In deze flyer vindt u meer informatie over de voordelen en tips met betrekking tot het drinken van water.

D.V. in april en mei 2023 organiseert Helpende Handen regionale ouderbijeenkomsten over het thema
Hoe sta je als ouders samen sterk als je kinderen met een diagnose hebt?
De avonden zijn bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met een (boven)gemiddelde intelligentie en gedragsproblemen, voortkomend uit bijvoorbeeld ADHD of autisme.
Voor meer informatie over de regionale ouderbijeenkomst en over de aanmelding zie deze link.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda